Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

klientské centrum

KLIENTSKE CENTRUM Banská Štiavnica

 umiestnenie Klientského Centra Banská Štiavnica

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa Okresný úrad Banská Štiavnica (ďalej OU) poskytuje služiby pre občanov, klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OU na adrese Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste. 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko  č.   1    - odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v prírode a  krajine

 • Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
 • Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhlasu na zber, zneškodňovanie, prepravu a  zhodnocovanie odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel,
 • Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb, ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna správa ochrany pred povodňami
 • Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov
 • Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
 • Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd

Pacovisko č.  2  odbor živnostenského podnikania:

 • Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • Výpis z obchodného registra
 • Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Integrované  obslužné miesto

Pracovisko č. 3  - pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba v stredu)

 • Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách
 • Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy, zmeny druhov pozemkov a odňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Rozhoduje v konaniach o lesoch
 • Eviduje register pozemkových spoločenstiev, výkon poľovníctva

Pracovisko č.4  - podateľňa pre jednotlivé odbory okresného všeobecná úradu

      •       Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty

Pracovisko č.4  -  registratúra katastrálneho odboru, oddelenie zápisov práv  práv k nehnuteľnostiam

 • Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty, elektronické podania 
 • vyznačovanie plomby o zmene vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stave katastrálnych podaní FO a PO. 

Pracovisko č.5  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií

 • Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko  č.   1    - odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v prírode a  krajine

 • Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
 • Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhlasu na zber, zneškodňovanie, prepravu a  zhodnocovanie odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel,
 • Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb, ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna správa ochrany pred povodňami
 • Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov
 • Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
 • Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd

Pracovisko č. 1 – supervízor:

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • elektronický kontraktačný systém

Pacovisko č.  2  odbor živnostenského podnikania:

 • Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • Výpis z obchodného registra
 • Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Integrované  obslužné miesto

Pracovisko č. 3  - pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba v stredu)

 • Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách
 • Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy, zmeny druhov pozemkov a odňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Rozhoduje v konaniach o lesoch
 • Eviduje register pozemkových spoločenstiev, výkon poľovníctva

Pracovisko č.4  - podateľňa pre jednotlivé odbory okresného všeobecná úradu

      •       Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty

Pracovisko č.4  -  registratúra katastrálneho odboru, oddelenie zápisov práv  práv k nehnuteľnostiam

 • Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty, elektronické podania 
 • vyznačovanie plomby o zmene vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stave katastrálnych podaní FO a PO. 

Pracovisko č.5  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií

 • Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby

 

Pracovisko č.6  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie  a poskytovania informácií

 • Poskytovanie informácií z katastra - geodeti

Pracovisko č.  7,8,9  -  OR PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici – evidencia vozidiel:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel
 • Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla

Pracovisko č.10,11  - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad)

Pracovisko č.  7,8,9  -  OR PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici – evidencia vozidiel:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel
 • Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla

Pracovisko č.10,11  - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad)
 • Evidencia dokladov  - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklady)

  

Telefónny zoznam

Odbor/Meno a priezvisko

Priama linka

Č. kanc. prízemie

e-mail

Informátor

0961645781

 

 

Supervízor

0961645780

č.1

Patrik.Chovan@minv.sk

Odbor starostlivosti o ŽP

Ing. Júlia Koudelková

 

0961645784

č.1

oszp.bs@minv.sk

 Julia.Koudelkova@minv.sk

Živnostenský odbor

Ing. Dušana Liptáková

0961645783

č. 2

 Dusana.Liptakova@minv.sk

 

Pozemkový a lesný odbor

Bc. Júlia Selešová

 

0961645785

 

č. 3

 

Julia.Selesova@minv.sk

Podateľňa OÚ BŠ

Registratúra katastra,oddelenie  zápisov práv k nehnuteľnostiam

Katarína Jašková

    

 

 

045/2819711

 

 

č. 4

Podatelna.bs@minv.sk

Ok.r.bs@minv.sk

Katarina.Jaskova@minv.sk

katarina.jaskova@skgeodesy.sk

 Katastrálny odbor, oddelenie technické, dokumentácie a posk. informácií  – LV

Drahoslava Porubská

 

045/2819715

 

č. 5

 

drahoslava.porubska@minv.sk

drahoslava.porubska@skgeodesy.sk

 

Katastrálny odbor, oddelenie technické, dokumentácie a posk. informácií – geodeti

Ing. Valér Brigant

 

045/2819716

 

 

č. 6

 

Valer.Brigant@minv.sk

Valer.Brigant@skgeodesy.sk

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu

Lucia Krajčiová

Bc. Stanislav Truska

 

0961645791

0961645791

 

č. 7,8

 

 

Lucia.Krajciova@minv.sk

Stanislav.Truska@minv.sk

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu

Vedúci

Kpt.Mgr. Peter Weiss

 

0961645790

Fax 0961604047

 

 

č. 9

 

 

Peter.Weiss@minv.sk

 

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície-odbor dokladov-príjem, výdaj

Ellen Bohušová

Janka Petríková

Zuzana Bobová 

 

  

0961645792,93

0961645792,93

0961645792,93

 

  

č. 10,11

č. 10,11

č. 10,11

 

 

  

Ellen.Bohusova@minv.sk

Janka.Petrikova@minv.sk

Zuzana.Bobova@minv.sk

 

 

Úradné hodiny:

pondelok             8,00 – 15,00

utorok                 8,00 – 15,00

streda                  8,00 – 17,00

štvrtok                8,00 – 15,00

piatok                  8,00 – 14,00

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: podpora@eks.sk; eks@telekom.sk
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk

internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]