Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Informácie odboru opravných prostriedkov

- Zoznam zamestnancov odboru

- Úradná tabuľa

Odbor opravných prostriedkov Okresného úradu Banská Bystrica:

1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
2. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku, ktorý má sídlo v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
3. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu ako povinnej osoby podľa zákona o slobode informácií;

Prehľad činností jednotlivých referátov odboru opravných prostriedkov nájdete v jednotlivých záložkách vyššie v rámiku