Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

KR - Lučenec

V zmysle usmernenia k realizácií opatrení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 114/2020 a č. 115/2020 zasadala mimoriadna BRO Lučenec 23.3.2020. kde boli prijaté uznesenia v zmysle uvedeného usmernenia, 

- výpisy z uznesenia BRO Lučenec boli zaslané Nemocnici s poliklinikou n.o. Lučenec (NsP LC), Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Lučenec, ZS Falck – Lučenec a obciam okresu Lučenec k ich ďalšiemu plneniu; Uznesenia z rokovania BRO Lučenec boli predložené Kancelárii bezpečnostnej rady SR a na vedomie sekretariátu Ústredného krízového štábu; V spolupráci s odborom ŽP OÚ Lučenec boli vytypované subjekty, právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré môžu byť v prípade potreby určené príkazom prednostu OÚ na plnenie opatrení HM  - organizácia výroby a služieb. V spolupráci s obcami okresu Lučenec sa vykonáva preverenie pripravenosti na realizáciu opatrení HM – pracovná povinnosť, vecné plnenie; Bola vykonaná inventarizácia odberných oprávnení - v spolupráci s primátormi miest a starostami obcí sa preveruje aktuálnosť vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenia HM – organizácia životne dôležitých tovarov; NsP n.o. Lučenec, Nemocnica Poprad a Fakultná nemocnica Nitra doručili menné zoznamy zamestnancov, ktorým vznikla povinnosť zotrvať v pracovnom pomere pre prípad uloženia pracovnej povinnosti. Prebieha konzultácia s obcami okresu Lučenec a usmerňovanie starostov obcí  pri plnení uznesenia vlády SR; Prebieha koordinácia krízových štábov 57 obcí okresu Lučenec pri realizácii vydaných opatrení na úseku ochrany zdravia obyvateľstva. Dňa 29. 03. 2020 zasadali krízové štáby obcí okresu Lučenec v 12 obciach celkom 30 krát; Sekretariát KŠ monitoroval celkovú bezpečnostnú situáciu podľa pokynov BR okresu - situácia je pokojná, v mestách  Lučenec a Fiľakovo zasadali KŠ a prijali opatrenia podľa pokynov Uznesenia vlády, tak isto aj obce okresu. V okrese Lučenec sú zaznamenaný 1 prípad človeka nakazeného koronovírusom. Dňa 29. 03. 2020 na základe žiadosti o zabezpečenie prepravy občanov Slovenskej republiky individuálne cestujúcich domov zo zahraničia z hraničných priechodov do karanténnych zariadení v súvislosti so šírením ochorenia CO-VID-19 boli poskytnuté OU BB, OKR informácie o materiálnom zabezpečení. V zmysle usmernenia k realizácií opatrení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 114/2020, č. 115/2020 a 169/2020 sa vykonávali odborom KR opatrenia: sekretariát KŠ monitoroval celkovú bezpečnostnú situáciu podľa pokynov BR okresu - situácia je pokojná, v mestách  Lučenec a Fiľakovo zasadali KŠ a prijali opatrenia podľa pokynov Uznesenia vlády, tak isto aj obce okresu. V okrese Lučenec bol zaznamenaný 1 prípad človeka nakazeného koronovírusom. Nemocnice Lučenec, Nemocnica Poprad a Fakultná nemocnica Nitra, Martin, Košice - Šaca, záchranky Falck a Svet zdravia Košice doručili menné zoznamy zamestnancov, ktorým vznikla povinnosť zotrvať v pracovnom pomere pre prípad uloženia pracovnej povinnosti; rekognoskácia 3 hraničných prechodov s Maďarskom, informácia bola zaslaná na OU BB ; V spolupráci s obcami okresu Lučenec sa vykonáva preverenie pripravenosti na realizáciu opatrení HM a MRO – pracovná povinnosť, vecné plnenie; V spolupráci s primátormi miest a starostami obcí sa preveruje aktuálnosť vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenia HM – organizácia životne dôležitých tovarov. Prebiehala konzultácia s obcami okresu Lučenec a usmerňovanie starostov obcí  pri plnení uznesenia vlády SR. K 06. 04. 2020 zasadali krízové štáby obcí okresu Lučenec v 12 obciach celkom 37 krát.

14. 04. 2020 V zmysle usmernenia sekcie krízového riadenia MV SR zasadala mimoriadna BRO LC dňa 08. 04. 2020, na ktorej boli prijaté uznesenia v zmysle uvedeného nariadenia o spohotovení  KC na hraničných prechodoch. Počas dňa 08. 04. 2020 boli vykonávané nasledujúce opatrenia: v súčinnosti so starostom obce Šiatorská Bukovinka bol zriadené karanténne centrum na hraničnom prechode Šiatorská Bukovinka v budove starej colnici (majetok obce), poskytnuté boli dve miestnosti, kde je zabezpečené prenosné WC, 12 ks PET fliaš pitnej vody, dezinfekčný prostriedok a najnutnejšie hygienické potreby; popoludní 8.4.2020 prešli št. hranicou Šiatorská Bukovinka 2 osoby z MR, ktorým sme zabezpečili odvoz do karanténneho zariadenia v Poprade v súčinnosti s firmou PRIMSTAV večer o 21,00 hod. Celý čas bol s nimi zamestnanec OKR;

KŠ mestá a obcí okresu Lučenec zasadali celkom 2x; spracovávali sa poskytnuté menné zoznamy zamestnancov zo zdravotných zariadení, ktorých požadujú na oslobodenie od pracovnej povinnosti;

Dňa 10. 04. 2020 po video konferenčnom hovore prednostov BB kraja s generálnym riaditeľom sekcie KR MV SR nám bol postúpený zoznam ponúknutých zariadení ako karanténnych zariadení. Za okres Lučenec sa v zozname nachádzalo jedno zariadenie - Zbrojnica Haliče. Na základe týchto skutočností bolo cestou OKR LC bola uvedená prevádzka oslovená a po zistení podrobností bo o tom zápis zaslaný na SVK-ERCC. Dňa 13. 04. 2020 bol vedúci OKR OU LC upovedomený operačným strediskom KR PZ BB, ohľadne doriešenia prípadu osoby s určenou karanténou s kardio diagnózou, bez trvalého bydliska. Po oslovení RÚVZ v Lučenci, mesta Lučenec a v spolupráci s operačným strediskom KRPZ BB, bol dotyčný v spolupráci s firmou PRIMSTAV BB odvezený vo večerných hodinách do KC Lešť. Dňa 20. 04. 2020 :Monitorovala sa situácia v okrese Lučenec, obce a mestá boli usmerňované o opatreniach a postupoch vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR. KŠ miest a obcí okresu Lučenec zasadali celkom 3x. Bolo vykonané vytipovanie hotelov a vhodných zariadení nachádzajúcich a v okrese Lučenec, ktoré by mohli byť použité ako karanténne zariadenia s prihliadnutím na podmienky stanovené ÚVZ SR. Na základe požiadavky OÚ BB bol zaslaný prehľad o dostupných dezinfekčných firmách v okrese Lučenec. Dňa 17. 04. 2020 bolo vykonané vyrozumenie členov BRO LC, miest a obcí okresu Lučenec podľa spracovaného plánu vyrozumenia o Uznesení vlády SR č. 233 zo 16. 04. 2020 o rozšírenom núdzovom stave o držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie

V dňoch 17.4.-18.4. sa vykonávalo testovanie v MRK v okrese Lučenec, výsledok o testovaní, k vyhotoveniu tohto hlásenia, ešte nie je známy.

27. 04. 2020 - naďalej sa monitorovala situácia v okrese; obce a mestá boli usmerňované o opatreniach a postupoch vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR; v dňoch 22. 04. - 23. 04. sa vykonávalo testovanie v MRK v okrese Lučenec, výsledok o testovaní, obec Trenč – 2 pozitívni, obec Belina – 2 pozitívni, KŠ miest a obcí okresu Lučenec zasadali celkom 5x – 2x sa zúčastnil aj vedúci OKR - Belina, Trenč. Bolo vykonané usmernenie novourčených subjektov hospodárskej mobilizácie, na základe doručeného zoznamu BB SK a na základe Usmernenia č. 4 SKR MV SR a zoznamu novourčených subjektov HM; usmernenia určeného subjektu hospodárskej mobilizácie - SOŠ hotelová -  Školský internát v Lučenci  zriadeného ako  karanténne zariadenie; Dňa 27.4.2020 o 13:00 hod. prebehne zasadanie KŠ OU Lučenec (vybraných členov).

04.05. 2020: monitorovala sa situácia v okrese Lučenec

usmerňovanie obcí a miest o prijatých opatreniach a postupoch vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR. 

Usmerňovanie miest a obcí ohľadne predbežného zisťovania nákladov spojených so záchrannými prácami v súvislosti s vyhlásenou MS.

V dňoch 22.4.-23.4. sa vykonávalo testovanie v MRK v okrese Lučenec, výsledok o testovaní, obec Trenč – 2 pozitívni, obec Belina – 2 pozitívni,

Krízový štáb Okresného úradu Lučenec (vybraných  členov) zasadal dňa 27.4.2020 v súvislosti s výskytom pozitívne testovaných na COVID-19 v obci Belina a Trenč.

KŠ miest a obcí okresu Lučenec zasadali celkom 3x. 

Spracovanie menných zoznamov zamestnancov z novourčených subjektov hospodárskej mobilizácie, na základe doručeného zoznamu MPSVaR SR v súlade s   Usmernením č. 4 SKR MV SR    

Usmernenia určeného subjektu hospodárskej mobilizácie - SOŠ Fiľakovo  zriadeného ako  karanténne zariadenie.

Dňa 2.5.2020 zabezpečenie odvozu dvoch repatriantov z obce Šíd do karanténneho zariadenia – Hotel Sorea, Poprad.

-  monitorovala sa situácia v okrese Lučenec,

- usmerňovanie obcí a miest o prijatých opatreniach a postupoch vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR a usmerneniach zaslaných sekciou KR MVSR,

- usmerňovanie karanténnych zariadení o predkladaní finančných výdavkov za mesiac apríl,

- spracovávanie menných zoznamov  zamestnancov subjektov,  určených ako SHM, ktorých zamestnávateľ požaduje oslobodiť od pracovnej povinnosti v súlade s § 19 zák. 179/2011 Z. z. o HM,

- spracovanie predbežného nákladov od miest a obcí spojených so záchrannými prácami a v súvislosti s vyhlásenou MS,

 - v dňoch 6.5.-7.5. sa vykonalo opakované testovanie v obci Trenč a Belina, výsledok testovania negatívny,   

 -  KŠ miest a obcí okresu Lučenec zasadali celkom 2x. Dňa 5.5.2020 sa vedúci odboru KR zúčastnil rokovania   

 -  KŠ mesta Lučenec v súvislosti so zriadením karanténneho zariadenie v meste Lučenec, určeného pre  ľudí bez domova. Miesto je pripravené pre schválenie RÚVZ do prevádzky,

 - dňa 6.5.2020 zabezpečenie odvozu jednej  repatriantky z hraničného priechodu Šiatorská Bukovinka do karanténneho zariadenia – VŠ internát Nitra.