Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Informácie odboru VVS

Upozornenie pre Neziskové organizácie a Neinvestičné fondy (PDF, 228 kB)   nájdete nižšie v Dokumentoch na stiahnutie.

- Zoznam zamestnancov odboru

Všeobecné pokyny, informácie a formuláre týkajúce sa príslušnej agendy nájdete v jednotlivých častiach
a v ich Dokumentoch na stiahnutie.

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík vykonáva činnosti

Úsek matrík:
   - rozhoduje o povolení zmeny mena alebo priezviska ako prvostupňový orgán
   - vykonáva osvedčovaciu agendu i agendu vyššieho overenia a APOSTILLE
   - poskytuje výpisy z arch. matričných dokumentov

Úsek štátneho občianstva:
   - vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
   - rozhoduje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
   - prijíma žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
   - poskytuje občanovi informácie v štátoobčianskych veciach

Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov:
   • rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti
   • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR
   • zabezpečuje prípravu na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov

Úsek registrácie:
   • prideľuje identifikačné číslo neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby
   • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutí registrácie neinvestičného fondu a rozhodnutie o výmaze neinvestičného fondu z registra
   • vykonáva dohľad nad činnosťou neinvestičného fondu, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky
   • vykonáva registráciu zahraničných fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
   • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo o odmietnutí registrácie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby a rozhodnutie o výmaze neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra
   • vykonáva dohľad nad plnením účelu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky
   • registruje zahraničné neziskové organizácie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
   • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo o odmietnutí zápisu do registra záujmového združenia právnických osôb a vedie register
   • registruje združenie obcí, resp. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí
   • vykonáva výmaz združenia obcí na základe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia združenia obcí s iným združením obcí
   • vydáva rozhodnutie o rozpustení združenia obcí
   • vydáva upozornenie združeniu obcí, ak združenie obcí vykonáva činnosť v rozpore so zákonom
   • vykonáva registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vedie register
   • vykonáva výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra
   • vydáva potvrdenia a výpisy z registra neinvestičných fondov, z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, z registra záujmových združení právnických osôb, zo zoznamu združení obcí a z registra spoločenstiev bytov a nebytových priestorov

Úsek vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel:
   • vydáva osobitné označenia vozidiel a oprávnenia na používanie osobitného označenia na vozidle (preukaz) pre lekárov
   • zabezpečuje odoberanie neplatných osobitných označení a preukazov
   • prešetruje sťažnosti, podnety a oznámenia občanov na tomto úseku a v rozsahu svojej pôsobnosti

Oddelenie priestupkové

   - objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, odborné vyjadrenia a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu
   - prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni
   - zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach
   - rozhoduje o námietkach proti jednotlivým úkonom a opatreniach spojených s výkonom rozhodnutia