Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný  úrad Vranov nad Topľou

KLIENTSKE CENTRUM  Vranov nad Topľou

  

Úradné hodiny:

Pondelok

08:00 – 15:00

Utorok

08:00 – 15:00

Streda

08:00 – 17:00

Štvrtok

08:00 – 15:00

Piatok

08:00 – 14:00

 

 

Klientske centrum Vranov nad Topľou

 

V  súlade  s  vládnym   programom  ESO  -  EFEKTÍVNA,  SPOĽAHLIVÁ 

A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Vranov nad Topľou (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách :

Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 - Katastrálny odbor:

 • príjem podaní pre katastrálny odbor

Telefonický kontakt: 057/3215709, 057/3215710

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

Telefonický kontakt: 057/3215707, 057/3215708

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 8 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov:

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

Telefonický kontakt: 057/3215713, 057/3215714, 057/3215715, 057/3215716

 

Pracovisko č. 9, 10, 11 - Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát:

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

Telefonický kontakt: 057/3215717, 057/3215718, 057/3215719

 

Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo PZ - Zbrojné preukazy a licencie

 •  evidencia zbraní a streliva

Telefonický kontakt: 057/3215720

 

Pracovisko č. 13 - Supervízor:

 • supervízor - poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam, osvedčovanie listín a overovanie podpisov, podateľňa

Telefonický kontakt: 057/3215700

 

Pracovisko č. 14 - Pozemkový a lesný odbor:

 • Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradníckych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť

Telefonický kontakt: 057/3215701

 

Pracovisko č. 15 - Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa
 • poradenská a informačná činnosť ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny,odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

Telefonický kontakt: 057/3215702

 

Pracovisko č. 16, 17 - Odbor živnostenského podnikania:

 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie  o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

Telefonický kontakt: 057/3215703, 057/3215704

 

Pracovisko č. 18, 19 - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla - VIN.  
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II,

Telefonický kontakt: 057/3215705, 057/3215706

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

www.minv.sk

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy