Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Katastrálny odbor

Odbor vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona, pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra, vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi
orgánmi a notármi, zabezpečuje školenia a pracovné stretnutia pri zmenách právnych a technických predpisoch a iných aktov riadenia, plní ďalšie úlohy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych aktov na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv, na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania, na úseku registratúry a podateľne, na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti, na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania.

Katastrálny odbor

Južná trieda 82, Košice
Telefón (055) 281 80 33
Fax (055) 729 76 26