Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Knižnica

Radi by sme Vám formou online knižnice sprístupnili rôzne autorské diela. Našou snahou je verejnosti poskytnúť dostupné informácie, ktoré by mali slúžiť ako hodnotný zdroj údajov a poznatkov. Nájdete tu odborné publikácie, metodiky, analýzy, prieskumy, odporúčania a iné. Veríme, že vybrané publikácie budú pre Vás obohacujúce pri vzdelávaní, sebarealizácií a porozumení.

 

Vzdelanie

Inklúzia Rómov od ranného detstva +  Správa o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve Slovenská republika 2017

Kolektív autorov: Katarína Vančíková, Zuzana Havírová Balážová, Ingrid Kosová, Barbora Vanek, Vlado Rafael

 

Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom 2012   

Kolektív autoriek: Mgr. Elena Gallová Kriglerová, Mgr. Tina Gažovičová, Mgr.Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková, LLM, SJD

 

Školy proti segregácií (PDF, 698 kB)  Metodická príručka na prevenciu a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov

Kolektív autorov: Jarmila Lajčáková, Vlado Rafael, Michal Zálešák, Jozef Miškolci, Alica Petrasová  

 

Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku  (PDF, 1 MB)

Kolektív autorov: Elena G.Kriglerová, Katarína Medľová, Ivana Rapošová, Michaela Šedovičová

 

Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy (PDF, 2 MB)

Kolektív autorov: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. PaedDr. Eva Sobinkovičová, 2013

 

Príručka pre asistenta učiteľa (PDF, 248 kB) 

Kolektív autorov: Dagmar Kopčanová, Eva Farkašová a VÚDPaP

 

Prekážky a predsudky – Vstupné testovanie a nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnom školstve (PDF, 1 MB)

Kolektív autorov: Julia M. White. a kolektív, 2012

 

Návrh koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania (PDF, 192 kB) 

Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

 

Rovné šance Podpora stredoškolského zvdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení I. (PDF, 1 MB)  

Autorka: Jarmila Lajčáková

 

Rovné šance Podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení II (PDF, 1 MB)

Autorka: Jarmila Lajčáková

 

Zamestnanosť

Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku -Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy

Kolektív autorov: Daniel Škobla PhD., Lucia Kováčová, M.A. a Slavomír Ondoš, PhD. 2018 SGI

 

Rómovia na trhu práce  (PDF, 732 kB)

Autorka: Mgr. Ľubica Marcinčinová, 2014

 

Zamestnávanie marginalizovaných Rómov (PDF, 427 kB) 2017

 

Riešenie nezamestnanosti Rómov – Od mýtu k praxi a späť (PDF, 1 MB)

Kolektív autoriek: Mgr. Elena Gallová Kriglerová, Mgr. Tina Gažovičová, Mgr. Jana Kadlečíková, Mgr. Zuzana Balážová , Jarmila Lajčáková, LLM, SJD

 

Rómovia a sociálne dávky – Sú Rómovia problémom verejných financií Slovenska (PDF, 3 MB)

Kolektív autorov: Ján Dinga, Radovan Ďurana, Robert Chovanculiak, 2016

 

Šport ako cesta z geta  (PDF, 854 kB)

Kolektív autoriek: Elena Gallová Kriglerová, Zuzana Havírová, Alena Holka Chudžíková

 

Zdravie

Vakeras Zorales Hovoríme nahlas, skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku (PDF, 618 kB)    

Autori: Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva

 

Zdravé komunity výročná správa za rok 2016   

Kolektív autorov: Mgr. Michal Kubo a kolektív  

                                                                                                               

Komiks Toluén je cesta k problémom, Autori: OZ Spoločný záujem, ÚSVRK

 

Kultúra  

Rómska Kultúra 

Kolektív autorov: PhDR. Jozef Facuna, PhD., prof. PhDr. René Lužica, ArtD 2017

 

Život olašských žien (PDF, 1 MB)

Autorka: Mgr. Ivana Šusterová, 2015

 

Nediskriminácia - Verejná mienka

Slovenské Národné stredisko pre ľudské práva – Dočasné vyrovnávacie opatrenia (PDF, 695 kB)

Kolektív autorov: Mgr. Marian Mesároš, Mgr. Tomáš Földes, Bc. Soňa Bojkovská, 2013

 

Metodika prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín so zreteľom na marginalizované rómske komunity  (PDF, 776 kB)

Kolektív autorov: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Príklady dobrej praxe

Podarilo sa (PDF, 3 MB)Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov,

Autor : Mgr. Alexander Mušinka, PhD

 

Príručka pre Zlepšenie životných podmienok Rómov na miestnej úrovni (PDF, 2 MB), 2015

Monitoring a hodnotenie

Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC MRK 2018 (PDF, 1 MB)

Kolektív autorov: Táňa Grauzelová, Filip Markovič

Externé hodnotenie implementácie, Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (PDF, 2 MB)

Kolektív autorov: Martin Kanovský, Jaroslav Skupnik, Andrej Belák, Tomáš Kobes, Juraj Buzalka, Lucia Mokrá, Gabriel Weibl