Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie odboru školstva - Usmernenia

Usmernenia nájdete v spodnej časti stránky v Dokumentoch na stiahnutie

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vyjadrenie k poskytovaniu informácií a vyžadovaniu súhlasu s poskytovaním odbornej intervencie rodičov detí (836,7 kB) pdf
Metodické usmernenie č. 8/2013 k postupu centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školských schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a pri ich zaraďovaní do základnej školy (588,2 kB) pdf
Metodické usmernenie č. 1/2013 obecným úradom k postupu pri zanedbávaní starostlivosti o povinnú školskú dochádzku a ohrozovaní výchovy a vzdelávania maloletých žiakov (354,4 kB) pdf
Metodické usmernenie č. 2/2013 základným školám v územnej pôsobnosti Obvodného úradu Prešov k odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a nultému ročníku (293,3 kB) pdf
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme - vzor (112,0 kB) rtf
Metodické usmernenie č. 6/2013 k striedavej návšteve dvoch základných škôl (140,9 kB) pdf
Storno k vydaným potvrdeniam o publikovaní osvedčenej pedagogickej skúsenosti / osvedčenej skúsenosti odbornej praxe (629,3 kB) pdf
Metodické usmernenie č. 2/2014 k ustanoveniu zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ pre materskú školu (272,7 kB) pdf
Metodické usmernenie č. 3/2014 k prijímaniu detí do materskej školy (298,0 kB) pdf
Funkčné obdobie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia v súkromných a cirkevných školách, vymenovanie riaditeľa - usmernenie (374,1 kB) pdf
Usmernenie k ukončeniu členstva v rade školy za zriaďovateľa (157,5 kB) pdf
Usmernenie k aplikácii štátnych vzdelávacích programov pre základné školy s účinnosťou od 1. septembra 2015 (169,0 kB) pdf
Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy (383,9 kB) pdf
Usmernenie k úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl (858,7 kB) pdf
Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy a organizácii činnosti materských škôl v čase školských prázdnin (534,2 kB) pdf
Usmernenie k prijímaniu detí na povinnú školskú dochádzku (107,9 kB) pdf
Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo SZP - usmernenie (754,9 kB) pdf
Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení - k usmerneniu SZP (338,6 kB) pdf
Usmernenie k požiadavke vykonania prvej atestácie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov (367,0 kB) pdf
METODICKÝ POKYN č. 1 / 2017 pre účastníkov okresných, regionálnych a krajských kôl súťaží žiakov a žiačok základných a stredných škôl a organizátorov súťaží v Prešovskom kraji (286,7 kB) pdf