Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

KR - Košice okolie

1.      Akým spôsobom sú odbory krízového riadenia zapojené do záchranných prác v súvislosti s MS Covid19?

Zabezpečuje prevoz repatriantov z HP do určeného karanténneho zariadenia cestou príkazu na vecné plnenie a osobné úkony. Na Hraničnom priechode zabezpečením občerstvenia pre repatriantov cestou reprezentačného fondu prednostky úradu. Ako aj materiálnym zabezpečením spacích vakov a karimatiek na hraničnom priechode.

2.      Aké boli prvé kroky OKR OÚ pri vyhlásení MS Covid19?

Vyrozumenie miest a obcí v územnom obvode, zvolanie KŠ okresu Košice-okolie, príprava akčného plánu riešenia MS v rómskych komunitách v spolupráci s regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenkyne pre rómske komunity. Prieskum trhu pre mestá a obce v okrese na nákup nedostatkových rúšok. Distribúcia letákov, odporúčaní a aktuálnych informácií (zároveň vždy aktuálne zverejňované na úradnej tabuli a zasielané elektronicky mestám a obciam).

Preverenie skladových zásob materiálu CO (ochranné rúška). Použiteľnosť vzhľadom k roku výroby materiálu bola konzultovaná s RÚVZ.

3.      Aké opatrenia boli prijaté v rámci MS Covid19 na úrovni OÚ a ako boli realizované?

Bolo prijaté opatrenie prednostky Okresného úradu Košice-okolie pre mestá a obce v okrese. V spolupráci s Úradom splnomocnenkyne pre rómske komunity, regionálnou kanceláriou Košice, vypracovaný Plán riešenia MS COVID-19 na úrovni mesta a obce (ďalej iba „Plán“). Opatrenie prednostky bolo zaslané mestám a obciam spolu so spracovaným Plánom a vzorom prevádzkového poriadku v prípade karantény osady/mesta/obce.

Zasadnutia KŠ a BR okresu podľa aktuálnej situácie s prizvaním ďalších dotknutých orgánov a zložiek.

4.      Aká bola, resp. je spolupráca so školami?

V rámci vyhlásenej MS Covid19 žiadna.

5.      Aká bola, resp. je spolupráca s detskými domovmi?

V rámci vyhlásenej MS Covid19 žiadna.

6.      Aká bola, resp. je spolupráca s domovmi sociálnych služieb?

V rámci vyhlásenej MS Covid19 žiadna.

7.      Ako je OÚ zapojený do záchranných prác  v karanténnych zariadeniach?

OÚ sa pokúšal o zabezpečenie ochranných prostriedkov, ale oficiálna požiadavka na ŠHR nebola k dnešnému dňu vybavená (bez odpovede). OOP bolo zabezpečené nakoniec cestou VÚC od MV SR. OÚ koordinoval dobrovoľnícke organizácie počas prevádzky karanténneho zariadenia. Táto spolupráca bola možná najmä vďaka veľmi dobrým vzťahom s riaditeľmi DHZ a SČK. Zabezpečenie dopravcu a koordinácia prepravy repatriantov z HP do určených KZ.

8.      Ako je OÚ zapojený v rámci pomoci (priamej, nepriamej) občanom?

OÚ iba prostredníctvom usmernení a zverejňovaním opatrení cestou mesta/obce. Pomoc repatriantom – zabezpečenie občerstvenia na hraničnom priechode. OÚ nemá právnu subjektivitu ani žiadne materiálne vybavenie, ktoré by mohol poskytnúť. 

9.      Aká je spolupráca OÚ so starostami obcí a primátormi miest?

Odbor KR sa zúčastňoval na zasadnutiach krízových štábov. Usmerňovanie a pomoc pri riešení individuálnych problémov konkrétnych obcí. OÚ zisťoval umiestnenie pozitívnych osôb z územného obvodu Košice-okolie (napr. osoby figurovali ako pozitívne v obci Baška, ale boli v skutočnosti umiestnené v Gabčíkove).

10.  Aká je spolupráca OÚ s ďalšími štatutármi :

  • VÚC – nadštandardná v rámci zabezpečovania chodu karanténneho zariadenia Kysak
  • RÚVZ – v rámci zasadnutí BRO, kde si všetci členovia vymenili aktuálne skúsenosti a informácie a dohodli sa na spôsobe spolupráce a informačnom toku, ktorý bol nedostatočný a nebol nijako nastavený ani koordinovaný
  • PZ – namiesto akéhokoľvek pokynu zo strany SKR nám bol doručený Príkaz prezidenta policajného zboru SR, na základe ktorého sme mali vykonávať opatrenia na hraničnom priechode; v rámci zasadnutí BRO, spolupráca pri verifikácií nákladov na dopravu
  • HaZZ - v rámci zasadnutí BRO
  • OS SR – v rámci zasadnutí BRO
  • OÚ v kraji – časté konzultácie protichodných usmernení od SKR počas súbežného vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu a pri prijímaní opatrení hospodárskej mobilizácie; úspešná spolupráca pri umiestňovaní repatriantov do KZ (hlásenia o pripravenosti a kapacitnom naplnení zariadení);

dobrovoľnícke organizácie – všetko odpracovali v teréne v prvej línii, za čo by mali byť ocenení alebo patrične ohodnotení. Bez námietok s najlepším úmyslom a úsilím. Pri mnohých činnostiach sme boli odkázaní práve na ochotu a personálnu vybavenosť dobrovoľníckych organizácií. Bez nich by s aktuálnymi personálnymi možnosťami OKR táto situácie nebola zvládnuteľná.