Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Karta CO

Okresný úrad Košice eviduje na odbore krízového riadenia každoročne aktualizované KARTY CO mestských častí, vybraných objektov (PO, FO - podnikateľov, orgánov štátnej správy), škôl a školských zariadení.

ÚČEL SPRACOVANIA KARTY CO
Karta CO tvorí u každého subjektu súčasť dokumentácie CO v časti „Organizačná štruktúra CO“. Obsahuje súhrnné údaje o subjekte, ktoré sú dôležité pre riadiaci a rozhodovací proces orgánov krízového riadenia (krízové štáby okresných úradov, obcí a miest, štáby CO právnických osôb a FO – podnikateľov vrátane štábov CO mestských častí mesta Košice, štábov CO škôl a školských zariadení) pri riešení vzniknutých mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, technologické havárie, rozsiahle požiare, dôsledky teroristických útokov a pod.), ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľstva a tiež pri odstraňovaní ich následkov.

Údaje uvedené v KARTE CO poskytujú okresnému úradu aktuálne, ucelené a relevantné podklady pre spresnenie, resp. spracovanie dokumentov CO a krízového riadenia (analýza územia, plánovanie opatrení CO pri vzniku mimoriadnej udalosti, plán varovania, vyrozumenia a spojenia, plánovanie kolektívnej ochrany obyvateľstva evakuáciou a ukrytím, organizovanie a nasadenie síl a prostriedkov pri vykonávaní záchranných prác vrátane jednotiek CO, napĺňanie a aktualizovanie programu CIPREGIS, atď.) KARTY CO slúžia aj pre samotného spracovateľa na účely sprehľadnenia a aktualizácie vlastnej dokumentácie CO.

FORMULÁRE KARTY CO
sú prispôsobené potrebám Okresného úradu Košice pri plnení úloh v systéme CO a krízového riadenia a na zabezpečovanie opatrení CO pri vzniku mimoriadnych udalostí, najmä pri riadení záchranných prác, pri vykonávaní evakuácie a ďalších úloh spojených s ochranou obyvateľstva po vzniku mimoriadnych udalostí.

Okresný úrad eviduje tri druhy kariet:

  • KARTA CO OBCE - mesta/MESTSKEJ ČASTI (od 1.1.2016 nový formulár pre mestské časti mesta Košice)
  • KARTA CO OBJEKTU (PO a FO – podnikateľov)
  • KARTA CO ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA (od 21.9.2016 nový formulár pre školy a školské zariadenia)

AKTUALIZÁCIA KARTY CO
Pokyny pre spracovanie, aktualizovanie a zaslanie KARTY CO sú subjektom v územnom obvode Košice zasielané elektronickou poštou v základnom plánovacom dokumente „Plán hlavných úloh na rok ... pre orgány samosprávy, PO a FO - podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, CO obyvateľstva, obrany štátu, HM, správy materiálu CO a humanitárnej pomoci“, školám a školským zariadeniam vo „Výpise úloh“ z tohto plánovacieho dokumentu na daný kalendárny rok.

Subjektom je uložené vykonať aktualizáciu údajov v KARTE CO (objektu, MČ alebo školy)  a zaslať v elektronickej forme na odbor krízového riadenia OÚ Košice na e-mailovú adresu okr.ke@minv.sk (nová e-mailová adresa od r. 2015) vždy do 28. februára v bežnom kalendárnom roku. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zasielajú KARTU CO školy na adresu eva.stefanova@vucke.sk

Za realizáciu úlohy je zodpovedný štatutár subjektu, resp. ním poverený zamestnanec. FORMULÁR KARTY CO je potrebné zasielať len formáte WORD alebo RTF z dôvodu zberu údajov v jednotnej forme. Z rovnakého dôvodu nie je vhodné prepisovať už zadané texty vo formulári, ani  doručovať vyplnenú KARTU CO osobne alebo poštou v listinnej forme. V KARTE CO je možné podľa potreby doplniť počet riadkov v danej časti formulára, prípadne odstrániť prebytočné – prázdne riadky.

Pre zjednodušenie evidencie došlých KARIET CO na odbor KR OÚ Košice je potrebné KARTU CO uložiť a zaslať pod skráteným (identifikovateľným) názvom subjektu (MČ/PO, FO-p, školy) bez diakritiky a s uvedením dátumu aktualizácie, napr.:
„KARTA CO_MC JUH_20.2.2016“
„KARTA CO_DPMK_20.2.2016“ (zaužívaná skratka alebo skrátený názov)
„KARTA CO_ZS Bernolakova_20.2.2016“;
Ak sú KARTY CO vyplnené presne, úplne a aktualizované a včas zaslané na odbor KR OÚ Košice (v prípade rozhodujúcich alebo podstatných zmien priebežne počas kalendárneho roka), je predpoklad vzájomnej efektívnej spolupráce s cieľom odbúrania častého duplicitného vyžadovania údajov od dotknutých subjektov zo strany okresného úradu.

UPOZORNENIE pre subjekty z iných okresov Košického kraja:

KARTY CO zasielajte na príslušný okresný úrad podľa územnej pôsobnosti a podľa usmernenia odboru KR príslušného OÚ. Na Okresný úrad Košice zasielajú KARTY CO len subjekty z okresov Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV.
 

Aktualizácia informácie 26.09.2016, Ing. Gačová