Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Obchodovanie s ľuďmi - výzvy v strednej Európe

boj proti obchodovaniu s ľuďmi - ilustrácia
 Závery a odporúčania z medzinárodnej konferencie konanej v Bratislave
 v dňoch 31. 3. 2008-1. 4. 2008

 

 • Vychádzajúc z toho, že vstup do Schengenského priestoru prináša zrušenie hraničných kontrol, väčšiu priechodnosť hraníc a môže spôsobiť nárast organizovanej kriminality s medzinárodným prvkom, vrátane obchodovania s ľuďmi,
 • vychádzajúc z potreby spoločného a jednotného postupu s cieľom zabezpečiť efektívny boj proti nadnárodnému zločinu, akým je obchodovanie s ľuďmi a ochranu jeho obetí,
 • vychádzajúc zo skúseností prezentovaných modelov zúčastnených krajín a medzinárodných organizácií na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochranu jeho obetí,

  účastníci medzinárodnej konferencie o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v stredoeurópskom regióne, ktorá sa konala v dňoch 31. marca - 1. apríla 2008 v Bratislave sa zhodli na tom, že: 

 •  krajiny, ktoré budú v najbližšom období predsedať EÚ, by mali vždy zaradiť tému obchodovania s ľuďmi medzi priority svojho predsedníctva,
 • je potrebné klásť väčší dôraz na cielenú prevenciu obchodovania s ľuďmi zameranú na ohrozené skupiny, ako aj na dopytovú stránku obchodovania s ľuďmi. Pri príprave národných stratégií prevencie kriminality je potrebné venovať náležitú pozornosť typológii páchateľov a typológii obetí trestných činov obchodovania s ľuďmi, 
 • účastníci podporujú návrh poslankyne Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku realizovať celoeurópsku informačnú kampaň pod názvom "Viete, kde je teraz vaše dieťa?" s cieľom upriamiť pozornosť rodičov na využívanie voľného času ich detí. Zároveň upozorňujú, že je vždy potrebné vyhodnocovať účinnosť prevenčných kampaní smerom k zvolenej cieľovej skupine.

  V rámci Workshopu 2 – Prevencia a pomoc obetiam -  sa ďalej účastníci zhodli:

 • na potrebe zabezpečiť koordinovaný a štandardizovaný zber údajov o obchodovaní s ľuďmi na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Upozornili tiež, že zozbierané údaje musia slúžiť na analýzu s cieľom vyhodnotiť, aké faktory ovplyvňujú rozhodovanie rizikových skupín a ako sa vyvíja mechanizmus obchodovania s ľuďmi, aby bolo možné adekvátne reagovať v oblasti prevencie, ochrany a vyšetrovania.,
 • na podpore vytvorenia informačného centra pre zber a spracovanie údajov o obetiach obchodovania s ľuďmi, ktoré navrhuje slovenská strana vytvoriť v Bratislave. Centrum bude poskytovať informácie a analýzy pre všetky relevantné inštitúcie v európskom regióne,
 •  na tom, že pri realizácii programov pomoci ako aj pri vyšetrovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi je potrebné obchodované osoby vnímať ako nositeľov práv. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby cieľom programov pomoci obetiam bolo dosiahnutie samostatnosti obetí obchodovania s ľuďmi. Tento cieľ je okrem iného závislý na systematickej a udržateľnej podpore programov pomoci obetiam zo strany jednotlivých národných vlád.

  Ďalej sa zhodli na tom, že

 • vzhľadom na rastúci trend obchodovania s ľuďmi na účely nútenej práce, ktorý potvrdili viaceré zúčastnené krajiny, je potrebné jasne a štandardizovane definovať pojmy nútená práca a vykorisťovanie v národných legislatívach a v právnych aktoch Európskej únie. Zároveň je potrebné zvýšiť úsilie pri identifikácii osôb, ktoré boli obchodované aj na tieto účely prostredníctvom posilnenia mechanizmov referovania prípadov, napr. prostredníctvom vyškolenia pracovníkov trestno-právneho systému, inšpekcie práce, pracovníkov mimovládneho sektora. Za týmto účelom je potrebné aplikovať existujúce zoznamy kľúčových indikátorov pre obchodovanie s ľuďmi a pod.,
 • je potrebné vytvoriť opatrenia na definitívnu regularizáciu pobytu obetí obchodovania s ľuďmi v jednotlivých krajinách, a to aj v prípade, ak nemajú dostatok informácií na usvedčenie páchateľov, ale na základe posúdenia relevantných odborných pracovníkov preukázateľne prešli traumatickým zážitkom obchodovania s ľuďmi,
 • je potrebné, aby obchodované osoby – cudzinci - mali od momentu vstupu do programu pomoci možnosť vstupu na trh práce v danej krajine, čo zvyšuje ich šance na integráciu do spoločnosti v hostiteľskej krajine, ktoré by malo byť jedným z podkladov pre získanie možnosti trvalého pobytu.

  V rámci Workshopu 3: Vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi  - sa účastníci zhodli na tom, že:

 • v rámci trestného konania je potrebné vybudovať a udržiavať s obchodovanými osobami vzťah dôvery, založený na dodržiavaní základných ľudských práv a citlivosti voči situácii, v ktorej sa obeť nachádza. Toto je možné zabezpečiť prostredníctvom vytvárania špecifických jednotiek na vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi a prostredníctvom pravidelného a opakovaného školenia pracovníkov orgánov výkonu práva v problematike obchodovania s ľuďmi,
 •  pre potreby naplnenia cieľa: zvýšiť počet usvedčených páchateľov, je potrebné vytvoriť spoločný rámec pre súčinnosť a spoluprácu medzi políciou, prokuratúrou a súdnictvom, napríklad prostredníctvom spoločných, nie oddelených, školení týchto zložiek,
 •  v rámci vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi je potrebné špecificky sa zamerať na sledovanie tokov peňazí obchodníkov s ľuďmi, pričom základy finančného vyšetrovania by mali ovládať vyšetrovatelia na všetkých úrovniach. Taktiež je potrebné využívať špecifické jednotky zamerané na vyšetrovanie finančných podvodov a prania špinavých peňazí,
 • je nevyhnutné vytvárať spoločné právne mechanizmy pre to, aby sa nelegálne získané príjmy z tejto trestnej činnosti mohli použiť na financovanie programov na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, 
 •  je potrebné na medzinárodnej úrovni spolupracovať nielen pri vyšetrovaní konkrétnych prípadov, ale aj pri vytváraní zdieľaných metód vyšetrovania a usvedčovania páchateľov.


  Účastníci konferencie vyslovujú jednomyseľný názor o potrebe navzájom sa informovať o získaných poznatkoch, skúsenostiach a príkladoch dobrej praxe, ktoré možno generalizovať a štandardizovať v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrane jeho obetí.