Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

KR - Spišská Nová Ves

1. Akým spôsobom sú odbory krízového riadenia zapojené do záchranných prác v súvislosti s MS Covid19?

OKR OÚ SNV sa podieľal na zabezpečovaní zásobovania obyvateľstva potravinami, pitnou vodou a hygienickými potrebami spolu s mestom Krompachy a obcami Žehra a Bystrany. OKR OÚ SN samostatne zabezpečoval pitnú vodu pre ozbrojené zložky prostredníctvom Sekcie krízového riadenia MV SR, pitnú vodu pre obyvateľov prostredníctvom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a osobné ochranné  prostriedky ako pre obyvateľov, tak aj pre osoby, ktoré zabezpečovali dodržiavanie režimových opatrení. Osobné ochranné prostriedky boli dodané Správou štátnych hmotných rezerv. Taktiež OKR OÚ SN zabezpečil dezinfekčné prostriedky pre dotknuté obce zo Správy štátnych hmotných rezerv.

Prednosta OÚ SN v spolupráci s OKR OÚ SN zabezpečuje vzájomnú informovanosť medzi zložkami, ktoré participujú na riešení protiepidemických opatrení na zasadnutiach Krízového štábu OÚ SN a Bezpečnostnej rady okresu Spišská Nová Ves. Okrem toho informovanosť a komunikácia medzi dotknutými obcami a OKR ako sekretariátom Krízového štábu OÚ SN a Bezpečnostnej rady okresu Spišská Nová Ves prebieha prostredníctvom telefonických rozhovorov, elektronickej pošty a osobných stretnutí.

2. Aké boli prvé kroky OKR OÚ pri vyhlásení MS Covid19?

OKR OÚ SNV v spolupráci s RÚVZ SNV zabezpečil informovanie obcí v okrese SNV o ohrozeniach spojených so šírením  ochorenia COVID-19 a taktiež obciam poskytol základné pokyny pre obyvateľov pri prejavení sa príznakov ochorenia COVID-19.

 3. Aké opatrenia boli prijaté v rámci MS Covid19 na úrovni OÚ a ako boli realizované?

OÚ SNV pravidelne alebo podľa potreby riešil situáciu  v jednotlivých obciach okresu SNV na zasadnutiach KŠ OÚ SNV a BR okresu SNV. Na zasadnutí Permanentného KŠ za účasti zástupcov OÚ SNV, mesta Krompachy, obcí Bystrany a Žehra bolo prijaté opatrenie na karantenizáciu lokalít s MRK v meste Krompachy a v obciach Bystrany a Žehra. Na spoločných zasadnutiach KŠ OÚ SNV s KŠ obce Žehra za účasti členov Permanentného KŠ boli prijímané opatrenia na zabezpečenie karantenizácie obce Žehra a na vytvorení karanténneho zariadenia v obci Žehra (karanténne mestečko).

4. Aká bola, resp. je spolupráca so školami?

V prípade informácií týkajúcich sa školských zariadení, ktoré OKR OÚ SNV dostal, tieto poskytol prostredníctvom elektronickej pošty školským zariadeniam na území okresu SNV.

5. Aká bola, resp. je spolupráca s domovmi sociálnych služieb?

Na základe otázok zo strany domovov sociálnych služieb týkajúcich sa napr. zabezpečenia klientov a zamestnancov ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami, OKR OÚ SNV im poskytol

informácie vychádzajúce z usmernení Sekcie KR MV SR.

6. Ako je OÚ zapojený do záchranných prác  v karanténnych zariadeniach?

Príkazom prednostu OÚ SNV bolo zriadené karanténne centrum v obci Žehra. Jeho prevádzku zabezpečuje obec Žehra.

7. Ako je OÚ zapojený v rámci pomoci (priamej, nepriamej) občanom?

OÚ SNV sa podieľal na zabezpečovaní humanitárnej pomoci pre karantenizovaných občanov v meste Krompachy, obciach Bystrany a Žehra. OKR OÚ SNV zabezpečuje distribúciu ochranných rúčok zo SŠHR pre občanov jednotlivých obcí okresu SNV.

8. Aká je spolupráca OÚ so starostami obcí a primátormi miest?

Spoluprácu OÚ SNV so starostami jednotlivých obcí možno hodnotiť ako dobrú a ústretovú.

10. Aká je spolupráca OÚ s ďalšími štatutármi :

        VÚC:  -

        RÚVZ: vecná a ústretová

        PZ: vecná a ústretová

        HaZZ: vecná a ústretová

        OS SR : vecná a ústretová

        OÚ v kraji a aj z iných krajov: prebiehala intenzívna výmena informácií vzhľadom na nejasné a v priebehu riešenia MS menené usmernenia zo strany nadriadených orgánov

        dobrovoľnícke organizácie: informácie o nich poskytli obce a údaje o dobrovoľníkoch sme zadali do elektronického systému na základe pokynu SKR MV SR.