Úradná tabuľa – archív 30.09.2020

 

  

Od 20. mája 2020 zmena úradných hodín v štandardnom režime

 

Pondelok

8:00 – 15:00

Utorok

8:00 – 15:00

Streda

8:00 – 17:00

Štvrtok

8:00 – 15:00

Piatok

8:00 – 14:00

 

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov

okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú

vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

 

 

OZNAM

Dňa 15.10.2020 (štvrtok) z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení  bude

podania pre katastrálny odbor

OÚ Pezinok preberať podateľňa na M.R.Štefánika 10 , 2. posch. č.dv. 208a

 v čase  od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 

 

 NARIADENIE OPATRENÍ COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

č. OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020  a opatrenie č. LP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 s účinnosťou od 1.10.2020 až do odvolania.

Rozhodnutie ÚVZ SR z 30.9.2020 - opatrenia prevádzky a hromadné podujatia (PDF, 145 kB)

Rozhodnutie ÚVZ SR z 29.9.2020 opatrenia rúška (PDF, 114 kB)

 

 


ODBOR ŽIVNOSTENSKéHO PODNIKANIA

 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

Okresný úrad Pezinok, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 


 ODBOR KATASTRÁLNY 

  

Verejné vyhlášky

 

 

 

 

   

       


ODBOR ORGANIZAČNÝ

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIE

Výsledková listina a víťazné práce výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2018" na školský rok 2018/2019

Výsledková listina a víťazné práce

Výsledková listina a fotodokomentáci víťazných prác súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" okresného kola pre školský rok 2017/2018

PDF dokument  Výsledková listina a fotodokumentácia

  


POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

údaje za okres Pezinok:  https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=pezinok&f=

údaje za celé Slovensko:  http://www.mpsr.sk/ovn2019

 

Verejné vyhlášky

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k. ú. Veľké Šenkvice (PDF, 310 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie  účastníkov JPÚ-HD Štefanová (PDF, 27 kB)

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky (PDF, 253 kB) 

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Úsek ochrany vodných tokov

 

Úsek ochrany prírody

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku s par. č. 6431/11, v kat. území Svätý Jur, žiadateľ: XXY

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku s par. č. 6299/2, v kat. území Svätý Jur, žiadateľ: XXY

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku s par. č. 4603/2, v kat. území Svätý Jur, žiadateľ: XXY

Upovedomenie o začatí správneho konania začatého 29. 05.2020 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku s par. č. 5819/1, 5819/2 v kat. území Pezinok, žiadateľom XXY

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme na par. č. 2599/1 v kat. ú. Budmerice

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme v lokalite 4358 k. ú. Malé Šenkvice 

Žiadosť o vydanie súhlasu na uskutočnenie podujatia Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu BABA 2020

Informácia o navrhovanej činnosti "DUBOVÁ – zberný dvor odpadov"