Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

KR - Prešov

Činnosti odboru OKR OÚ Prešov v súvislosti s ochorením COVID  - 19

Do času vyhlásenia MS v súvislosti s ochorením COVID – 19 v prípade zistenia prípadov s podozrením na predmetné ochorenie boli tieto riešené SSP OU Prešov ako mimoriadna udalosť v úzkej súčinnosti s OU v ktorých k týmto prípadom došlo – okres Humenné a okres Vranov nad Topľou, pričom pri riešení týchto udalosti SSP úzko spolupracovala aj KOS ZZ Prešov.

Po vyhlásení MS vládou Slovenskej republiky dňa 12.marca 2020 k 06,00 hod  KS IZS v spolupráci so SSP vykonalo vyrozumenie subjektov zahrnutých do plánu vyrozumenia OU Prešov. V súvislosti s vyhlásenou MS OU Prešov vykonal aktualizáciu Plánu ochrany obyvateľstva vo svojej pôsobnosti, pričom   touto úlohou poveril aj OU vo svojej pôsobnosti a obce v územnom obvode OU Prešov.

Po vyhlásení núdzového stavu vládou Slovenskej republiky dňa 16. marca 2020 OKR OU vykonal vyrozumenie subjektov zahrnutých do plánu vyrozumenia OÚ Prešov. Od tejto chvíle vo všetkých okresoch začali zasadať bezpečnostné rady okresov, ktoré podľa situácie prijímali opatrenia na riešenie vzniknutej situácie. Súčasne zo strany OU Prešov a jednotlivých OU boli od tejto chvíle vykonávané zasadnutia krízových štábov OU k zabezpečeniu riešenia problémov a monitorovania situácie. 

Na základe spresnenia a požiadavky SKR MV SR OU Prešov vydal vlastné usmernenie pre OU vo svojej pôsobnosti k zabezpečeniu informačného toku v súvislosti s vykonávaním záchranných prác po vyhlásení MS s ochorením COVID – 19 a k predkladaniu informácii zo zasadnutí bezpečnostných rád na sekretariát Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Súčasne OU Prešov vydal takéto usmernenie aj pre obce a mestá okresu Prešov pre zabezpečenie komplexnejších informácii o vykonávaných ZP v okrese.          OU Prešov vypracoval súbor opatrení (odporúčaní) pre činnosť zástupcov obcí pre zabezpečenie vykonania opatrení na predchádzanie a eliminovanie šírenia nákazy – COVID-19.

Po vyhlásení NS OU Prešov vydal pre OU v sídle kraja úlohu aktualizovať dokumentáciu pre zavedenie mimoriadnych regulačných  opatrení  a dokumentácie výdajne odberných opatrení na stupni obec. Okresný úrad Prešov pre svoje mestá a obce vydal pokyn k aktualizácii výdajne odberných oprávnení s dôrazom na preverenie pripravenosti členov výdajných oprávnení, nadviazanie súčinnosti s predajňami, ktoré by v prípade potreby zabezpečovali výkon MRO a spresnenie subjektov,  ktoré sú dodávateľmi vybraných komodít pre vybrané predajne v prípade, že by ich bolo potrebné určiť za SHM.

 

OU cestou operátorov KS IZS poskytuje informácie volajúcim na ČTV 112 (ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19, po kontakte s nakazenou osobou, s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, pri návrate na územie SR, o dobrovoľnej karanténe, o povinnej karanténe, o umiestňovaní do karanténnych stredísk, o možnostiach testovania, ...),

-          zabezpečuje súčinnosť so základnými záchrannými zložkami IZS,

-          komunikuje s ostatnými záchrannými zložkami IZS,

 Pre zjednotenie a spresnenie úloh na zabezpečenie činnosti miest a obcí v okrese Prešov v súvislosti s COVID - 19 OU Prešov na zasadnutí krízového štábu OU Prešov dňa 26.3.2020 prijal pre obce a mestá okresu Prešov nasledovné opatrenia:

 1.vytypovať  priestory  ( budovy,   priestory,  plochy   na  vytvorenie  stanových  lokalít )   

    na umiestňovanie ľudí do karantény ( podľa možností vytypovať priestory a plochy, kde  

    bude možné  kontrolovať  pohyb  osôb – uzavreté  priestory,  ohradené  plochy) a  vytvoriť    

    plán personálneho,   materiálneho  a  organizačného   zabezpečenia   prevádzkovania   

    takýchto priestorov                                                              

 2.nadviazať  spoluprácu s občianskymi  združeniami,  neziskovými organizáciami a ďalšími   

    organizáciami..., ktoré môžu  byť  nápomocné  pri zabezpečovaní prevádzky karanténnych   

    priestorov, distribúcii  materiálno- technickej pomoci  pri náraste  počtu  nakazených osôb

    a pri zrýchlení šírenia ochorenia COVID-19,             

3. premyslieť  plán  zberu,  sústredenia a  likvidácie  kontaminovaného  odpadu   v  súvislosti

    s vírusom COVID-19 po  rozšírení nákazy  na spravovanom  území a zabezpečiť  práčovne

    na čistenie (dezinfekciu) odevov,

4. vytypovať  skladové   priestory,  ktoré  budú   využívané  v  prípade   potreby   sústredenia

    materiálno - technického  zabezpečenia  v  prípade vytvorenia  karanténnej  oblasti   (napr.  

    ochranné prostriedky, dezinfekčné látky, potraviny),

5. pripraviť sa na potrebu (hľadať možnosti) dezinfekcie verejných priestranstiev  s najväčším  

    pohybom osôb po prepuknutí nákazy v danej lokalite (prípadne vykonávanie preventívnych   

    opatrení).

6. informovať občanov  obecným  rozhlasom, alebo iným primeraným  spôsobom  o  potrebe 

   dodržiavania opatrení hlavného hygienika SR a nariadení vlády SR a Ústredného  krízového

   štábu

 OU Prešov po vyhlásení NS mailom upozornil obce a mestá na webové stránke na ktorých si môžu stiahnuť aktuálne informácie súvisiace s opatreniami vo vzťahu ku COVID – 19, najmä usmernenia hlavného hygienika SR a uznesenia vlády a ostatné informácie.

Okresný úrad Prešov podľa potreby poskytuje odbornú a metodickú pomoc obciam na základe ich konkrétnych požiadaviek. Spolupráca s mestom Prešov je bližšie riešená v rámci zasadnutí krízového štábu mesta na ktorého zasadnutie je prizývaný aj zástupca Mesta Prešov a mestskej polície.

Pre zjednotenie ďalších činností v PO kraji a riešenie aktuálnych problémov bola zo strany OU Prešov vykonaná dňa 2. apríla 2020 pracovná porada s vedúcimi OKR OU PO kraja, z ktorého vyšli závery a odporúčania na jednotlivých úsekoch

- k riešeniu problematiky  marginalizovaných  rómskych  komunít a spolupráce s obcami v danej oblasti 

- pri riešení problémov a koordinácii činností viazaných na MTZ a personálne zabezpečenie

-  k možnosti využívania ochranných  rúšok OR-1

- k zabezpečeniu dobrovoľníkov pre zabezpečenie obslužných činností v otváraných karanténnych zariadeniach.

- k zjednoteniu predkladania požiadaviek od obcí a SHM na zabezpečenie materiálom (hlavne osobné ochranné prostriedky)  cestou SŠHR SR v súvislosti s vyhlásenou MS a vyhláseným NS

- k zabezpečeniu úzkej súčinnosti a pomoci  vybraným ubytovacím zariadeniam, v ktorých bude zriadené karanténne stredisko najmä pri zabezpečovaní dobrovoľníkov na zabezpečenie obslužných činností v tých zariadeniach.

OU Prešov úzko spolupracuje a poskytuje pomoc a súčinnosť OU Svidník a Snina pri zabezpečovaní činnosti na hraničných priechodoch.

Aj keď v okrese Prešov nebolo zriadené karanténne zariadenia OU Prešov v spolupráci s ostatnými OU úradmi vypracoval zoznam dobrovoľníkov, ktorí by boli využiteľní na činnosť v jednotlivých karanténnych zariadeniach, pričom OU pri získavaní údajov úzko spolupracoval so územným spolkom SČK, Ov DPO v Prešove a v Sabinove, s Grécko - katolíckou charitou v Prešove, Záchrannou službou RAYMAN RESCUE Prešov. Údaje o dobrovoľníkoch sú pravidelne aktualizované a pomoc pri zabezpečovaní potrebných dobrovoľníkov využili najmä okresy Poprad  a Stará Ľubovňa. Zabezpečovanie ochranných prostriedkov pre dobrovoľníkov v karanténnych zariadeniach. Poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní umiestňovania repatriantov (komunikácia a sprostredkovanie informácií nadriadeným orgánom MV SR),

V prípade potreby a požiadaviek dotknutých OU, v ktorých sú zriadené karanténne zariadenia, OU Prešov poskytuje neodkladnú pomoc pri riešení týchto požiadaviek. Konkrétna pomoc bola pri zabezpečovaní najmä dobrovoľníkov pre karanténne zariadenia a zabezpečenie dopravných prostriedkov na prevoz repatriantov do  vybraných karanténnych zariadení. V tomto prípade  OKR OU Prešov úzko spolupracoval s ministerstvom dopravy, ktoré nám poskytlo pomoc a usmernilo nás v postupe pri žiadaní zabezpečenia dopravy cestou jednotlivých SAD, ktoré boli určené ako SHM na zabezpečenie tejto činnosti.  V tejto oblasti spolupracuje aj PSK ako zriaďovateľom v ktorého internátoch sú vytvorené tieto karanténne zariadenia.

Pre prípad potreby vytvorenia karanténneho zariadenia zo súkromnej sféry OU Prešov vypracoval zoznam možných subjektov poskytujúcich ubytovacie služby pričom OÚ aj telefonicky preveril možnosti tých subjektov k tejto problematiky. OU súčasne vypracoval a aktualizoval zoznam firiem poskytujúcich dezinfekčné služby, služby práčovní.

Po vyhlásení NS a nariadení vybraných opatrení hospodárskej mobilizácie Okresný úrad Prešov plní úlohy v zmysle vydaných usmernení SKR MV SR. Okresný úrad Prešov požiadal všetky ministerstva a ústredné orgány štátnej správy ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie aby nám predložili zoznam subjektov ktorým bol ich príkazom špecifikované bližšie úlohy vyplývajúce s prijatých uznesení vlády a nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. k nariadeniu určených opatrení HM. Informácie sme získali od všetkých oslovených subjektov okrem ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR  PSK. Práve od týchto subjektov sme očakávali podklady aby sme vedeli nadviazať súčinnosť a usmerniť domovy sociálnych služieb, detské domovy a ostatné zariadenia súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb na jednotlivých odborných úsekoch,  ktoré mali byť určené za SHM k zabezpečeniu ďalšej činnosti v zmysle usmernenia SKR MV SR. Domovy sociálnych služieb, resp. subjekty poskytujúce sociálne služby , ktoré boli určené za SHM  a ktoré nás kontaktovali s požiadavkami sme náležite usmernili.

OKR Okresný úrad Prešov v spolupráci s odborom školstva OÚ Prešov zabezpečil v súlade s usmernením  MŠ VVaŠ SR k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení počas trvania MS a NS súčinnosť s Reedukačným centrom v Levoči. OKR predložil na SŠHR a na SKR MV SR požiadavku na zabezpečenie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre deti, zamestnancov a dobrovoľníkov predmetného zariadenia. Uvedená požiadavka bola akceptovaná a zabezpečená dňa 14.5.2020 a OKR OÚ Prešov zabezpečí doručenie predmetných OOP a dezinfekčných prostriedkov do zariadenia.