Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

KLIENTSKE CENTRUM

 

budova ObÚ VK 

ÚRADNÉ HODINY

OÚ - Klientske centrum, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01  Veľký Krtíš:

 

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 Pracovisko č. 1 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu, supervízor, osvedčovanie:

 Telefonický kontakt: 0961 69 5700

 • podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

 Pracovisko č. 2 – pozemkový a lesný odbor:

 Telefonický kontakt: 0961 69 5711

 • podateľňa
 • poradenská činnosť na úsekoch lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy a pozemkových úprav

 

 Pracovisko č. 3, 4 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 Telefonický kontakt: 0961 69 5712, 0961 69 5713

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie/povolenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a  III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 5, 6, 7 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Veľký Krtíš, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 Telefonický kontakt: 0961 69 5714, 0961 69 5715, 0961 69 5716

 • prihlásenie vozidla
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla)
 • dočasné vyradenie vozidla s evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla s evidencie

 

Pracovisko č. 8, 9, 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie: 

 Telefonický kontakt:  0961 69 5701, 0961 69 5702, 0961 69 5703, 0961 69 5704

 • podateľňa
 • poradenské a informačné  služby v oblasti štátnej správy ochrany prírody a krajiny,  štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia
 • poradenstvo pri kompletizácií žiadostí klienta

 

Pracovisko č. 12, 13, 15 – odbor živnostenského podnikania: 

 Telefonický kontakt: 0961 69 5705, 0961 69 5706, 0961 69 5707,

poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný) / obchodného registra
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydávanie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok
 • prvozápis do obchodného registra
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách