Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností (ďalej len "kataster") je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Informačný systém katastra nehnuteľností je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra a je jedným z najväčších štátnych informačných systémov.

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na katastrálnom odbore okresného úradu alebo informácie je možné získať na bezplatnej stránke úradu  http://www.katasterportal.sk.

Právne predpisy:

  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. , o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplakoch v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie právnych predpisov v pôsobnosti rezortu môžete nájsť v systéme JASPI