Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

KR - Banská Bystrica

Pravidelne zasadá Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica.  Zápisnice a uznesenia sú posielané Kancelárii Bezpečnostnej rady SR a Ústrednému krízovému štábu a nositeľom úloh.

Okresný úrad Banská Bystrica vydal 3 príkazy na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) - „organizácia výroby a organizácia služieb“ v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z., ktoré prijali slovenských repatriantov prichádzajúcich zo zahraničia a zabezpečujú im tým povinnú štátnu karanténu. Ide o subjekty: Školský internát - Internátna ul. Banská Bystrica - prevádzka Havranské Banská Bystrica (dňom 17. 04. 2020), MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT / prevádzka- Hotel Dixon**** (dňom 17. 04. 2020) , SKI HOTEL, s. r. o. Donovaly (dňom 22. 04. 2020),  a 1 príkaz na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona č. 179/2011 Z. z. na účel prepravy občanov (repatriantov) z určených hraničných prechodov do určených karanténnych zariadení  podľa § 2 ods. 4 nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. (dňom 10. 04. 2020) a zároveň tomuto subjektu bolo uložené vecné plnenie na poskytnutie 2 ks cestných motorových vozidiel.

11. 05. 2020:

Okresný úrad Banská Bystrica rozviezol osobné ochranné pomôcky pre karanténne strediská v kraji podľa požiadaviek.
Zamestnanci odboru krízového riadenia OÚ, určené subjekty HM

Na Okresnom úrade Banská Bystrica je od 30. 03. 2020 v čase od 08 – 20. 00hod zriadené „Call centrum“, ktoré zabezpečuje pre volajúcich informácie podľa nariadení UVZ. Činnosť call centra zabezpečujú dobrovoľníci a zamestnanci odboru krízového riadenia.

Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostných rád okresov a s členmi krízového štábu okresu. Pravidelné zaslanie e-mailom na obce s aktuálnymi pokynmi - Usmernenie o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a Verejná vyhláška  hlavného hygienika SR, v ktorom sú vydané opatrenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre verejných a neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb. Monitorovanie celkovej situácie na základe nariadení a vydaných opatrení Ústredného krízového štábu. Koordinácia krízových štábov obcí pri realizácií vydaných opatrení na úseku ochrany zdravia obyvateľstva. E-mailom zasielané pokyny aj právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom.

Inventarizácia odberných oprávnení.

Na základe vyhlásenia núdzového stavu Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 v znení usmernenia č. 115/2020 a k realizácii opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, boli Okresným úradom Banská Bystrica v rámci prípravy na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vykonané nasledovné opatrenia:

na obecné úrady a mesto Banská Bystrica bola dňa 24. 03. 2020 zaslaná požiadavka, aby vytypovali subjekty, právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré môžu byť v prípade potreby určené príkazom prednostu okresného úradu podľa §4, ods. 1, písm. d) bod 2. zákona 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa §5 písm. b) organizácia výroby a služieb a na obecné úrady a mesto Banská Bystrica bolo dňa 24. 03. 2020 zaslaná požiadavka, aby preverili aktuálnosť určených predajní pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa §5 písm. e) organizácia životne dôležitých tovarov Okresný úrad Banská Bystrica vykonal dňa 24. 03. 2020, fyzickú inventarizáciu odberných oprávnení. Zasielajú sa pravidelné informácie primátorovi mesta a starostom obci o usmerneniach a opatreniach hlavného hygienika Slovenskej republiky. Na základe aktualizácie úloh hospodárskej mobilizácie – organizácia dodávok životne dôležitých   tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení podľa § 16, ods. 4 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení  zákona č. 387/2002  Z. z. o riadení  štátu v krízových  situáciách  mimo času  vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  a  Metodického pokynu  č. 2/2019 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na spracovanie podkladov využiteľných okresnými úradmi v sídle kraja s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie vyžiadanie aktuálneho „Prehľadu počtu obyvateľov v okrese podľa prílohy č. 1“ Metodického pokynu č. 2/2019 Ministerstva hospodárstva“, „Prehľadu určených predajní v okrese podľa prílohy č. 2“ Metodického pokynu č. 2/2019 Ministerstva hospodárstva“, „Počtu zriadených výdajní odberných oprávnenív územnom obvode  okresu“. Prebieha aktualizácia prehľadu počtu obyvateľov v okrese, prehľadu určených predajní a prehľadu počtu zriadených výdajní odberných oprávnení podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení  zákona č. 387/2002  Z. z. o riadení  štátu v krízových  situáciách  mimo času  vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  a  Metodického pokynu  č. 2/2019 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Na základe výsledkov zasadnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 27. 03. 2020 v súvislosti so šírením   ochorenia COVID-19 s cieľom zabezpečiť prepravu občanov Slovenskej republiky individuálne cestujúcich zo zahraničia domov z hraničných priechodov do karanténnych zariadení Okresný úrad   Banská Bystrica v spolupráci s Okresnými úradmi Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš  zabezpečoval plnenie úloh zaslaných generálnym riaditeľom Sekcie krízového riadenia MV SR  plk. Ing. Mariánom Dritomským  dňa 29. 03. 2020.

Mimoriadne zasadnutie BRK:  06. 03., 13. 03., 20. 03, 26.03., 07. 04., 17. 04. ; 20.04., 29.04.

Zasadnutie BRO 14. 04., 20. 04.

Zápisnica a uznesenia z jednotlivých zasadnutí boli poslané kancelárii Bezpečnostnej rady SR a Ústrednému krízovému štábu.

14.04. 2020:Dňa 10.04. 2020 realizácia niektorých opatrení vyplývajúcich z Uznesení vlády SR, ktorým sa vyhlásil núdzový stav a Nariadenia vlády SR č. 218/2020 o vykonávaní niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie.

Krízový štáb mesta Banská Bystrica na svojich zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu v meste Banská Bystrica a prijaté opatrenia. Podľa potreby prijíma nové opatrenia na ochranu občanov mesta Banská Bystrica a zamestnancov mesta. Okresným úradom BB boli vydané 2 príkazy na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) - „organizácia výroby a organizácia služieb“ v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z., ktoré prijali slovenských repatriantov prichádzajúcich zo zahraničia a zabezpečujú im tým povinnú štátnu karanténu. Ide o subjekty: Školský internát - Internátna ul. Banská Bystrica - prevádzka Havranské Banská Bystrica (dňom 17. 04. 2020), MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT / prevádzka- Hotel Dixon**** (dňom 17. 04. 2020) ,

27. 04. 2020: Počas 17. kalendárna týždňa rozdávali ochranné rúška pre deti a dospelých do všetkých rómskych osád na území mesta Banská Bystrica. U tejto skupiny občanov neboli zistené podozrivé respiračné ochorenie a v súčasnej dome nie je potrebné vykonávať dezinfekciu v intraviláne osád. V spolupráci s mestskou políciou vykonáva kontrolu tejto skupiny občanov priamo v teréne, meria sa im telesná teplota a zisťuje je sa, či nemajú príznaky respiračného ochorenia. Dňa 23. 04. 2020 mesto Banská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou MEDIREX vykonalo bezplatné testovanie 239 zamestnancov v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, vrátane terénnych pracovníkov a opatrovateliek. VŠETCI TESTOVANÍ ZAMESTNANCI ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA COVID-19 BOLI NEGATÍVNI. Dňa 24. 04. 2020 bolo zriadené na mestskom pozemku v spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica záchytné zariadenie pre izoláciu ľudí bez domova. V tomto záchytnom zariadení budú umiestňovaní ľudia bez domova, ktorí budú mať príznaky respiračného ochorenia a zvýšenú teplotu. Vykoná sa u nich test na COVID-19. Pri pozitívnom teste budú hospitalizovaní v zdravotníckom zariadení a pri negatívnom prepustení zo záchytného zariadenia.

Okresným úradom BB bol vydaný 1 príkaz na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) - „organizácia výroby a organizácia služieb“ v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z., ktoré prijali slovenských repatriantov prichádzajúcich zo zahraničia a zabezpečujú im tým povinnú štátnu karanténu. Ide o subjekt SKI HOTEL, s. r. o. Donovaly (dňom 22. 04. 2020),  a 1 príkaz v súlade s § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na povinnosť poskytnúť vecné plnenie na účel prepravy občanov (repatriantov) z určených hraničných prechodov do určených karanténnych zariadení  a prepravu osôb v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnu situáciou podľa § 2 ods. 4 nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. (dňom 10. 04. 2020) spoločnosti Valér Babáč – BAPS.

04.05. 2020:  Prostredníctvom odborov krízového riadenia okresných úradov v Banskobystrickom kraji boli oslovení primátori miest s počtom obyvateľov nad 20 000 pre vyhodnotenie splnenia úloh B.12.  Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 220 zo 14. apríla 2020 – zriadiť karanténne zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia ľudí bez domova.

K termínu 30.04.2020 bol aktualizovaný prehľad ubytovacích kapacít pre repatriantov za Banskobystrický kraj.

V súvislosti s Usmernením Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu SR k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 boli plnené stanovené úlohy odborom krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica.

V súvislosti s požiadavkou o predloženie podkladov pre priebežnú úhradu výdavkov, vynaložených na záchranné práce, realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 boli pre zabezpečenie úloh oslovené okresné úrady v Banskobystrickom kraji, obce v územnom obvode Okresného úradu Banská Bystrica a určené karanténne zariadenia.

Krízový štáb mesta Banská Bystrica zasadá podľa potreby. Krízový štáb na svojich zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu v meste Banská Bystrica a už prijaté opatrenia. Podľa potreby prijíma Krízový štáb nové opatrenia na ochranu občanov mesta Banská Bystrica a zamestnancov mesta.

Mesto Banská Bystrica v spolupráci Slovenským Červeným krížom územným spolkom Banská Bystrica a  Banskobystrickým samosprávnym krajom a iniciatívou Kto pomôže Slovensku, uviedlo do praxe špeciálne upravený karavan, ktorý je prvou mobilnou odberovou jednotkou na Slovensku určenou na testovanie ľudí s podozrením na COVID-19.

V súvislosti s priaznivým vývojom chorobnosti na COVID-19 v Slovenskej republike a uvoľňovania opatrení súvisiacich s týmto ochorením, pristupuje mesto Banská Bystrica k postupnému otváraniu mestského úradu pre verejnosť. Za dodržania všetkých hygienických opatrení od pondelka, 11. mája dôjde k otvoreniu pokladne a podateľne Klientskeho centra v obmedzenom režime. O otvorení mestského úradu, mesto Banská Bystrica informuje občanov na svojej webovej stránke.