Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

KLIENTSKE CENTRUM

KLIENTSKE CENTRUM Partizánske

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný úrad Partizánske
Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Úradné hodiny klientskeho centra

Úradné hodiny

    Pondelok

     08.00 – 15.00

    Utorok

     08.00 – 15.00

    Streda

     08.00 – 17.00

    Štvrtok

     08.00 – 15.00

    Piatok

     08.00 – 14.00

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Partizánske (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v sídle OÚ.

Našim cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 –  supervízor ; osvedčovanie listín a overovanie podpisov ; IOMO

                          -  odbor starostlivosti o životné prostredie 

       - koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam

       - podateľňa pre odbor starostlivosti o životné prostredie

Pracovisko č. 2 - podateľňa ; katastrálny odbor  

       - všeobecná podateľňa pre okresný úrad

       - podateľňa pre katastrálny odbor

       - podateľňa pre odbor pozemkový a lesný

       - návrhy na vklad vlastníckeho práva a iného práva k nehnuteľnostiam, na záznam, na zápis nájomného práva k pozemku, na opravu chýb v katastrálnom operáte, na zápis poznámky, na zmenu údajov katastra nehnuteľností

       - písomné podania adresované katastrálnemu odboru

       - písomné objednávky na poskytovanie údajov z katastra

       - informácie o stave podaní

       - zmena osobných údajov v katastri nehnuteľností

Pracovisko č. 3 - odbor živnostenského podnikania

        - ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

       - podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,

       - podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),

       - výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

       - potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

       - prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

       - ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

       - oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

       - oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,

       - oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

       - prvozápis do obchodného registra,

       - obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,

       - vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  

       - prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

       - prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,

       - prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

       - pridelenie identifikačného čísla organizácie,

       - vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

       - vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

       - povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

       - poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

       - výpis z obchodného registra a poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok

       - zabezpečuje výkon činnosti na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovisko č. 5 - katastrálny odbor - poskytovanie údajov z katastra

       - výpis z listu vlastníctva

       - informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

       - kópia katastrálnej mapy, z mapy určeného operátu, listín zo zbierky listín katastrálneho operátu   (len oprávneným osobám)

       - poskytovanie údajov z pozemkovej knihy

       - poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností

       - poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností

       - prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

       - informácie pre notárov, exekútorov a správcov (vydávanie LV, príp. PKV pre účely dedičských konaní, identifikácia parciel, vybavovanie písomných objednávok)

       - prešetrovanie v katastrálnom operáte

Pracovisko č. 6 – geodeti

       - poskytovanie údajov a podkladov pre vyhotovenie GP, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činnosti

       - preberanie a vydávanie geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činností a iné

       - prešetrovanie v katastrálnom operáte

Pracovisko č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 – katastrálny odbor – zápis údajov do katastra nehnuteľností

       - zápis listín do katastra nehnuteľností

       - doplnenie prerušených zápisov listín

       - zmena osobných údajov v katastri nehnuteľností

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
www.minv.sk

Kontakty

Klientske centrum Partizánske – supervízor

Michaela Jurčiaková

E-mail: michaela.jurciakova2@minv.sk
Telefón 096127/5700

Klientske centrum Partizánske – odbor starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Dana Mlyneková, Ing. Hana Valášeková, Mgr. Miroslava Viktoríniová, Ing. Ľubomíra Mišutová

Telefón 096127/5705

Klientske centrum Partizánske – odbor živnostenského podnikania

Bc. Beáta Bálintová

E-mail: beata.balintova@minv.sk, ozpo.pe@minv.sk
Telefón 096127/5710

Ing. Ivan Španko

E-mail: ivan.spanko@minv.sk
Telefón 096127/5710

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]