Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

KLIENTSKE CENTRUM TRNAVA

  
Úradné hodiny

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Supervízor:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam.

Pracovisko č. 1 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ

Pracovisko č. 2, 3, 4, 5 - odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

Pracovisko č. 6 - pozemkový a lesný odbor

 • podateľňa.

Pracovisko č. 7, 8, 9 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  prijímanie žiadostí  o:

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
 • zápis alternatívneho pohonu LPG,
 • schválenie prestavby vozidla,
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • na povolenie prestavby vozidla,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

Pracovisko č. 10 – Spoločný obecný úrad – sociálna agenda

Pracovisko č. 11, 12, 13, 14, 15 ,16 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Trnava, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 • prihlasovanie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru,
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • vydávanie tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • evidovanie spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • vyradenie vozidla z evidencie,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla,

Pracovisko č. 18, 19, 20, 21 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • stavebné povolenie na vodné stavby,
 • povolenie na vypúšťanie odpadových vôd,
 • povolenie na osobitné užívanie vôd, 
 • schválenie povodňového plánu,
 • posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti  a strategického dokumentu,
 • súhlas  na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,    
 • súhlas  na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov,
 • vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,
 • súhlasy na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov.

Pracovisko č. 22 – elektronický kontraktačný systém

Pracovisko č. 23, 24 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie,
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR,
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO,
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky.

Pracovisko č. 25 – pokladňa

 • platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom.

Pracovisko č. 26, 27, 28, 29, 30, 31 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Trnava, oddelenie dokladov a evidencií :

 • príjem  žiadostí  o vydanie  občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného  vodičského  preukazu,
 • snímanie  osoby   v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • vydávanie   občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla,
 • vydávanie potvrdení  o pobyte,
 • vydávanie potvrdení  o občianskom  preukaze,
 • príjem   oznámení  o strate, krádeži  a poškodení  občianskeho preukazu,
 • výpis  karty  vodiča,
 • poskytovanie  informácií z príslušných   evidencií.

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

         Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

         www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

         www.minv.sk