Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom

 

Dôležitý oznam!

žení návštevníci, od 01.04.2020 až do odvolania dochádza k zmene úradných hodín Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom nasledovne:

Ø   pondelok        08:00 - 11:00 hod.

Ø   utorok            08:00 - 11:00 hod.

Ø   streda            13:00 - 16:00 hod.

Ø   štvrtok           08:00 - 11:00 hod.

Ø   piatok            08:00 - 11:00 hod.

 

Počas nových úradných hodín je možnosť využiť len odovzdanie písomných podaní v priestore na to určenom.

Preto Vás žiadame:

 

-          aby ste Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom osobne navštevovali len v nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad,

-          aby ste akceptovali pokyny určených zamestnancov,

-          aby ste v čo najväčšej možnej miere využívali pre styk s Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom telefonickú, elektronickú a e-mailovú formu,

-          maloleté osoby,

-          aby ste sa nepohybovali po objekte mimo priestoru určeného na odovzdanie Vašich písomných podaní,

-          aby ste do objektu DŠS vstupovali v ochrannom rúšku a ďalších ochranných prostriedkoch. 

 

 

      Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

1.  Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

2. 
Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx)  

3. 
Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

4. 
V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

5. 
Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov 

6. 
V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk 

7. 
Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

8. 
Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

9. 
Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

10. 
Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

11. 
Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.


V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom (ďalej OÚ) poskytuje služby pre občanov, klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OÚ na 5. poschodí.


Dom štátnej správy - Vstup do budovy - Klientske centrum - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom (JPG, 174 kB)

KLIENTSKE CENTRUM - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - 5.poschodie - DŠS (JPG, 165 kB)

    

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

5. poschodie:

1. Pozemkový a lesný odbor:

  • podateľňa,
  • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva.

2. Supervízor:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam.

3. Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

4. Odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie,
 • apostille.

5.,6.,8.  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • prijíma žiadosti, osvedčuje a vydáva  výpis  z Obchodného registra,
 • prijíma  žiadosti, vydáva  kópie dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra  účtovných závierok opatrený osvedčovacou doložkou OÚ,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

7. Pokladňa:

 • úhrada správneho poplatku bezhotovostne

9. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: prijímanie žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (ďalej len TOV),
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

10.,11.,12.,13. Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • poradenská a informačná činnosť  ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa.

14. Katastrálny odbor:

 • podateľňa, 
 • prijíma návrhy na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • prijíma písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov alebo notárskych osvedčení, alebo iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti, podľa ktorých sa má vykonať záznam do katastra,
 • prijíma verejné  listiny alebo iné listiny určené na vyznačenie poznámky do katastra,
 • prijíma návrhy na prešetrenie zmien údajov katastra,
 • prijíma návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
 • prijíma návrhy na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

15. Katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva,
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách – BPEJ,
 • vydanie písomnej identifikácie parciel,
 • vydanie kópie z katastrálnej mapy,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky,
 • vyhotovenie kópií listín zo zbierky listín oprávneným osobám,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z KN,
 • vydanie kópie geometrického plánu.
 • poskytovanie informácií pre vyhotoviteľov geodetických a kartografických prác.