Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Informácie odboru všeobecnej vnútornej správy

Činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Zvolen

 

na úseku priestupkov

1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,

3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené:

3.1. vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,

3.2. vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,

3.3. vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,

3.4. zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,

4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku:

4.1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:

predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná,

upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,

v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,

spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,

vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.2. na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci:

výsluchom účastníkov konania a svedkov,

vykonaním ohliadky na mieste priestupku,

vykonaním listinných dôkazov,

vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na

mieste a pod.),

4.3. vydáva rozhodnutia:

o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,

o svedočnom podľa správneho poriadku,

o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,

o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,

o predvedení podľa správneho poriadku,

o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

rozhodnutie o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

o odvolaní podľa správneho poriadku,

5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch:

5.1. rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,

5.2. koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku,

6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:

6.1. rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

6.2. vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,

9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,

10. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

11. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,

12. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

13. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona č.162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu podľa zákona č.162/2014 Z.z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

3. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č.162/2014 Z.z. a predpisov na základe ním vydaných a dodržiavaním podmienok určených v povolení o konaní verejnej zbierky a príslušných právnych predpisov pri konaní zbierky,

4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993 Z. z.“) vo svojom územnom obvode,

5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,

 

na úseku registrácie

1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),

3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

 

na úseku matrík

1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,

2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,

3. metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh vyplývajúcich z metodických pokynov,

4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,

5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,

6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,

7. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,

8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,

9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,

10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,

11. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,

12. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,

13. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,

14. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami,

15. vyhotovuje podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,

16. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch;

 

na úseku hlásenia pobytu

1. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,

2. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,

3. predkladá ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca;

 

na úseku volieb a referenda

1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 333/2004 Z. z.,

2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona č. 46/1999 Z. z.,

3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona č. 346/1990 Zb.,

4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov,

5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu podľa zákona č. 331/2003 Z. z.,

6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda podľa zákona č. 564/1992 Zb.,

7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,

8. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí,

 

Okresný úrad Zvolen, odbor všeobecnej vnútornej správy ďalej

podľa zákona NR SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykoná za obec, ktorá nie je pripojená na register, na základe údajov poskytnutých obcou zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov v registri a metodicky usmerňuje a kontroluje obce v územnom obvode Zvolen.