Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Kotol - oprava

Výberové konanie č.12/2011

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vykonávanie opráv kotolne

 

 

   

            V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na vykonávanie opráv kotolne  v termíne do 22.12.2011.

 

 

            Podmienky:   1. výška hodinovej sadzby

 

                                   2. výška dopravných nákladov

 

 

            Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Žiadame o predloženie cenovej ponuky v členení : bez DPH, DPH, s DPH.              

                         

            Cenová ponuka zaslaná mailom je rovnocenná s cenovou ponukou zaslanou písomnou formou.

 

    Kontakt: Ing. Katarína Hudecová, č.t. 5156363, mail: katarina.hudecova@pd.vs.sk