Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru | Informácie odboru | Dokumenty na stiahnutie |

KATASTRÁLNY ODBOR

 1. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
 2. pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra,
 3. vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi, 
 4. spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu podľa § 11 zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
 5. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť druhostupňového orgánu v katastrálnom konaní,
 6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na úseku katastra,
 7. spolupracuje so zamestnancami iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra,
 8. vyhotovuje podklady do správy o vybavovaní sťažností a petícií okresným úradom,
 9. plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
 10. prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona a zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a vedie ich evidenciu,

a) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv

 1. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností,
 2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
 3. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,
 4. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,
 5. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností;

b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania

 1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,
 2. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
 3. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad a vo všetkých konaniach, v ktorých rozhodol v prvom stupni,
 4. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,
 5. podáva návrh na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,

c) na úseku registratúry a podateľne

 1. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam,
 2. plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,
 3. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku,
 4. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,
 5. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,
 6. prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb,
 7. zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska,
 8. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť vedúceho odboru,
 9. zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru,

d) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti

 1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,
 2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje v súčinnosti  s oddelením zápisov práv k nehnuteľnostiam jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností,
 3. zabezpečuje tvorbu vektorových máp,
 4. vedie register územných jednotiek,
 5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby údajov katastra nehnuteľností po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra,
 6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,
 7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,
 8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,
 9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,
 10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, ktoré je potrebné zabezpečiť pred overením geometrických plánov, pred overením geodetických činností pre pozemkové úpravy, pred overením zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov, pred meraním alebo digitalizáciou a zobrazením predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky,  
 11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,
 12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,
 13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor,
 14. vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov a poskytuje súčinnosť pri činnostiach spojených s úhradou príspevkov,  
 15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
 16. zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti,
 17. poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,
 18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, a spolupracuje pri zabezpečení prevádzky a funkčnosti technických zariadení na pracoviskách katastra nehnuteľností a zabezpečuje archiváciu súborov popisných informácií a súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 19. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,
 20. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,
 21. spravuje zbierku listín,
 22. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,
 23. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov,
 24. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
 25. eviduje poskytovanie údajov katastra nehnuteľností,
 26. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi,
 27. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
 28. poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods.2 zákona č. 281/1997 Z. z.,
 29. pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní.

e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania

 1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte,
 2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,
 3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,
 5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území,
 6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,
 7. rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností.