Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Informácie pre verejnosť

Oznamy odboru starostlivosti o životné prostredie

OZNAM - Oznamujeme širokej verejnosti, že je potrebné na vlastnú žiadosť zosúladiť povolenia vydané orgánom štátnej vodnej správy (PDF, 417 kB)

 

Oznamy pozemkového a lesného odboru

Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (PDF, 528 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - LESY Slovenskej republiky š.p. so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods.1 a § 26 v súlade s ust. § 4 ods. 6, písm. b. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o poľovníctve) v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 844 kB) 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - SESO - spol s.r.o. Vranov nad Topľou, so sídlom Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 17 082 480, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Lysá hora (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písaní pri vyhotovení oznámenia o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver, list tunajšieho úradu podľa § 24 ods. 1 a § 26 OU-VT-PLO-2018/006770-02, zo dňa 30.04.2018 (PDF, 346 kB)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.995/2010 o uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh (PDF, 546 kB)

 

Oznamy odboru živnostenského podnikania

Pozastavené živnostenské oprávnenia – informácia - výzva (PDF, 122 kB)

 

Oznamy odboru krízového riadenia

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti (ZIP, 603 kB)

Usmernenie - Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2018 (PDF, 476 kB)

Informácia pre verejnosť v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (PDF, 704 kB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 45 kB)

5. ročník okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany."

 

Informácie pre samospravy

Postup samosprávy pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z. (DOC, 44 kB)

Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy (XLS, 57 kB)

Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy (XLS, 50 kB)

Dokumenty a informácie o postupe samospráv pri zverejňovaní zmlúv sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:

http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=r2&htm=r2/zmlov.htm

Šablóny pre finančné zúčtovanie vzťahov so ŠR na úseku matrík a REGOB -  FZ_Matrika-OBCE.xls (XLS, 34 kB), FZ_Regob-OBCE.xls (XLS, 34 kB).