Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Konzultačné platformy

Kvalitné a úspešné opatrenia sú vždy pripravované v úzkej spolupráci a komunikácii s tými, ktorých sa týkajú.

Cieľom konzultačných platforiem bola výmena informácií o aktuálne bežiacich a pripravovaných opatreniach, ale aj identifikácia nových výziev, s ktorými sa stretávajú zástupcovia rómskej populácie, ale aj zástupcovia miest, obcí, úradov, mimovládnych organizácií.

V rámci platforiem boli zároveň prezentované aj opatrenia vyplývajúce z aktualizovaných Akčných plánov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblastiach vzdelávania, zdravia, bývania, zamestnanosti a finančnej gramotnosti.

Európska komisia identifikovala nedostatok priestoru na konzultácie a komunikáciu tvorcov politík a cieľových skupín ako jednu z najväčších prekážok v oblasti integrácie a inklúzie Rómov v Európskej únii. V rámci samostatnej výzvy bol v rokoch 2016 – 2017 podporený projekt ÚSVRK  „Podpora aktívnej participácie a konzultačných procesov v oblasti implementácie a monitoringu rómskych integračných a rómskych mládežníckych politík na Slovensku .