Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

KR - Gelnica

1.      Akým spôsobom sú odbory krízového riadenia zapojené do záchranných prác v súvislosti s MS Covid19?

- vyžiadanie a spracovanie podkladov od obcí v súvislosti s refundáciou nákladov za ZP v jednotlivých obciach počas vyhlásenej MS a núdzového stavu

- zabezpečenie postelí z humanitárnej základne v Malom Šariši pre obec Richnava, v súvislosti

so zriadením karanténnej miestnosti pre obyvateľov osady Ružakovec – zriadené na odporúčanie riaditeľky RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi

 2.      Aké boli prvé kroky OKR OÚ pri vyhlásení MS Covid19?

- všetky obce a mesto boli vyrozumené o MS,  ktorá bola vyhlásená 12.03.2020 k 06:00 hod. a ktoré mali ďalej povinnosť informovať vybrané subjekty vo svojej pôsobnosti

- od 09.03.2020 až doteraz  sú obce a mesto Gelnica informované o aktuálnych vyhláškach ÚVZ SR, „rozhodnutiach“ hlavného hygienika SR  a jednotlivých prijatých opatreniach

 3.      Aké opatrenia boli prijaté v rámci MS Covid19 na úrovni OÚ a ako boli realizované?

- boli zrealizované dve mimoriadne zasadnutia BRO – zhodnotila sa celková situácia v súvislosti s Covid-19 – prizvaní boli aj zástupcovia RÚVZ so sídlom v SR a z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

- členovia BRO Gelnica sa dohodli na monitorovaní a priebežnom informovaní sa o zistených skutočnostiach v súvislosti s Covid-19

 4.      Aká bola, resp. je spolupráca so školami?

- školy spadajú pod kompetencie obcí, prípadne VÚC – na základe zápisníc z KŠ jednotlivých obcí sme mali informácie o jednotlivých ZŠ a k nim prijatých opatreniach

 5.      Aká bola, resp. je spolupráca s detskými domovmi?

- detský domov v okrese Gelnica po telefonickej komunikácii  zaslal rozhodnutie o určení za subjekt HM a zaslal zoznam svojich zamestnancom, ktorí majú trvalý pobyt v okrese Gelnica a nesmie im byť určená PP

 6.      Aká bola, resp. je spolupráca s domovmi sociálnych služieb?

- zaslané zo ZOS Prakovce nahlásenie nedostatku personálnych kapacít v prípade karantény /ich karantény plán/

- pravidelná komunikácia so zariadeniami ponúkajúcimi sociálne služby

 7.      Ako je OÚ zapojený do záchranných prác  v karanténnych zariadeniach?

- v okrese Gelnica nie je momentálne zriadené žiadne karanténne zariadenie pre repatriantov

 8.      Ako je OÚ zapojený v rámci pomoci (priamej, nepriamej) občanom?

- OÚ je zapojený v rámci pomoci  - nepriamo – reaguje na požiadavky starostov – napr.: že sa vrátili do obce ľudia a vyhli sa štátnej karanténe /cez zástupcu PZ a člena BRO zabezpečené preverenie informácie a zabezpečený presun do štátnej karantény, dezinfekcia k tomu poskytnutých priestorov atď./

 9.      Aká je spolupráca OÚ so starostami obcí a primátormi miest?

- starostovia obcí boli vyzvaní, aby zasielali na odbor KR zápisnice z KŠ /ohradil sa starosta obce Kojšov s tvrdením, že OÚ Gelnica nekoná v tejto MS v zmysle uložených zákonných povinností, starosta obce Kojšov podľa všetkého neovláda kompetencie zo Zákona č. 42/1194 - povinnosti obce/

- starosta obce Kojšov bol prizvaný na mimoriadne rokovanie BRO ako hosť, z dôvodu vydiskutovania danej problematiky – čo však odmietol s odôvodnením že pozvanie v ňom vyvolalo pocit zastrašovania jeho osoby

- oprávnené požiadavky KŠ obcí  boli ďalej posúvané a riešené na BRO Gelnica

-  často krát sa však starostovia dožadovali neoprávnených požiadaviek, hlavne zoznamu osôb ktoré majú byť v karanténe (ešte keď nebola povinná štátna karanténa)

- s niektorými starostami je komunikácia na výbornej úrovni, plnia si svoje povinnosti, zasielajú zápisnice zo zasadnutí KŠ obcí atď., ale na druhej strane sú aj starostovia, s ktorými je komunikácia veľmi problematická, domáhajú sa riešenia vecí na ktoré nemáme kompetencie ani dosah

 10.   Aká je spolupráca OÚ s ďalšími štatutármi :

/ VÚC , RÚVZ, PZ, HaZZ, OS SR, OÚ v kraji, dobrovoľnícke organizácie/

- členmi BRO Gelnica sú  zástupcovia PZ, OS SR a HaZZ – komunikácia s členmi BRO ale aj  regionálnou hygieničkou RÚVZ so sídlom v SNV je  bezproblémová, jednotliví členovia sa pravidelne informujú v súvislosti s Covid-19 telefonicky, v prípade problémov sú okamžite informovaní.