Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom

  Dôležitý oznam!

 

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj zamestnancov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky.

Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.


V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom (ďalej OÚ) poskytuje služby pre občanov, klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OÚ na 5. poschodí.


Dom štátnej správy - Vstup do budovy - Klientske centrum - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom (JPG, 174 kB)

KLIENTSKE CENTRUM - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - 5.poschodie - DŠS (JPG, 165 kB)

    

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

5. poschodie:

1. Pozemkový a lesný odbor:

  • podateľňa,
  • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva.

2. Supervízor:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam.

3. Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

4. Odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie,
 • apostille.

5.,6.,8.  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • prijíma žiadosti, osvedčuje a vydáva  výpis  z Obchodného registra,
 • prijíma  žiadosti, vydáva  kópie dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra  účtovných závierok opatrený osvedčovacou doložkou OÚ,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

7. Pokladňa:

 • úhrada správneho poplatku bezhotovostne

9. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: prijímanie žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (ďalej len TOV),
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

10.,11.,12.,13. Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • poradenská a informačná činnosť  ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa.

14. Katastrálny odbor:

 • podateľňa, 
 • prijíma návrhy na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • prijíma písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov alebo notárskych osvedčení, alebo iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti, podľa ktorých sa má vykonať záznam do katastra,
 • prijíma verejné  listiny alebo iné listiny určené na vyznačenie poznámky do katastra,
 • prijíma návrhy na prešetrenie zmien údajov katastra,
 • prijíma návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
 • prijíma návrhy na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

15. Katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva,
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách – BPEJ,
 • vydanie písomnej identifikácie parciel,
 • vydanie kópie z katastrálnej mapy,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky,
 • vyhotovenie kópií listín zo zbierky listín oprávneným osobám,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z KN,
 • vydanie kópie geometrického plánu.
 • poskytovanie informácií pre vyhotoviteľov geodetických a kartografických prác.