Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2019, streda
 

Katastrálny odbor

Okresný úrad Bardejov na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Bardejov, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

V 1231 19 Rozhodnutie o návrhu na vklad (PDF, 8 MB)

V 1240 19 Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad (PDF, 8 MB)

V 1306 19 Rozhodnutie o povolení vkladu (PDF, 7 MB)

V 1334 19 Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad (PDF, 8 MB)

V 1335 19 Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad (PDF, 8 MB)

V 1418 19 Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad (PDF, 12 MB)