Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie pre verejnosť

Termín preskúšania systému varovania na rok 2020 (PDF, 145 kB)

Plán hlavných úloh na rok 2020 právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov okresu Hlohovec (PDF, 1 MB)

Plán hlavných úloh na rok 2020 pre obce a mestá okresu Hlohovec (PDF, 3 MB)

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (PDF, 366 kB)

Určenie utajovaných skutočností na Okresnom úrade Hlohovec (PDF, 61 kB)

Zoznam utajovaných skutočností na Okresnom úrade Hlohovec (PDF, 75 kB)

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (PDF, 57 kB)

Postup, ktorý musí okresný úrad, ako povinná osoba dodržať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt (PDF, 66 kB)

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho reskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (PDF, 69 kB)

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (PDF, 449 kB)

Príručka pre obyvateľstvo (PDF, 459 kB)

Informácie pre občanov ako sa správať pri ohrození pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti – vzniku stredného a veľkého požiaru na skládke odpadov Vlčie Hory Hlohovec (PDF, 170 kB)