Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Kotol - servis

Výberové konanie č. 11/2011

                                                                      

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vykonávanie servisnej prehliadky a revízie kotla

  

            V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na vykonávanie servisnej prehliadky a revízie kotla v termíne do 22.12.2011.

 

            Podmienky:   1. ročná servisná prehliadka s vyčistením kotla a filtrov na kotolni

 

                                   2. zaškolenie kuriča s vydaním oprávnenia

                                        

                                   3. revízia expanznej nádoby a dvoch kotlov kotolne

 

                                   4. revízia plynu v kotolni

 

                                   5. revízia prípojky plynu

                                     

                                    6. revízia elektro v kotolni

 

                                   7. úradná skúška tlakovej nádoby

 

 

            Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Žiadame o predloženie cenovej ponuky v členení : bez DPH, DPH, s DPH.              

                         

            Cenová ponuka zaslaná mailom je rovnocenná s cenovou ponukou zaslanou písomnou formou.

 

    Kontakt: Ing. Katarína Hudecová, č.t. 5156363, mail: katarina.hudecova@pd.vs.sk