Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

KLIENTSKE CENTRUM KOŠICE


V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre


V súlade s vládnym programom ESO – efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa zahajuje Okresný úrad Košice (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novo vytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa k občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

ADMINISTRATÍVNE ÚKONY NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVISKÁCH


Prízemie

Supervízor a všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu – pracovisko č. 1

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov
 • príjem podaní

Odbor všeobecnej vnútornej správy – pracovisko č. 2

 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách,
 • osvedčovanie verejnej listiny na použitie v cudzine (apostille, superlegalizácia),
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska – poradenstvo.

Odbor živnostenského podnikania – pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 8 a 9:

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

Pozemkový a lesný odbor – pracovisko č. 7

 • príjem podaní, poradenská informačná činnosť

Odbor starostlivosti o životné prostredie – pracovisko č. 10

 • príjem podaní, poradenská informačná činnosť

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pracovisko č. 11 – 13 (3 pracoviská)

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
 • zápis alternatívneho pohonu LPG,
 • schválenie prestavby vozidla,
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii,
 • schválenie jednotlivo dokončeného vozidla,
 • zápis identifikačného čísla vozidla –VIN,
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • povolenie prestavby vozidla,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
 • udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality,
 • udelenie, zmenu, pozastavenie alebo zrušenie oprávnení  na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení vozidiel,
 • udelenie, zmenu, pozastavenie alebo zrušenie osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly , emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete-cesty I., II a III.triedy,
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia, povolenia na nadmerný a nadrozmerný náklad,
 • povolenie na pripojenie ciest I., II. a III.triedy,
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,
 • stavebné povolenie pre cesty I., II. a III.triedy ,
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest I., II. a III.triedy,
 • vydanie povolenia na výrub drevín pri ceste,
 • vydanie licencie spoločenstva na nákladnú a autobusovú dopravu,
 • zrušenie koncesie na taxislužbu, povolenia,
 • povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy – nákladná/osobná,
 • prihlášku na skúšku k preukázaniu odbornej spôsobilosti,
 • vydanie osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča nákladnej alebo osobnej dopravy, vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii vodiča nákladnej alebo osobnej dopravy, vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii vodiča nákladnej alebo osobnej dopravy, vydanie kvalifikačnej karty vodiča a duplikátu,
 • vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby, udelenie koncesie na taxislužbu,
 • registráciu, zmenu a zrušenie autoškoly, udelenie inštruktorského oprávnenia.

Pokladňa – pracovisko č. 14

 • vyberanie správnych poplatkov v prípade poruchy kioskov.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície – pracovisko č. 15 – 26 (12 pracovísk):

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu,
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu, zavádzanie bezpečnostného kódu a zaručenie elektronického podpisu,
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • vydanie potvrdení k strate občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • výpis karty vodiča,
 • vyhotovenie fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z evidencie,
 • poskytovanie informácií z príslušných evidencií.

1. poschodie

Krajský dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií – pracovisko č. 31 – 39 (9 pracovísk):

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru,
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru,
 • zápis zmeny vlastníka vozidla,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov,
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • evidencia spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • vyradenie vozidla z evidencie,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla.

Úsek zbraní a streliva – pracovisko č. 40 - 43 (4 pracoviská):

 • príjem o vydanie zbrojného preukazu, európskeho zbrojného pasu, preukazu zbrane,
 • zbrojná licencia, zbrojný sprievodný list, strelnica,
 • úschova zbraní a streliva, nákupné povolenia, povolenie a výnimky,
 • vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti, držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • vyhotovenie fotokópie, výpisu alebo písomných informácií z evidencie.

 


 

Budova OÚ Košice
Klientske centrum Košice
Supervízor a pracoviská KC
Supervízor a pracoviská KC
Vstup do budovy Klientskeho centra Košice
Vstupná hala Klientskeho centra Košice