Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

KLIENTSKE CENTRUM ŠAĽA

 Budova Hlavna 2/1

Budova Hlavná 2/1 - 2

 

       V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa začína Okresný úrad Šaľa (ďalej OU) s poskytovaním služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch
klientskeho centra
v budove OU. 

      Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie
sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách

 

 

Pracovisko č.  1 - supervízor klientskeho centra

Pracovisko č.  2  – organizačný odbor -všeobecná podateľňa okresného úradu

Pracovisko č. 3,4 - OR PZ – odbor poriadkovej a dopravnej polície – oddelenie dokladov

OBČIANSKE PREUKAZY (OP) -vystavenie prvého OP, výmena,, výmena pri zmene údajov, strata, krádež, poškodenie OP, vystavenie ZEP a iné úkony

VODIČSKÉ PREUKAZY (VP) - prvý, výmena, výmena pri rozšírení VP, strata, krádež, poškodený VP, výmena zahraničného VP a iné úkony

MEDZINÁRODNÝ VP (MVP) -vystavenie, strata, krádež, poškodený

CESTOVNÉ PASY (CP) - vystavenie prvého CP, výmena, strata, krádež, poškodený CP a iné úkony

Pracovisko č. 5 - OR PZ –odbor poriadkovej a dopravnej polície  - oddelenie dokladov

VÝDAJ hotových dokladov (OP, VP, CP, OEV časť I.), vystavenie ZEP

Pracovisko č. 6,7 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

CESTNÁ DOPRAVA - prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia, prideľovanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, vydávanie osvedčenia o evidencii časť II, technické osvedčenia vozidiel  a ich výmeny, vykonávanie zmeny v osvedčení o evidencii časti II,  schvaľovanie jednotlivo dokončovaných vozidiel, uznávanie typové schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla,  schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského a tretieho štátu.      

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy -povolenia uzávierok ciest, povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme, povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov, zvláštne užívanie ciest, pripojenia a vjazdy, stavebné úpravy a povolenia

Pracovisko č. 8, 9, 10 - OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát - odd. bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií - evidencia motorových vozidiel

Prihlasovanie nového vozidla do evidencie, prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel, prevod držby vozidla, zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom PZ, zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom PZ, zápis zmeny vlastníka vozidla, výmena tabuliek s evidenčným číslom, evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla, vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, odhlásenie vozidla do cudziny

Pracovisko č. 11 - pozemkový a lesný odbor

Vybavuje: žiadosti o vydanie stanoviska alebo rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, žiadosti o zmenu druhu pozemku, žiadosti o legalizáciu stavby postavenej na poľnohospodárskej pôde, žiadosti o registráciu do registra plôch rýchlorastúcich drevín

Preberá žiadosti: o vydanie osvedčenia o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom, podľa zákona o lesoch, o poľovníctve, o registráciu pozemkových spoločenstiev

Pracovisko č. 12, 13 - katastrálny odbor

Podateľňa a poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností : výpisy z listov vlastníctva, kópie z katastrálnych máp..., prijímanie katastrálnych podaní a poskytovanie informácií o stave týchto podaní (vklady, záznamy, poznámky...), overovanie a vydávanie kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín

Pracovisko č. 14 -  katastrálny odbor

Štátna dokumentácia: prijímanie a vydávanie geometrických plánov na ich kontrolu a úradné overenie,  poskytovanie údajov z mapových fondov  KN, overovanie a vydávanie kópií alebo rovnopisov geometrických plánov, vykonávanie súčinnosti s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu

Pracovisko č. 15 - odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie žiadostí na jednotlivých úsekoch štátnej správy: ochrana prírody a krajiny, obchod s ohrozenými druhmi (CITES), ochrana ovzdušia, ochrana ozónovej vrstvy Zeme, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), štátna vodná správa, verejné vodovody a kanalizácie, ochrana pred povodňami, rybárstvo, odpadové hospodárstvo
 • potvrdenie o neexistencii starého vozidla

Pracovisko č. 16, 17 - odbor živnostenského podnikania

 • preberanie hotových dokumentov
 • prijíma: ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení, oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti a zmene obdobia, oznámenie o ukončení podnikania,
 • vydáva: úradné záznamy o zmene živnostenského oprávnenia, výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • zabezpečenie komplexnosti služby zápisu do obchodného registra,
 • spracovanie návrhov na prvozápisy právnických osôb a zahraničných fyzických osôb do obchodného registra,
 • osvedčovanie pravosti podpisov v návrhoch na prvozápisy,
 • vydanie výpisu z obchodného registra,
 • vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z registra účtovných závierok,
 • prijatie údajov potrebných na registráciu daňovníka a na prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia

 Pracovisko č. 18 - odbor všeobecnej vnútornej správy

 • osvedčovanie dokladov určených na použitie v cudzine (APOSTILL + LEGALIZÁCIA), vydávanie odpisov a fotokópií matričných archívnych materiálov, posudzovanie správnosti a platnosti dokladov potrebných k uzavretiu manželstva s cudzincami, vydávanie súhlasu na zápis a zmenu rozhodnutia cudzieho štátu, vydávanie rozhodnutí o povolení zmeny mena a priezviska dospelých a maloletých občanov SR
 • osvedčovanie fotokópií listín a podpisov občanov
 • poskytovanie základných informácií vo veci štátneho občianstva SR

 
KLIENTSKE CENTRUM ŠAĽA

Úradné hodiny:

 

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:
 • Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
 • Elektronické trhovisko: 0850 111 147
 • www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
 • www.minv.sk

 

Kontakty