Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

KR - Bratislava

Mimoriadna situácia:

Vláda Slovenskej republiky, Uznesením vlády Slovenskej republiky č, 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu  v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným korona vírusom SARS – CoV2 na území Slovenskej republiky

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa je upravené v Zákone č. 42/1994. Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v Zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.) V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou vydal Okresný úrad Bratislava v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilne ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov „Príkaz prednostu Okresného úradu Bratislava na vykonanie záchranných prác“ a následne príkazy na vecné plnenie pre právnické osoby napr.: „Slovak Lines Expres, a.s, ktorej bola určená povinnosť poskytnúť v rámci vecného plnenia autobus s vodičom, na zabezpečenie prepravy repatriovaných občanov SR z hraničných priechodov Bratislava – Jarovce, Bratislava – Berg, Bratislava – Rajka do karanténnych zariadení určených štátom na vykonanie dobrovoľnej alebo povinnej štátnej karantény.   

2.) V spolupráci s HaZZ, PZ SR a OS SR boli vytvorené miesta sústredenia repatriovaných občanov Slovenskej republiky na každom určenom hraničnom priechode, oddelené od okolitého priestoru. Bolo vykonané označenie miest sústredenia repatriovaných občanov Slovenskej republiky na každom určenom hraničnom priechode. Je zabezpečené pravidelné vykonávanie dezinfekcie a upratovanie miest sústredenia repatriovaných občanov Slovenskej republiky na každom určenom hraničnom priechode. Bolo zabezpečené umiestnenie sociálnych zariadení,  ich pravidelné vyprázdňovanie a servis a umiestnenie veľkokapacitných nádob na komunálny odpad a pravidelným vyprázdňovaním na každom určenom hraničnom priechode.

3.) Boli spracované pokyny pre príslušníkov OS SR usmerňujúce činnosť na hraničných priechodoch po príchode repatriovaných občanov SR až po ich odvoz do karanténneho strediska.

4.) V rámci vykonávaných záchranných prác bola zabezpečovaná výjazdovou skupinou Okresného úradu Bratislava koordinácia s HaZZ, PZ SR a OS SR pri plnení úloh a opatrení na hraničných priechodov, najmä koordinácia dopravného zabezpečenia a prevoz repatriantov z hraničných priechodov do karanténnych zariadení.

5.) Je vykonávané pravidelné denné zásobovanie hraničných priechodov pitnou balenou vodou a baleným pečivom určeným pre repatriovaných občanov SR zdržujúcich. Činnosť je zabezpečovaná aj operatívne podľa potreby 7/24 h členom výjazdovej skupiny s prideleným SCV. Boli realizované nákupy tovarov na doplnenie vydávaných komodít. K nákupom boli realizované zálohy finančnej hotovosti z CP BA a ich následné zúčtovanie, ktoré administratívne procesoval a následne prevzal člen výjazdovej skupiny s prideleným SCV. Na hraničné priechody boli dodané veľké 3 litrové balenia dezinfekčných prostriedkov a rozprašovače na dezinfekciu rúk repatriovaných občanov nastupujúcich do dopravných prostriedkov zabezpečených štátom.

6.) Člen výjazdovej skupiny s prideleným SCV vykonal dňa 14.4.2020 a 27.4.2020 praktické usmernenie a obhliadku určených hraničných priechodov s príslušníkom PZ SR (40 príslušníkov), ktorí následne vykonávali prepravy repatriovaných občanov prostriedkami MV SR.

7.) Okresný úrad Bratislava prostredníctvom výjazdovej skupiny zabezpečoval osobné ochranné pracovné prostriedky pre osoby v prvej línii, ktoré vykonávali úlohy v súvislosti s pandémiou Covid -19.

8.) Zasadnutia krízového štábu OÚ BA boli vykonané dňa 8.3.2020, 13.3.2020 a 24.3.2020.

 Núdzový stav:

Vláda Slovenskej republiky, Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 vyhlásila núdzový stav na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

 1.)Z amestnanci odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava, zabezpečovali obhliadku ubytovacích zariadení, ktoré následne boli určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie na realizovanie opatrení hospodárskej mobilizácie.

2.)  V súvislosti s vyhláseným Núdzovým stavom boli v zmysle zákona 179/2007 Z. z. o hospodárskej mobilizácii určené zariadenia  ubytovania (Školský internát Družba, Školský internát Harmónia, hotelové zariadenie Kamenný mlyn) ako subjekty hospodárskej mobilizácie („povinné štátne karantény“) pre repatriantov vracajúcich sa zo zahraničia.

9.) Určení zamestnanci odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava, vykonávali na základe poverenia koordináciu a plnenie úloh v týchto karanténnych zariadeniach.

10.) Odbor krízového riadenia, Okresného úradu Bratislava, zabezpečoval školenie a usmerňovanie dobrovoľníkov v karanténnych zariadeniach, ktorí vykonávali úlohy súvisiace s prijímaním a registráciou repatriantov, zabezpečovaním stravy pre repatriantov, dodržiavania karanténnych opatrení.

11.) Odbor krízového riadenia, Okresného úradu Bratislava, zabezpečoval distribúciu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre osoby vykonávajúce úlohy v karanténnych zariadeniach.

12.) Odbor krízového riadenia, Okresného úradu Bratislava, koordinoval s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva prepúšťanie repatriantov zo štátom určených karanténnych zariadení do domácej karantény.

13.) Starostovia mestských častí Bratislavy zabezpečovali na svojom území obstarávanie a nákup materiálu civilnej ochrany ako sú (rúška, respirátory, okuliare, ochranné štíty, ochranné obleky a ďalšie) pre svoje obyvateľstvo a rizikové skupiny obyvateľstva najmä v domoch sociálnych služieb. Jednotlivo zabezpečovali na svojom území distribúciu propagačných materiálov a informačných letákov v súvislosti s pandémiou Covid – 19. Mestská časť- Bratislava – Karlová Ves, spolupracovala s OÚ BA pri zriadení karanténneho zariadenia, na tento účel zabezpečila dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali plnenie úloh v karanténnom zariadení. V rámci protiepidemiologických opatrení zabezpečovali na svojom území v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom dezinfekciu verejných priestranstiev. Bola zabezpečená súčinnosť a spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom.

Spolupráca so školami, detskými domovmi

1) Spolupráca so školami, detskými domovmi a centrami záujmovo umeleckej činnosti nemohla byť realizovaná, lebo všetky tieto zariadenia boli pre Covid-19 uzavreté.

2)  Pri riešení niektorých problémov bola súčinnosť s odborom školstva Okresného úradu Bratislava