Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2021, nedeľa
 
Polícia / Policajný zbor / Sociálne zabezpečenie / Informácie pre poberateľov

Informácie pre poberateľov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 25.05.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informačný list pre informačný systém sopciálneho zabezpečenia

Ministerstva vnútra

     Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní tieto informácie:

 Prevádzkovateľ

čl. 13 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 19 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia personálnych a sociálnych činností a osobného úradu

odbor sociálneho zabezpečenia

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 0015186

Pracovisko: Šancova 1, Bratislava

Tel.: 09610 568 01

mail: TA.13G4@JAF@

 

Vrcholová zodpovedná osoba 

čl. 13 ods. 1 písm. b) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia kontroly a inšpekčnej služby

úrad kontroly

Pribinova 2

812 72   Bratislava,

tel. číslo 0961055101, email: TA.13G4@LDPI@

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom

čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ

zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje:

čl. 13 ods. 1 písm. e) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. e) zákona o OOÚ

banka alebo Slovenská pošta podľa spôsobu vyplácania dávky, Sociálna poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, daňový úrad, exekútorský úrad.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

čl. 13 ods. 2  písm. a) alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona o OOÚ

doba potrebnú na archivovanie dávkového spisu podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže byť dávka priznaná ani vyplatená.

Právo dotknutej osoby 

čl. 13 ods. 2  písm. b) alebo § 19 ods. 2 písm. b) zákona o OOÚ

Žiadosti dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie  spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (TA.13G4@LDPI@). Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad,  atď.).  

 

Žiadosti zasielajte na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia kontroly a inšpekčnej služby

úrad kontroly

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Právo podať návrh na začatie konania

Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o OOÚ má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona  o OOÚ.

 

Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk