Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

klientské centrum

 

 

Klientske centrum Okresného úradu Žiar nad  Hronom

kamo zh01 kamo zh2

  

zverejnené dňa 19.5.2020: Oznámenie generálneho riaditeľa SVS MV SR vo veci zrušenia obmedzenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky.  Na základe týchto aktov riadenia sa dňom 20. mája 2020 – t. j. od stredy  zavádza  bežný režim vybavovania vecí pre občanov pri dodržaní hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

zverejnené dňa 07.04.2020: Úhrada poplatku (DOCX, 266 kB) - Pre zamedzenie tvorby radov pred samoobslužnými kioskami môžete uhradiť poplatok z pohodlia domova nasledovnými spôsobmi.

 

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Žiar nad Hronom poskytovanie služieb pre občanov, klientov odboru živnostenského podnikania, odboru dopravy a pozemných komunikácií, odboru starostlivosti o životné prostredie a pozemkového a lesného odboru,   v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 .

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Supervízor:

Poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie o telefónnych číslach , usmerňovanie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov, elektronický kontraktačný systém, všeobecná podateľňa pre klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

 

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žiar nad Hronom:

       - príjem ohlásenia živnosti a podania  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom  

         oprávnení,

       - príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského

         zákona,

       - príjem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene   

         údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; príjem  ohlásenia o  

         zriadení/zrušení prevádzkarne,

       - príjem oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene  

         obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania, o  

         zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

       - príjem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

       - príjem údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného  

         predpisu,

       - príjem údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia  

         a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

       - príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

       - príjem žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú  

         živnosťou,

       - príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného      

         zástupcu  vo viac ako jednej prevádzkarni,

       - výdaj výpisov zo živnostenského registra (verejný, neverejný, prehľad)  

          a obchodného registra,  poskytuje údaje z Registra účtovných závierok,

       - výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je a potvrdenia o tom,  

          že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo  

          zakázané,  

       -  prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO).

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žiar nad Hronom:

 

-Na úseku dopravy preberá:

-    žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení    

     vozidla,

-    žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení   

     vozidla - zápisu  náhradného   identifikačného čísla vozidla VIN,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II - montáž dvojitého ovládania pre  

     výcvikové  vozidlá autoškôl,   

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu ručného  

     ovládania,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zrušenia záznamu o  

     priečkovom systéme         

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu hromadnej prestavby  

     typu vozidla na  LPG,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu demontáže plynového  

     zariadenia,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych  

     pneumatík,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych  

     pneumatík,  (ide o prípady, kedy sú alternatívne disky schválené MDV aRR SR, o čom je  

     potrebné predložiť  rozhodnutie, príslušné  osvedčenie o schválení diskov - komponentov),

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu schválených  

     diskov a   alternatívnych pneumatík,  (ide o prípady, kedy sú komponenty - disky  

     schválené okresným úradom v  SR),

-    žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z  

     členského  štátu/iného  zmluvného štátu,

-    žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu  

     (iba nové   neevidované vozidlo),

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného komponentu,

-    žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,

-    žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia,

-    žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v  

     prvom riadku  písmeno C,  

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o vozidle z dôvodu - výmeny karosérie vozidla rovnakého  

     typu v rámci   jedného typového radu vozidiel

-   výmeny rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla

-   zmeny obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vo

    výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami   bezpečnostných  

     pásov,

Na úseku pozemných komunikácií preberá:

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu  

      na cestu II. a   III. triedy/     zriadenie vjazdu na pozemok,

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia na cestu II. a III.  

     triedy/, (ide o vydanie povolenia na pripojenie miestnej alebo účelovej komunikácie na  

     cestu II. a III. triedy),

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v  

     prípade   územného konania),

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy - áväzným  

     stanoviskom (v prípade územného konania),

-    ohlásenie drobnej stavebnej úpravy cesty II. a III. triedy,

-    žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií,

-    žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo  

     rozmerných  predmetov a používanie vozidiel,     ktorých rozmery a hmotnosť presahujú  

     mieru ustanovenú  Nariadením vlády SR 349/2009 Z.z., ak prepravná trasa 

     nepresahuje    územný obvod okresného úradu,

 -    žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a  

      III. triedy -   záväzným stanoviskom,

-    žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy,

-    žiadosť o určenie použitia trvalého/dočasného dopravného značenia a dopravných  

     zariadení,

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žiar nad Hronom:

Zabezpečuje koordináciu administratívnych úkonov pri  výkone  štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie a to najmä:

 

 -    poskytuje asistenciu pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb pri úkonoch   

       agendy  starostlivosti o životné prostredie,

-     prijíma hlásenia a oznámenia podľa osobitných predpisov na úseku starostlivosti o životné  

      prostredie  

-     prijíma oznámenia o  náleze chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny,

.     prijíma oznámenia o škode  spôsobenej  určeným živočíchom,

-     prijíma hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi,

-     prijíma  oznámenia vo veciach environmentálnych škôd

 -    ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného  

      prostredia,

 

 

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Žiar nad Hronom:

-          poskytuje informácie k činnosti pozemkového a lesného odboru v zmysle smernice MV SR č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu,

-          poskytuje súčinnosť pri podávaní žiadostí predkladaných na pozemkový a lesný odbor na jednotlivých úsekoch štátnej správy,

-          poradenská činnosť pre fyzické a právnické osoby pri riešení problémov v oblasti pozemkových úprav, lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany poľnohospodárskej pôdy, pozemkových spoločenstiev,

-          poskytuje údaje o obvyklej výške nájomného poľnohospodárskych pozemkov v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z.,

 

KAMO CENTRUM ŽIAR NAD HRONOM,

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom

 

supervízor - informátor

 

 tel.: 096164 5700

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

 tel.: 096164 5704

odbor živnostenského podnikania

 

 tel.: 096164 5705

 tel.: 096164 5708

odbor pozemkový a lesný

 tel.: 096164 5706

 

odbor starostlivosti o životné prostredie

 tel.: 096164 5707

 

 

Úradné hodiny:

pondelok             8,00 – 15,00

utorok                 8,00 – 15,00

streda                  8,00 – 17,00

štvrtok                8,00 – 15,00

piatok                  8,00 – 14,00

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy