Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

KR - Revúca

Na základe usmernenia MV SR, sekcie KR  MV SR číslo SKR-COKP2-2020/000024-004 „Postup starostu obce pri riešení ochorenia COVID 19 v marginalizovaných rómskych komunitách“ sa starostovia obcí, primátori miest, určení pracovníci a krízové štáby obcí oboznámili s týmto usmernením a v prípade potreby obce a mestá budú postupovať v zmysle tohto usmernenia.

Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Revúca a členmi krízového štábu okresu Revúca.Pravidelné zaslanie e-mailom na obce s pokynmi - Usmernenie o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a Verejná vyhláška  hlavného hygienika SR, v ktorom sú vydané opatrenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre verejných a neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb. Monitorovanie celkovej situácie na základe nariadení a vydaných opatrení Ústredného krízového štábu. Koordinácia krízových štábov obcí  pri realizácií vydaných opatrení na úseku ochrany zdravia obyvateľstva. Zasadnutia krízového štábu mesta Revúca, Jelšava a mesta Tornaľa. Posielané sú e-mailom pokynmi - Usmernenie o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a Verejná vyhláška  hlavného hygienika SR, aj právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Inventarizácia odberných oprávnení.

Vykonanie aktualizácie karty obce HM (obyvateľstvo podľa kategórií, výdajne odberných oprávnení, určené predajne) pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia  dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení  zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

30. 03. 2020: Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Revúca a členmi krízového štábu okresu Revúca a krízovými štábmi miest a obcí okresu Revúca.Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá s pokynmi a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.Spracovávanie podkladov na základe Opatrenia MZ SR čl. IV ods. II zoznamy zdravotníckych zamestnancov, ktorí sú povinní podriadiť sa pracovnej povinnosti výkonu zdravotnej starostlivosti: NsP Revúca, OLÚP Predná Hora, Nemocnica Humenné, Nemocnica Šaca, Fakultná nemocnica Nitra, NsP Rožňava, DZS Revúca, Psychiatrická liečebňa Plešivec.Pripravená je databáza uchádzačov o zamestnanie  z evidencie uchádzačov o zamestnanie evidovaných v okrese Revúca. OKR OÚ Revúca požiadal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Revúcej o poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie evidovaných v okrese Revúca profesia doktor, zdravotná sestra, ošetrovateľ na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. Na VÚC Banská Bystrica bola zaslaná žiadosť na preverenie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v územnom obvode okresu Revúca (prehľad ambulantných zdravotníckych zariadení) a bol  spracovaný prehľad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v okrese Revúca. Vytypované sú subjekty, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorým môže byť v prípade potreby určený príkaz prednostu okresného úradu na plnenie opatrení HM  (výrobcovia potravín v okrese Revúca).

06. 04. 2020: Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Revúca a členmi krízového štábu okresu Revúca a krízovými štábmi miest a obcí okresu Revúca. Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá s pokynmi a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

14. 04.2020: Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Revúca a členmi krízového štábu okresu Revúca a krízovými štábmi miest a obcí okresu Revúca. Dňa 07.04.2020 o 15.11 h prijatie správy o zákaze vychádzania a následné vyrozumievanie obcí a miest podľa Plánu vyrozumenia, ktoré bolo ukončené o 16.51 h. OKR OÚ Revúca zaslal na OKR OÚ Banská Bystrica žiadosť o doplnenie odberných oprávnení. Na základe nariadenia vlády SR č. 218/2020 zo dňa 9.4.2020 zaslal na OKR OÚ Banská Bystrica údaje o zariadení spĺňajúce zadané kritériá, ktoré by mohlo byť využité ako karanténne zariadenie. Ide o Hotel Hrádok (SMZ a.s. Jelšava), na toto zariadenie máme pripravený príkaz prednostu OÚ, ktorým by bolo toto zariadenie určené za subjekt hospodárskej mobilizácie. Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá pokynov a informácií o celkovej bezpečnostnej situácii,  prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Spracovávanie podkladov na základe Opatrenia MZ SR čl. IV ods. II zoznamy zdravotníckych zamestnancov, ktorí sú povinní podriadiť sa pracovnej povinnosti výkonu zdravotnej starostlivosti : NsP Revúca, OLÚP Predná Hora, Nemocnica Humenné, Nemocnica Šaca, Fakultná nemocnica Nitra,NsP Rožňava, DZS Revúca, Psychiatrická liečebňa Plešivec, Nemocnica Rimavská Sobota.

20. 04. 2020:V prípade zmien v zoznamoch zdravotníckych zariadení ich zapracúvame do podkladov. Spracovávanie podkladov od sociálnych zariadení, ktorí sú povinný podriadiť sa pracovnej povinnosti: Centrum pre deti a rodiny Tornaľa. Obce a mestá boli upovedomené o zrušení skúšky sirén, ktorá mala prebehnúť v piatok 17. 04. 2020. Dňa 17. 04. 2020 o 13.34 h prijatie správy o rozšírení Núdzového stavu na základe uznesenia Vlády SR č.233/2020 a následné vyrozumievanie obcí a miest podľa Plánu vyrozumenia, ktoré bolo ukončené o 15.04 h. 16.04.2020 boli oslovené niektoré obce v okrese Revúca, aby predložili zoznamy na testovanie a dňa 17.4.2020 prebehlo v niektorých obciach testovanie občanov za asistencie OS SR, viem iba o obci Gemerský Sad, kde sa potvrdila nákaza u troch obyvateľov obce. Okresný úrad nedisponuje informáciou, kde prebiehalo testovanie a ani kde bude v budúcnosti prebiehať. Bolo by dobré, aby sme mali o takýchto aktivitách v okrese informáciu.

04.05. 2020: Po pretestovaní klientov ZOS CILKA a všetkých zamestnancov (aj predtým pozitívne testovaných) bolo zistené, že klienti aj všetci zamestnanci ZOS CILKA Revúca sú negatívny na COVID-19.

              Na obce a mestá okresu Revúca sme odoslali usmernenie ohľadom úhrady výdavkov vynaložených na

              záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie –COVID 19.

              Sekcia krízového riadenia mapuje aké opatrenia a aké náklady mali obce pri vykonávaní

              záchranných prác pri zvládaní COVID-19 v termíne od 12.3.2020 do 9.4.2020. Obce a mestá okresu

              Revúca majú termín na predloženie nákladov súvisiacich s pandémiou COVID-19 na záchranné práce

              do 5.5.2020.

              Naďalej prebieha pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Revúca a členmi

              krízového štábu okresu Revúca a krízovými štábmi miest a obcí okresu Revúca.

Ďalej pravidelne zasielame e-mailom na obce a mestá pokyny a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhoch na opatrenia - Uznesenia vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenia úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

11. 05.2020:

Obciam a mestám v okrese Revúca bol odoslaný materiál k Príprave pre úhradu nákladov na záchranné práce v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Obce a mestá mali termín na predloženie Príkazov starostu resp. primátora na ZP a tabuľky s údajmi o nákladoch na záchranné práce do 5.5.2020. Príkazy a tabuľky poslalo 17 obcí a 3 mestá a celkové náklady na záchranné práce za okres boli v stanovenom termíne od 12.3.2020 do 9.4.2020 vyčíslené na 42 905,72 €. Po zosumarizovaní boli príkazy a sumárna tabuľka odoslaná e-mailom na SKR MV SR 07.05.2020. Kópia bola odoslaná aj na OKR OÚ Banská Bystrica.

              Naďalej prebieha pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Revúca a členmi

              krízového štábu okresu Revúca a krízovými štábmi miest a obcí okresu Revúca.

Ďalej pravidelne zasielame e-mailom na obce a mestá pokyny a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhoch na opatrenia - Uznesenia vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenia úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.