Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

KLIENTSKE CENTRUM

KLIENTSKE CENTRUM Partizánske

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný úrad Partizánske
Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Úradné hodiny klientskeho centra

Úradné hodiny

    Pondelok

     08.00 – 15.00

    Utorok

     08.00 – 15.00

    Streda

     08.00 – 17.00

    Štvrtok

     08.00 – 15.00

    Piatok

     08.00 – 14.00

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Partizánske (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v sídle OÚ.

Našim cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 –  supervízor, podateľňa, katastrálny odbor,  elektronický kontraktačný systém     

 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho
 • systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • všeobecná podateľňa pre okresný úrad
 • podateľňa pre katastrálny odbor
 • návrhy na vklad vlastníckeho práva a iného práva k nehnuteľnostiam, na záznam, na zápis nájomného práva k pozemku, na opravu chýb v katastrálnom operáte, na zápis poznámky, na zmenu údajov katastra nehnuteľností
 • písomné podania adresované katastrálnemu odboru
 • písomné objednávky na poskytovanie údajov z katastra
 • prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku
 • správa registratúry
 • informácie pre notárov (vydávanie LV, príp. PKV pre účely dedičských konaní, identifikácia parciel, vybavovanie písomných objednávok)

Pracovisko č. 2 -    katastrálny odbor – poskytovanie údajov z katastra, geodeti, osvedčovanie listín  a overovanie podpisov 

 • výpis z listu vlastníctva
 • informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)
 • kópia katastrálnej mapy, z mapy určeného operátu, listín zo zbierky listín katastrálneho operátu (len oprávneným osobám)
 • poskytovanie údajov z pozemkovej knihy
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností
 • zmena osobných údajov v katastri nehnuteľností
 • poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • poskytovanie údajov a podkladov pre vyhotovenie GP, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činnosti
 • preberanie a vydávanie geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činností a iné

Pracovisko č. 3, 4 - odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.
 • výpis z obchodného registra a poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok
 • inteligentná podateľňa pre odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovisko č. 5 - odbor starostlivosti o životné prostredie

 • podateľňa

Pracovisko č. 6 – pozemkový a lesný odbor

 • podateľňa

Pracovisko č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 – katastrálny odbor – zápis údajov do katastra nehnuteľností

 • zápis listín do katastra nehnuteľností
 • doplnenie prerušených zápisov listín

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
www.minv.sk

Kontakty

Klientske centrum Partizánske – supervízor

Bc. Alexandra Klampáriková - podateľňa

E-mail: alexandra.klamparikova@skgeodesy.sk, skpe@skgeodesy.sk, alexandra.klamparikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 91, 096127/5700

Klientske centrum Partizánske – odbor starostlivosti o životné prostredie

Tel.: 096127/5705

Mgr. Dana Mlyneková - vedúca odboru

E-mail: dana.mlynekova@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 108

Ing. Hana Valášeková

E-mail: hana.valasekova@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 109

Mgr. Miroslava Viktoríniová

E mail: miroslava.viktoriniova3@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 108

Ing. Ľubomíra Mišutová

E-mail: lubomira.misutova@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38; 038 / 766 35 14 - kl. 109

Klientske centrum Partizánske – odbor živnostenského podnikania

Bc. Beáta Bálintová

E-mail: beata.balintova@minv.sk
Telefón 096127/5710

Ing. Ivan Španko

E-mail: ivan.spanko@minv.sk
Telefón 096127/5710

Klientske centrum Partizánske – pozemkový a lesný odbor

Ing. Mariana Strmeňová

E-mail: mariana.strmenova@minv.sk
Telefón 096127/5715

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]