Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Rómske platformy 2021 - 2022

Rómske platformy 2021 – 2022

 

Informácie o projekte

Názov projektu: Roma Platforms 2021 - 2022 / Rómske platformy 2021 - 2022

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Financovanie: Európska únia, program: Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Výška grantu: 156 969 EUR

Celkové náklady projektu: 174 410 EUR

Doba realizácie projektu: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023

Projektový manažér: Michal Šľachta, e-mail: TA.13G4@SKUQSRA.RSUQG4@ 

 

Ciele projektu sú najmä:

 • umožniť rómskym občanom byť súčasťou konzultačných a rozhodovacích procesov vrátane prípravy akčných plánov pre novú stratégiu integrácie Rómov na roky 2021 - 2027
 • vytvoriť priestor na zdieľanie miestnych postupov a šírenie informácií o existujúcich (a plánovaných) politikách odrážajúcich ciele stratégie na miestnej a regionálnej úrovni
 • podporovať oblasť nediskriminácie vytvorením pracovnej platformy zameranej na viacnásobnú diskrimináciu rómskeho obyvateľstva
 • mobilizovať a zabezpečiť nepretržité zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán (verejné orgány, rómske a nerómske komunity, mimovládne organizácie, podnikatelia, odbory, akademická obec atď.) do procesu konzultácií a prípravy politík integrácie Rómov a ich implementácie
 • pochopiť súčasnú situáciu životných podmienok a úroveň diskriminácie u mladej rómskej populácie. Výsledkom bude zvýšenie vedomostí o týchto témach, čo povedie k lepšiemu plánovaniu a implementácii antidiskriminačných politík vrátane novej stratégie a akčných plánov.
 • spoznať aktuálne potreby, problémy, názory mladých Rómov a ich vízie do budúcnosti
 • zvyšovať povedomie o viacnásobnej diskriminácii mladých Rómov, podporovať rozvoj politík podložených dôkazmi a vhodných opatrení na riešenie viacnásobnej diskriminácie 
 • predstaviť a vysvetliť novú stratégiu mladým Rómom v rôznych regiónoch vo formáte vhodnom pre mládež
 • spoznať aktuálne názory mladých Rómov a ich vízie do budúcnosti s dôrazom na prejavy viacnásobnej diskriminácie
 • budovanie kompetencií pre mladých rómskych aktivistov a lídrov v oblasti advokácie, porozumenia národnej, regionálnej a miestnej politike, budovania mostov medzi potrebami komunít a osobami s rozhodovacími právomocami

 

Plánované aktivity:

 

 • organizácia národných rómskych platforiem - vyššia kvalita akčných plánov pre rôzne oblasti a zároveň sa zabezpečí, že plánované intervencie budú spojené so skutočnými výzvami a problémami, s ktorými sa Rómovia stretávajú v každodennom živote
 • kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy v marginalizovaných komunitách
 • „Dielne budúcnosti“ pre mladých Rómov a Rómky
 • školenia rómskych lídrov a líderiek

 

Očakávané výsledky:

 • vyššia kvalita akčných plánov pre rôzne oblasti a súčasne sa zabezpečí, že plánované intervencie budú spojené so skutočnými výzvami a problémami, s ktorými sa Rómovia stretávajú v každodennom živote.
 • transpozície odporúčaní z platforiem do politických dokumentov úradu splnomocnenca
 • poznatky o miestnej situácii a životných podmienkach mladých ľudí v marginalizovaných komunitách
 • väčšie posilnenie postavenia mladých rómskych lídrov a aktivistov a ich schopnosť účinne presadzovať potreby rómskych komunít na všetkých úrovniach
 • motivácia mladých Rómov prekonávať bariéry a zúčastňovať sa na činnostiach miestnych komunít

eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).