Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Informácie odboru krízového riadenia


Vedúci odboru Ing. Miroslav SevaldOkresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(10. poschodie, kanc.číslo 1003)

Telefón 0961 24 5940, mobil: 0905 780 860
Fax 0961 24 5949

Kontakty na zamestnancov odboru krízového riadenia

Náplň činností na odbore krízového riadenia (PDF, 168 kB)

Analýza územia okresu Nové Mesto nad Váhom z hľadiska možných mimoriadnych udalostí (PDF, 665 kB)

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  (PDF, 986 kB)

 

NOVÉ: 

P R O P O Z Í C I E   okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 250 kB)

V Y H L Á S E N I E   výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesńového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 176 kB)

O K R E S N É   K O L O   S Ú Ť A Ž E    mladých záchranárov civilnej ochrany Myjava – Trnovce.

P R O P O Z Í C I E  okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre školy so sídlom v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 667 kB)

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany -   P O Z V Á N K A   N A   S Ú Ť A Ž. (PDF, 166 kB)

Z Á V Ä Z N Á  P R I H L Á Š K A   na Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. (PDF, 251 kB)

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A   národného kola internetového hlasovania -  Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 1 MB)

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2019. (PDF, 150 kB)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ (PDF, 163 kB)

 

 

Archív