Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

klientské centrum

KLIENTSKE CENTRUM ŽARNOVICA 

miesto kde sa nachádza Klientské Centrum Žarnovica

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Žarnovica (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientského centra v budove OU. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste. 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra  

 Kontakty:

číslo pracoviska odbor meno priezvisko titul adresa elektronickej pošty  mobil tel.číslo z VTS
  Dopravný inšpektorát            
1. - 2.   Iveta Libayová Mgr. iveta.libayova@minv.sk    0961645762
1. - 2.   Miloš Laco Bc. milos.laco@minv.sk   0961645763
3. - 4.   Judita Siekelová   judita.siekelova@minv.sk   0961645764
3. - 4.   Dagmar Jankechová   dagmar.jankechova@minv.sk   0961645765
3. - 4.   Iveta Trusková   iveta.truskova@minv.sk   0961645766
               
  odbor živnostenský            
5.   Erika Nemečeková Bc. erika.nemecekova@minv.sk   0961645752
5.   Zita Salajová Ing. zita.salajova@minv.sk   0961645751
               
  odbor starostlivosti o ŽP            
6. ŠS v odpadovom hospodárstve Ivana Borgulová Mgr. ivana.borgulova@minv.sk 0905 272 449 0961645756
6. ŠS posudovania vplyvov na ŽP, ochrana ovzdušia, závaž. priem. Havárie, poverená zast. ved.odboru Marcela Hromádková RNDr. marcela.hromadkova@minv.sk   0961645755
7. ŠS ochrany prírody a krajiny a ŠS rabárstva Zuzana Polcová Ing. zuzana.polcova@minv.sk   0961645753
8. štátna vodná správa, ŠS verej.vodovodov a verej. kanalizácií Jana Maďarová RNDr. jana.madarova@minv.sk   0961645754
               
  odbor pozemkový            
9.   Denisa Kúšiková Ing. denisa.kusikova@minv.sk   096164 5758
               
  odbor katastrálny            
10.    Viera Bernátová Ing. viera.bernatova@minv.sk   0452819914
10.   Beáta Tužinská   beata.tuzinska@skgeodesy.sk   0452819914
               
  odbor organizačný            
11. supervízor Ján Hudec   jan.hudec@minv.sk   961 645 750
               
  odbor katastrálny            
12.   Magdaléna Dobšovičová   magdalena.dobsovicova@skgeodesy.sk   0452819917
12.   Ľubica Hanzlíková Ing. lubica.hanzlikova@skgeodesy.sk   0452819917
12.   Alexandra Molnáriová   alexandra.molnariova@skgeodesy.sk   0452819917
               
  odbor katastrálny            
13.   Marcela Chovanová JUDr. marcela.chovanova@skgeodesy.sk 0905 272 433 0452819910
               
  odbor katastrálny            
14.   Iveta Pallerová Ing. iveta.pallerova@skgeodesy.sk   0452819911
14.   Monika Žňavová Ing. monika.znavova@skgeodesy.sk   0452819916
    Ján  Mišík Ing. jan.misik@skgeodesy.sk   0452819912
  odbor katastrálny            
15.   Stanislav Walder   stanislav.walder@skgeodesy.sk   0452819913
               
  odbor katastrálny            
16.   Janka Lichtnerová Ing. janka.lichtnerova@skgeodesy.sk   0452819912
               

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1, 2 OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • Výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

    * Obhliadky vozidiel sú o 8.00hod., 10.00 hod. a 12.30 hod. (v stredu aj o 15.00 hod.).

    * Pri internetovom objednávaní - je potrebné čas vyvolaného čísla prispôsobiť času obhliadok.   

Pracovisko č. 3, 4 - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov - príjem
 • Evidencia dokladov - výdaj

Pracovisko č. 5 odbor živnostenského podnikania:

 • Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • Výpis z obchodného registra
 • Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovisko č. 6, 7, 8- odbor starostlivosti o životné prostredie:

•      Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v krajine

Štátna správa v odpadovom hospodárstve - Udeľovanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie, zber, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prepravu nebezpečných odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel, autorizácia, povolenie na dovoz, vývoz a tranzit odpadov Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie Štátna správa ochrany pred povodňami

 

Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov

 • Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
 • Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd

Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov

Pracovisko č. 9 - pozemkový a lesný odbor:

 • Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách
 • Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy
 • Rozhoduje v konaniach o lesoch

Pracovisko č. 10 -všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

•       Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty elektronické podania, vyznačovanie plomby o zmene
vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stavbe katastrálnych podaní FO
a PO.

Pracovisko č. 11 - supervízor:

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • elektronický kontraktačný systém

Pracovisko č. 12 - katastrálny odbor

•       Zápis práv k nehnuteľnostiam, vyznačenie poznámky v K.N, aktualizácia súboru popisných
informácií katastra posudzovanie spôsobilosti verejných a iných listín na zápis do KN.

Pracovisko č. 13 - katastrálny odbor

 • Rozhodovanie o návrhu na vklad, zastupovanie na súdoch v súdnom konaní, rozhodovanie o proteste prokurátora a upozornení prokurátora, vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, vybavuje sťažnosti a petície za odbor, vyhodnocuje protikorupčné opatrenia

Pracovisko č. 14 - katastrálny odbor

 • Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby

Pracovisko č. 15 - katastrálny odbor

 • Poskytovanie informácií z katastra - geodeti, úradné overovanie geometrických plánov

Pracovisko č. 16 - katastrálny odbor

 • Rozhodovanie o návrhu na vklad, vykonávanie vnútornej kontroly ,rozhoduje o vrátení správnych
  poplatkov ,kontroluje činnosť pri zápise práv k nehnuteľnostiam a ich poradie.

 

Úradné hodiny:

pondelok             8,00 – 15,00

utorok                 8,00 – 15,00

streda                  8,00 – 17,00

štvrtok                8,00 – 15,00

piatok                  8,00 – 14,00  

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: podpora@eks.sk; eks@telekom.sk
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

Oficiálne otvorenie Klientskeho centra Okresného úradu Žarnovica za prítomnosti predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica a ministra vnútra Slovenskej republiky Róberta Kaliňáka sa uskutoční dňa 10. 4. 2015 (piatok)  o 12.45 hod. v priestoroch Okresného úradu Žarnovica.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]