Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Informácie pre verejnosť

  

01.01.2015 - Zmena bankových účtov pre výber správnych poplatkov

Výber správnych poplatkov — oznámenie o zmene bankového spojenia

V nadväznosti na novelu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom
znení. Metodický pokyn Ministerstva financií SR k zmenám vo vedení evidencie, zúčtovania
a vracania správnych a súdnych poplatkov a k spôsobom platenia správnych a súdnych
poplatkov pre orgány po ich zapojení do centrálneho systému — tzv. služba eKolok
(MF/022598/2014-791), rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu eKolok a Metodické
usmernenie pre orgány vyberajúce správne poplatky a orgány vyberajúce súdne poplatky
vydané Slovenskou poštou, a.s. oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych
poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu, resp, pre podania bez
vystaveného predpisu z Modulu správy poplatkov, ktoré bude

 platné od 1. januára 2015. 

 Zberné podúčty Slovenskej pošty, a. s., založené výlučne pre správne orgány v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR, vedené v Poštovej banke, a. s.:

1.      účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne
poplatky za úkony na úseku katastra
 

2.      účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre
všetky ostatné správne poplatky

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA

 

Bankové účty pre úhradu správnych poplatkov od 1. 1. 2015

SWIFT: POBNSKBA

F/O: beneficiary's account No. (IBAN):

Názov účtu Slovenskej pošty , a. s.

Číslo účtu správneho orgánu - MV SR

Kód banky

tvar IBAN

Správne poplatky - kataster

27-20545796

6500

SK36 6500 0000 2700 2054 5796

Správne poplatky - ostatné

1409-20545796

6500

SK03 6500 0014 0900 2054 5796

 

Bankové účty pre úhradu zvýšených správnych poplatkov od 1. 1. 2015

 

Správne poplatky - zvýšené

1409-20545796

6500

SK03 6500 0014 0900 2054 5796

 

 


Katastrálny odbor - 16.10.2013

1.     Bankové spojenie pre tuzemské prevody pre okres Svidník:

Číslo účtu pre platby  správnymi poplatkami pre okres Svidník:

Číslo účtu:                   7000180314 / 8180

Variabilný symbol:      712 + číslo vkladu pridelené katastrálnym odborom 

                                    (napr. 7125342; 712 - kód okresu Svidník a číslo vkladu- 5342)

Konštantný symbol:    0558

 

  

2.     Bankové spojenie pre cezhraničné prevody pre okres Svidník:

PAYMENT INSTRUCTIONS  

Please pay to:

Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Slovakia

         SWIFT: SUBASKBX

         F/O: beneficiary’s account No. (IBAN):

            SK7881800000007000180314

         Beneficiary: 0000007000180314 / 8180

    MINISTRY OF INTERIOR OF SLOVAK REPUBLIC

                                   Pribinova 2, 812 72  Bratislava,

     Slovakia

         Remittance information: inv. Nr.

 

Variabilný symbol:      712 + číslo vkladu pridelené katastrálnym odborom 

                                    (napr. 7125342; 712- kód okresu Svidník a číslo vkladu - 5342)  

Konštantný symbol:     0558

Výška platby v cudzej mene po prepočte kurzom musí zodpovedať sume v €.

Upozornenie:

Pôvodný bankový účet pre správne poplatky katastrálnych úradov, resp. správ katastra boli k 1.10.2013 zrušené. Štátna pokladnica automaticky prevedie platby na nástupnícky účet MV SR do 31.12.2013. Po tomto termíne budú platby smerované na zrušené účty vrátené odosielateľovi a tiež zaniknú prístupy užívateľom Štátnej pokladnice na pôvodné bankové účty.

 

 

3.     Platby za ROEP - Bankové spojenie pre tuzemské prevody

Číslo účtu:                 7000478153 / 8180

Adresa príjemcu:              Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

                                               Pribinova 2

                                                812 72  Bratislava

                                               Slovakia

 

Skrátený názov účtu:   Príspevky ROEP, MV SR

 

Variabilný symbol: 8 + 712 (kód okresu Svidník) + číslo gener. zo systému WPRISP

Špecifický symbol: číslo účastníka

Konštantný symbol: 0558

 

 

4.     Platby za ROEP - Bankové spojenie pre cezhraničné prevody

PAYMENT INSTRUCTIONS

Please pay to:

Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Slovakia

 

        SWIFT: SUBASKBX

        F/O: beneficiary’s account No. (IBAN): 

           SK1681800000007000478153

         Beneficiary: 0000007000478153 / 8180

    MINISTRY OF INTERIOR OF SLOVAK REPUBLIC

                                        Pribinova 2, 812 72  Bratislava, Slovakia

         Remittance information: inv. Nr.

Variabilný symbol:  8 + 712 (kód okresu Svidník) + číslo generované zo systému WPRISP

Špecifický symbol:  číslo účastníka

Konštantný symbol: 0558

Výška platby v cudzej mene po prepočte kurzom musí zodpovedať sume príspevku ROEP v €.


 

Odbor organizačný

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v záujme skvalitnenia podmienok pre fyzické a právnické osoby pri vybavovaní ich vecí na jednotlivých úsekoch štátnej správy v pôsobnosti okresného úradu, v súlade so zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a okresných úradoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre zjednotenie rozpisu služobného a pracovného času zamestnancov okresných úradov na vybavovanie vecí fyzických osôb a právnických osôb ustanovuje  takto :  

 Pondelok                 8,00   -   15,00   hod.

 Utorok                     8,00   -   15,00   hod.

 Streda                      8,00   -   17,00   hod.

 Štvrtok                     8,00   -   15,00  hod.

 Piatok                       8,00  -    14,00  hod.

 

Základný pracovný čas zamestnanca okresného úradu :          

Pondelok               od 8,00 hod.  do  12,00 hod.     od 13,00 hod.  do 15,00 hod.

Utorok                   od 8,00 hod.  do  12,00 hod.     od 13,00 hod.  do 15,00 hod.

Streda                    od 8,00 hod.  do  12,00 hod.     od 13,00 hod.  do 17,00 hod.

Štvrtok                  od 8,00 hod.  do   12,00 hod.    od 13,00  hod.  do 15,00 hod.

Piatok                    od 8,00 hod.  do  12,00 hod.     od 13,00 hod.  do 14,00 hod.

 

V čase prestávky na jedenie bude  zabezpečený riadny výkon služby na príslušnom odbore prítomnosťou dostatočného počtu zamestnancov.

Voliteľný pracovný čas je od 7,00 hod. do 8,00 hod.  a od 15,00 hod. do 16,00 hod.


 

Odbor živnostenského podnikania