Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Klientske centrum Poltár

Úradné hodiny klientskeho centra:

Úradné hodiny

Pondelok

:

08:00 - 15:00 hod.

Utorok

:

08:00 - 15:00 hod.

Streda

:

08:00 - 17:00 hod.

Štvrtok

:

08:00 - 15:00 hod.

Piatok

08:00 -  14:00 hod.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

2. poschodie

Pracovisko č. 1 a 2 – supervízor, podateľňa katastrálneho odboru

Telefónne kontakty: 0961655750, 0961655751

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie, usmernenie.
 • Príjem katastrálnych podaní.
 • Vyznačenie plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam.
 • Poskytnutie informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám.
 • Prijímanie a evidovanie, zabezpečenie vybavenia elektronickej pošty právnických a fyzických osôb.
 • Zabezpečenie administratívnych prác, obeh spisov a príprava právnych podkladov k rozhodnutiam.
 • Zabezpečenie úschovy spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku.
 • Zabezpečenie odovzdania vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska

 

Pracovisko č. 3 – odbor živnostenského podnikania, integrované obslužné miesto občana – IOMO, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Úradné hodiny: P: 8.00-15.00, S: 8.00-17.00, Pi: 8.00-14.00

 

Telefónny kontakt: 0961655757

 • Ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne.
 • Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri.
 • Oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení.
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.
 • Oznámenie o ukončení podnikania.
 • Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti.
 • Inteligentná podateľňa prijímania žiadostí odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

Pracovisko č. 4 – Pozemkový a lesný odbor 1x týždenne v stredu

Telefónny kontakt: 0961655758

 • Poradenská a informačná činnosť na úsekoch vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.

 

Pracovisko č.  4 – odbor starostlivosti o životné prostredie

Telefónny kontakt: 0961655756

 • Príjem podaní na úseku štátnej vodne j správy – povoľovanie vodných stavieb, povoľovanie osobitného užívania vôd, dáva súhlasy na uskutočnenie a zmenu stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav vôd, dáva vyjadrenie, či je stavba možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a rozhoduje v pochybnostiach, či ide o vodný tok.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy verejných vodovodov a kanalizácií – vydávanie rozhodnutí o určení ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany pred povodňami.
 • Príjem odaní na úseku štátnej správy prevencie a náprav environmentálnych škôd.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.

 

Pracovisko č. 5 – katastrálny odbor – poskytovanie informácií z KN

Telefónny kontakt: 0961655752

 • Vydanie výpisov listov vlastníctva.
 • Vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách.
 • Vydanie grafickej a písomnej identifikácie parciel.
 • Vydanie kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu.
 • Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra.
 • Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín.
 • Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastníckeho právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností.
 • Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností pre geodetické činnosti.
 • Osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách.

 

Pracovisko č. 6 – odbor starostlivosti o životné prostredie

Telefónny kontakt: 0961655753

 • Príjem podaní na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva – udeľovanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie, zber, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prepravu nebezpečných odpadov, zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, využívanie odpadov na  povrchovú úpravu terénu, odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, vykonávanie registrácií, vydávanie vyjadrení k projektovej dokumentácii v územnom konaní, v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií – vydávanie vyjadrení k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy nakladania s ťažobným odpadom – vydávanie rozhodnutí o zaradení úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti, vydávanie súhlasov s uzavretím úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.

Pracovisko č. 7 – odbor starostlivosti o životné prostredie

Telefónny kontakt: 0961655754

 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia – vydávanie súhlasov  na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, vydávanie súhlasov na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy obchodovania s emisnými kvótami – vydávanie povolení na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie – vydávanie rozhodnutí zo zisťovacieho konania alebo záverečné stanovisko z procesu posudzovania, vydávanie vyjadrení a stanovísk k navrhovaným činnostiam a strategickým dokumentom.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.

 

Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie

Telefónny kontakt: 0961655755 

 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny – vydávanie vyjadrení v územnom a stavebnom konaní, vydávanie vyjadrení k rozhodnutiu o súhlase na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku, vydávanie vyjadrení k rozhodnutiu o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie, vydávanie vyjadrení k rozhodnutiu o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie, vydávanie rozhodnutí o podrobnejších podmienkach na uskutočnenie výrubu drevín, vydávanie rozhodnutí o nároku na náhradu škody spôsobenej chráneným živočíchom.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi – vydávanie preukazov o pôvode exemplárov, vydávanie potvrdení o registrácii exemplárov a určovaní pôvodu exemplárov.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.