Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Knižnica

 

 

Výpožičný poriadok odbornej archívnej knižnice

 
1.         Odborná archívna knižnica zhromažďuje, ochraňuje a spracúva domácu i svetovú literatúru z oblasti archívnictva, histórie, pomocných vied historických a ďalších príbuzných vedných odborov. Sprístupňuje ju formou katalógov.
             Účelom odbornej archívnej knižnice je poskytovať vlastným pracovníkom a bádateľom publikácie, ktoré dopĺňajú resp. rozvíjajú poznatky získané štúdiom archívnych dokumentov.


2.         Odborná archívna knižnica vypožičiava knihy výlučne len prezenčne.
             Vypožičané knihy sa študujú v bádateľni archívu, ktorá je otvorená :
            v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.30 hod.
            Po tomto čase knižnica knihy nevypožičiava. Výpožičky sa uskutočňujú podľa prevádzkových možností knižnice.


3.         Súčasne môže mať bádateľ vypožičaných najviac 5 zväzkov.

 
4.         Ak bádateľ nezačne z využívaním vypožičaných kníh do siedmych dní od dohodnutého dňa predloženia, alebo ak využívanie preruší na dlhší čas ako 30 dní, odborná archívna knižnica presunie knihy z bádateľne späť do priestorov, v ktorých sú trvalo uchovávané.

 
5.         Zariadenie knižnice a jej knižničný fond sú štátnym vlastníctvom. Služby knižnice sú bezplatné.

            Knihy nie sú určené na reprografické účely.

        
 
6.         Bádateľ je povinný:
             a)   vrátiť vypožičané knihy v takom stave v akom ich prevzal;
             b)   pri vypožičaní knihy prezrieť a pracovníkovi knižnice nahlásiť poškodenie, ktoré zistil, v opačnom prípade zodpovedá za všetky neskôr zistené závady;
             c)   zaobchádzať s vypožičanými knihami starostlivo, nevpisovať do nich poznámky a text nepodčiarkovať;
             d)   v prípade poškodenia je bádateľ povinný nahradiť výdavky spojené s opravou vypožičaných kníh.


7.         Bádateľom, ktorí porušia niektoré z ustanovení tohto výpožičného poriadku, môže sa ďalšie vypožičiavanie kníh odoprieť.

 
8.         Výnimky z tohto výpožičného poriadku povoľuje riaditeľ archívu.