Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

KR - Prievidza

V našom okrese (Prievidza)sa nám podarilo za účinnej pomoci viacerých vytvoriť mobilnú odberovú jednotku, ktorá je v gescii RUVZ Bojnice na odber vzoriek od občanov. Pomoc poskytol prednosta OÚ Prievidza JUDr. Igor Vavro pri zabezpečení vozidla od HBP, a.s. Prievidza, materiálne zabezpečenie sme ako OKR poskytli obleky Tyvek a profesionálne respirátory FFP3 (3M), ochranné rúška a v súčinnosti s firmou Syntchem, s.r.o. Chrenovec – Brusno aj profesionálne ochranné masky CM6 s potrebnými filtrami P3. Personál zabezpečil RUVZ z radov medikov lekárskych fakúlt. Boli sme v kraji Trenčín prvým okresom, ktorý mal vlastnú mobilnú odbernú jednotku.
V okrese Prievidza sme boli nápomocní pri vzniku Klubu priateľov CO Prievidza. Sú to tí „kolegovia“, o ktorých som už niekoľkokrát písal a vlastne som sa chválil, že sa nám spoločnými silami podarila vytvoriť taká skupina nadšencov, ktorí sú zapálení pre civilnú ochranu minimálne tak ako väčšina nás, profesionálov z odborov krízového riadenia.

Od založenia „klubu“ vykonávali nácviky, školenia ukážky a vybudovali jedinečné múzeum civilnej ochrany. Vďaka starostovi obce Chrenovec-Brusno sa podarilo vytvoriť dobrovoľnú jednotku civilnej ochrany obce. K jej určeniu sa ešte dostanem. To bolo v tej teoretickej rovine.

Vznikom celosvetovej krízy koronavírusu prišla doba, kedy mohli preukázať svoje teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti. Vedenie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach požiadalo Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia o pomoc pri zabezpečení „filtračnej zóny“ do areálu nemocnice. Tu prišla reálna možnosť na odbornú prácu Klubu priateľov CO a dobrovoľnej jednotky CO Chrenovec - Brusno. Tí vystavali vojenský stan pred areálom a v spolupráci a pod vedením odborných zamestnancov nemocnice zabezpečovali kontrolu vstupu občanov a pacientov do priestoru nemocnice.

Služby mali denne (naozaj denne) od 06.30 do 19.00 hod. takmer tri týždne. Mnohí s nich boli uvoľnení zo zamestnania aby mohli zabezpečiť túto dôležitú činnosť. Denne mali nasadené ochranné prostriedky v ochrannej polohe počas celej doby, počas ktorej vykonávali činnosť. Pokiaľ neboli vo „filtri“ boli v pohotovosti pre prípad dezinfekcie vonkajších priestorov nemocnice a vnútorných priestorov oddelení.

Spomeniem v krátkosti ich činnosť, ktorú zabezpečovali.

Okrem výstavby filtračnej zóny sa naplno venovali dekontaminácii. Niekoľkokrát do týždňa je vysielaná odberová sanitka, ktorá zabezpečuje odber vzoriek u podozrivých osôb v okresoch Prievidza a Partizánske. Zaškolili medikov, ktorí odber vykonávajú o správnom používaní ochranných prostriedkov (maska CM6, filter P3, jednorázový ochranný Tyvek, rukavice, čižmy). Po návrate sanitky zabezpečujú následnú dekontamináciu u medikov, vodiča, samotného interiéru sanitky, transportného boxu a u vlastných členov, ktorí vykonali dekontamináciu. Za najvhodnejšie dekontaminačné roztoky v tomto prípade zvolili Chloramin T 1% na ochranný odev a čižmy, lieh 70% na masky, ruky a box a nakoniec Everbrite ultra 5% na interiér sanitky. V tomto prípade nastala aj problematická situácia pre nedostatok prostriedku Everbrite ultra, ktorý je neagresívny pre interiér sanitky. Nakoniec sa však podarilo zabezpečiť asi 20 litrov koncentrátu. Pre nedostatok liehu sme museli vyberať vhodné náhrady s vysokým obsahom liehu. Veľmi sú im nápomocné motorové rosiče a ručné rozprašovače. Po zistení, že pacient, ktorý neskôr exitoval bol pozitívny, museli zabezpečiť dekontamináciu celého pľúcneho oddelenia. Pacient však bol 2x na RTG a 1x na CT vyšetrení. Bolo potrebné dekontaminovať aj tieto prístroje a miestnosti, kde sa pacient pohyboval. Na RTG prístroj zvolili lieh, no na CT prístroj ho použiť nemohli, pretože obsluha prístroja podpísala vyhlásenie o nepoužívaní liehu v blízkosti CT prístroja kvôli požiaru.

Núdzovo bol teda použitý prostriedok Everbrite ultra. Tento problém sa podarilo vyriešiť po štúdiu informácií od výrobcu prístroja a konzultácii s technikmi. Zvolili v nemocnici dostupný prípravok, ktorý nie je horľavý a odparí sa do sucha. Rovnako zabezpečili dekontamináciu oddelení počas piatku a víkendu, kedy sa v nemocnici objavili 2 pravdepodobné prípady nákazy. Osoby boli izolované a prevezené „biohazard“ sanitkou do Trenčína. Obe však nakoniec vyšli negatívne. V nemocnici začali budovať karanténne oddelenie. Pri prvej návšteve pred asi 3 týždňami, celé vybavenie oddelenia boli 4 respirátory FFP3, niekoľko ochranných odevov, rukavice, 2 páry čižiem, ktoré si zabezpečili sestry samotné a 2 ručné rozstrekovače (niečo ako z okeny) v ktorých bol roztok Chloraminu T. Za ten čas sa, podarilo po prihliadnutí na ich  a možnosti nemocnice urobiť maximum. Naliehali na nevhodnosť respirátorov, ktoré sa podarilo nahradiť maskami CM4 a filtrami MOF4. V tomto urobila nemocnica krok vpred, pretože sa čiastočne stala nezávislou od dodávky respirátorov, zvýšila sa bezpečnosť zamestnancov vďaka tesnosti masiek. Mnohí lekári, sestry a sanitári pochopili výhody ochrannej masky a prijali ju. Dokonca si ju skúšali aj chirurgovia, ktorí v nej nemajú problém operovať. Špeciálne pre chirurgov vo výkone sme ako OKR poskytli 6 ks ochranných masiel CM5. Ďalej na karanténnom oddelení zabezpečili výbavu dekontaminačnej miestnosti. Postavili stan z pogumovaného materiálu v ktorom bude prebiehať samotná dekontaminácia vychádzajúcich zamestnancov z karantény. Takto sa spotrebuje menej roztoku a zmenší sa kontakt medzi kontaminovanou osobu a osobou, ktorá vykonáva dekontamináciu. Kontakt je obmedzený len na ruky. Ďalej sa do okna nainštalovali 2 ventilátory, ktoré ťahajú vzduch von z miestnosti, boxy na odkladanie ochranných prostriedkov a vytýčili hranice čistej a kontaminovanej zóny.

Pre prípad potreby prevozu pacienta z karanténneho oddelenia na CT alebo RTG vyrobili ochranný vak na posteľ. Pacient je vo vnútri vaku a vak chráni okolie pred kvapôčkovou nákazou. Zabezpečené je odsávanie vzduchu cez filter a prívod vzduchu je cez spodné previsy. Vďaka vaku nebude potrebné dekontaminovať chodby, kadiaľ bol pacient vezený. Nakoniec sa dekontaminuje len vak samotný.

Asi poslednou vecou, ktorú „vymysleli“ je zvonček, ktorým sa upozornia osoby v čistej zóne pred karanténnym oddelením, že pacient bude vyvezený z karanténneho oddelenia a budú musieť opustiť chodbu. Takmer denne školia zamestnancov nemocnice na správne používanie ochranných prostriedkov - najmä dekontamináciu a vyzlečenie ochranného odevu. Našli pochopenie u všetkých sestier, sanitárov a u niektorých lekárov. U niektorých víťazí rozum, u iných namyslenosť. Veľmi vyzdvihujú primára pľúcneho oddelenia MUDr. Kubíka. Je to človek naklonený týmto myšlienkam, veľký odborník, pracovitý človek a skvelá osobnosť.

Presviedča lekárov o správnosti našich návrhov, zúčastňuje sa mnohých školení, čo je výhodou, keď sa treba oponovať lekárom, on ich takpovediac usmerní. Práve primár MUDr. Kubík bude viesť karanténne oddelenie. Od polovice apríla im pribudla ďalšia povinnosť. Pred nemocnicou bol zriadený kontajner na odber vzoriek u podozrivých pacientov metódou drive-through, kde sa vzorky odoberajú priamo z auta. Každý deň po skončení odberov prebieha dekontaminácia personálu, boxu na transport vzoriek a vnútra kontajneru. Asi posledným nápadom bolo zriadenie akéhosi dispečingu, ktorý by koordinoval činnosť dekontaminačnej jednotky v nemocnici. Občas je toho veľa a zložitý je systém kontaktovania jednotky. Nad tým ešte uvažujú.

V skratke o činnosti Klubu priateľov CO Prievidza  a dobrovoľnej jednotky CO obce Chrenovec-Brusno.

Záverom, aby som nezabudol ani na nás – odbor krízového riadenia. Nám sa vzhľadom na dlhodobo dobré vzťahy s mnohými orgánmi, organizáciami a občanmi podarilo zabezpečiť pre nemocnicu 15 litrov dezinfekcie (liehu viac ako 75obj.%), viac ako 300 ušitých rúšok, v súčinnosti s firmou Nestlé Slovensko, s.r.o. doručenie potravinových balíčkov pre všetky zapojené záchranné a iné organizácie, zabezpečenie materiálu pre „klubistov“ počas vykonávania povinností vo filtračnej zóne v nemocnici. Pre RÚVZ Bojnice 75 oblekov Tyvek, respirátory FFP3 20ks.

Túto, len v rýchlosti opísanú prácu sme vykonali v súbehu s tými opatreniami, ktoré sme ako miestne príslušný úrad štátnej správy museli zabezpečiť.

Som presvedčený, že tých hrdinov popri všetkých tých čo som spomenul v úvode je omnoho  viac. Možno ich nie je vidieť, ani počuť, ale ich činnosť je veľmi dôležitá a preto som za to, aby sme si my všetci spoločne zatlieskali a možno aj niekto „tam hore“ si spomenie a poďakuje nám za našu prácu, ktorá je dôležitá a nie jednoduchá pre nedostatočné personálne, materiálne a technické zabezpečenie. Tu sa ukazuje dôležitosť niektorých činností.

Všetkým ktorých som spomenul, ale aj tým, ktorých som nespomenul úprimne ďakujem za ich činnosť a prácu.