Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Komunikácia s verejnosťou

Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia PZ

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Fax 09610 59127

Adresa pre poštové zásielky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Komunikácia s médiami - hovorcovia

mjr. JUDr. Michal Slivka

Telefón 09610 500 59

pplk. Ing. Denisa Bárdyová

Telefón 09610 500 29

pplk. Mgr. Andrea Dobiášová

vedúca oddelenia

%%%Counter4#0%%%Hlavné úlohy a le Oddelenia komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta PZ

1. podieľa sa na tvorbe rezortnej koncepcie mediálnej stratégie Policajného zboru, zabezpečuje a koordinuje jej realizáciu,

2. zabezpečuje informačný servis, systematicky a cieľavedome oboznamuje občanov prostredníctvom médií s výsledkami práce Policajného zboru, s jeho cieľmi a poslaním, za účelom získania ich dôvery,

3. pripravuje a zabezpečuje tlačové besedy a stretnutia s domácimi a zahraničnými novinármi pre prezidenta Policajného zboru a na základe rozhodnutia prezidenta Policajného zboru pre ďalších nadriadených prezídia Policajného zboru,

4. organizuje skupinové tematické výjazdy pre zamestnancov médií na pracoviská Policajného zboru,

5. sústreďuje, analyzuje a vyhodnocuje mediálne informácie o činnosti Policajného zboru z domácich a zahraničných zdrojov,

6. zabezpečuje v rozsahu pôsobnosti prezídia Policajného zboru poskytovanie informácií podľa osobitných predpisov a plní úlohu koordinátora pri poskytovaní informácií,

7. riadi po odbornej stránke, usmerňuje a kontroluje činnosť oddelení komunikácie a prevencie na krajských riaditeľstvách Policajného zboru,

8. rozpracováva koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v pôsobnosti ministerstva,

9. zabezpečuje koordináciu postupu útvarov ministerstva a organizačných celkov prezídia Policajného zboru pri plnení úloh v oblasti prevencie kriminality vyplývajúcich pre ministerstvo zo záverov rokovaní štátnych orgánov Slovenskej republiky, z rozhodnutí ministra a z uznesení Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,

10. pripravuje podklady z oblasti prevencie kriminality k vystúpeniam prezidenta Policajného zboru na rôznych odborných spoločenských a slávnostných podujatiach,

11. koordinuje činnosť organizačných celkov prezídia Policajného zboru pri tvorbe a aktualizovaní internetových stránok prezídia Policajného zboru a zabezpečuje prístupové práva k jednotlivým stránkam organizačných celkov prezídia Policajného zboru.