Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2020, streda
 

Oznamy - úradná tabuľa

Dôležité oznamy

Okresný úrad Prievidza oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 začnú platiť štandardné úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok:       08:00 – 15:00 hod.
Utorok:           08:00 – 15:00 hod.
Streda:           08:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:          08:00 – 15:00 hod.
Piatok:           08:00 – 14:00 hod.

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom a po jednom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
-          pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov,
-          v budove nie je možné používať toalety a iné hygienické zariadenia,
-          do budovy nie je možné vstupovať s maloletými osobami.

 

!!! Fungovanie  pracovísk MV SR od 16. marca 2020 v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

Informácie o koronavíruse

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe zo dňa 09. 03. 2020 (PDF, 233 kB)

Čo robiť, keď cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás kašeľ, teplota alebo dýchavičnosť (PDF, 38 kB)

Ako znížiť riziko nákazy koronavírusom (PDF, 238 kB)

Reduce  your risk of coronavirus infection (PDF, 113 kB)

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 (PDF, 70 kB)

Recommendations for people arriving from the areas of COVID-19 occurrence (PDF, 54 kB)

Zdravie vo vašich rukách (PDF, 2 MB)

Odbor všeobecnej vnútornej správy 

 

Pozemkový a lesný odbor

Zmena sídla Pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor je od 21. marca 2019 presťahovaný na Ul. G. Švéniho 3H, Prievidza (2. poschodie nad Odborom starostlivosti o životné prostredie)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=prievidza

Okres Partizánske

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=partizanske

 

V súlade s uplatňovaním zákona č. 177/2018 Z.z., o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaní informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov -

k žiadostiam podaným na tunajšom úrade od 01. 09. 2018 nie je potrebné dokladovať výpisy z listov vlastníctva a výpisy z katastra nehnuteľností.

Verejné vyhlášky

20.02.2020 Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom (PDF, 562 kB)

                 Príloha k nariadeniu prípravného konania (PDF, 438 kB)

11.12.2019 Verejná vyhláška – Rozhodnutie  – "Kanalizácia a ČOV" v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom (PDF, 156 kB)

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Prievidza oznamuje verejnosti, že od 1. júna 2017 rozširuje svoje pracovisko v meste Partizánske o činnosť na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Miesto výkonu činnosti je v sídle Okresného riaditeľstva policajného zboru v Partizánskom na Februárovej ulici 651/7. Kontakt: 0961253590

 

 Zmena čísiel účtov na výber správnych poplatkov (PDF, 2 MB) – od 1. 1. 2015

 -  Organizačná štruktúra (PDF, 337 kB)

Postup samosprávy pri povinnom zverejňovaní zmlúv

Uvedené dokumenty sú v záujme čo najširšej informovanosti povinných osôb, najmä miest a obcí a vyšších územných celkov pri aplikácii ustanovení   zákona   č. 546/2010 Z. z., zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky:

  

                                                      http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=r2&htm=r2/zmlov.htm   

 

                     - Zhrnutie základných informácií k zákonu č. 546/2010 Z. z. (DOC, 49 kB)

                    - Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy  (XLS, 57 kB)

                    - Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy (XLS, 50 kB)

                   - Oznam - Voľby  do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 (PDF, 201 kB)

 

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Civilná ochrana a krízové riadenie (PDF, 565 kB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 90 kB)