Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Knižničný a výpožičný poriadok knižnice SNA.

V zmysle § 13 odsek 1 d zákona NR SR č. 183/ 2000 Z.z. o knižniciach vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok knižnice Slovenského národného archívu.

Čl. 1
Poslanie a činnosť knižnice

Knižnica Slovenského národného archívu je špeciálna knižnica so špecializovaným knižničným fondom. Dopĺňa, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond z oblasti archívnictva, histórie, pomocných vied historických ako aj iných príbuzných vedných disciplín. Knižnica je sprístupnená systémom katalógov a konzultačnou službou.

Čl. 2
Prístupnosť knižnice

Knižnica Slovenského národného archívu je prístupná :

a/ Bádateľom, ktorí využívajú pri štúdiu archívnych dokumentov na doplnenie výskumu aj odbornú literatúru.

b/ Pracovníkom Slovenského národného archívu a pracovníkom iných archívov v SR, ktorí využívajú odbornú literatúru pri sprístupňovaní archívnych fondov a riešení vedecko-výskumných úloh.

Čl. 3
Služby knižnice

Knižnica Slovenského národného archívu poskytuje tieto základné knižnično-informačné služby, a to:

a/ Výpožičné služby prezenčné v bádateľni Slovenského národného archívu.

b/ Výpožičné služby absenčné, mimo budovy Slovenského národného archívu.

c/ Informačné a konzultačné služby týkajúce sa knižničného fondu, katalógov, odbornej literatúry. Služby sú bezplatné a poskytujú sa v pondelok - štvrtok od 8,00 do 15,l5 hod.

d/ Vyhotovovanie xerokópií a iné reprografické práce, ktoré sú spoplatnené podľa cenníka reprografických prác. Cenník je k dispozícii v bádateľni Slovenského národného archívu.

Čl. 4
Práva a povinnosti čitateľov

a/ Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok knižnice Slovenského národného archívu a pokyny jej pracovníkov.

b/ Pri vstupe do knižnice vyplní čitateľ evidenčný list, v ktorom uvedie základné osobné údaje a tému štúdia. Do evidenčného listu sa zapisujú signatúry vypožičaných knižničných dokumentov.

c/ Predložené knižničné dokumenty môže študovaťiba v bádatelni Slovenského národného archívu, kde je povinný dodržiavať ustanovenia Bádateľského poriadku Slovenského národného archívu.

Čl. 5
Výpožičný poriadok
Slovenského národného archívu

Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a študijným charakterom knižnice Slovenského národného archívu a s požiadavkami zabezpečovania ochrany knižničného fondu. Realizujú sa podľa prevádzkových možností knižnice.

a/ Prezenčne sa do bádateľne archívu požičiava odborná literatúra /signatúry A-D/, periodiká, bibliografie, encyklopédie, pramenné edície /signatúry P - I - P-IX/.

b/ Absenčne , mimo budovu Slovenského národného archívu ,si môžu literatúru požičať iba pracovníci Slovenského národného archívu a výnimočne so súhlasom vedúceho oddelenia archívnych informáčných služieb aj pracovníci Odboru archívov a registratúr MV SR.

c/ Každý vypožičaný knižničný dokument požičiavaný absenčne, musí byť evidovaný na výpožičnom lístku. Vyhľadávanie knižničných dokumentov v lístkových katalógoch a ich objednávanie si čitateľ vykonáva sám.

d/ Absenčne si možno vypožičať najviac 5 zväzkov kníh a 4 zväzky časopisov. Za požičané knihy a časopisy čitateľ osobne zodpovedá a nemôže ich požičiavať iným osobám.

e/ Výpožičná lehota je 30 dní. Na požiadanie je možné predĺžiť ju najviac trikrát, vždy o 30 dní, ak o výpožičku nežiada ďalší čitateľ. Knižnica môže v prípade potreby výpožičnú lehotu skrátiť, prípadne žiadať bezodkladné vrátenie knižničného dokumentu.

f/ Absenčne sa nepožičiavajú pramenné edície, vzácne exemláre kníh a časopisov.

Čl. 6
Straty a náhrady

Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu knižničného dokumentu a do stanovenej lehoty škodu nahradiť v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

b/ O poškodení, zničení či strate knižničného dokumentu sa spíše záznam s určením termínu, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

c/ Knižnica Slovenského národného archívu požaduje nahradenie škody dodaním výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality. Ak takáto náhrada nie je možná, dohodne sa dodanie iného vydania dokumentu, prípadne jeho kópia.

d/ Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých pohľadávok má knižnica právo pozastaviť čitateľovi poskytovanie všetkých služieb.

Čl. 7
Účinnosť knižničného a výpožičného poriadku knižnice
Slovenského národného archívu

a/ Tento Knižničný a výpožičný poriadok knižnice Slovenského národného archívu nadobúda platnosť 1.mája 2005.

b/ Zrušuje sa Knižničný a výpožičný poriadok knižnice Slovenského národného archívu z 1.1. 2000. V Bratislave dňa 22. 4. 2005 PhDr. Peter Draškaba Riaditeľ Slovenského národného archívu