Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

KR - Trenčín

Vedúca odboru KR bola nápomocná v súčinnosti s vedúcou odboru školstva  OÚ TN pri riešení úlohy – testovanie v reedukačných centrách, zabezpečenie OOPP pre tieto centrá.
Zamestnanci oddelenia KS IZS a vedúci odboru obrany štátu pravidelne, príp. podľa potreby monitorujú (navštevujú) hraničný priechod Drietoma, kde sa informujú o chode zariadenia, o potrebách personálu na zabezpečenie plynulej prevádzky a podľa potreby priebežne zabezpečujú zariadenie potrebným materiálom, ochrannými pomôckami a riešia prípadné vzniknuté problémy.

OKR OÚ TN pomáha občanom tak, že včas a v potrebnom rozsahu zasiela starostom obcí a primátorom miest potrebné informácie, usmernenia, opatrenia, letáky ohľadne ochorenia COVID 19, obce sú včas a podľa platnej legislatívy vyrozumievané. Ako už bolo uvedené vyššie, OKR OÚ TN je pripravený pomôcť komukoľvek, kto o pomoc požiada, samozrejme v rámci svojich kompetencií a v zmysle platných právnych noriem.

Spolupráca so  starostami, prednostami, primátormi je štandardná. Na začiatku, po vyhlásení MS pre celé územie Slovenskej republiky a núdzového stavu vládou Slovenskej republiky z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 sa starostova 2 obcí vehementne dožadovali od OÚ Trenčín toho, aby zamestnanci OKR OÚ TN po každom vydanom uznesení vlády SR, nariadení vlády SR či po vydanom opatrení ÚVZ SR tieto rozpracúvali a vydávali obciam akési vlastné rozpracované usmernenia a pokyny.

Krízové štáby miest a obcí môžu v prípade potreby prizvať na svoje zasadnutia aj zástupcu odboru KR. Doteraz sa stalo 2x, že mesto Trenčín pozvalo na zasadnutie krízového štábu mesta aj zástupcu OÚ Trenčín. V oboch prípadoch sa zasadnutia zúčastnil zamestnanec OKR OÚ TN (vedúca odboru, resp. vedúca odd. COaKP). Žiadna iná obec nemala doteraz potrebu prizvať na zasadnutie svojho KŠ zástupcu OÚ Trenčín.

Obce zasielajú na OÚ Trenčín informácie o zasadnutiach krízových štábov, OÚ Trenčín im priebežne zasiela nové informácie o ochorení COVID-19, o nových opatreniach, usmerneniach a iných informáciách pre verejnosť. Niektoré obce zaslali po informácii z OÚ TN na SŠHR požiadavku o poskytnutie pohotovostných zásob, jedna obec požiadala o humanitárny materiál zo SKR MV SR. Po vyzvaní zaslali obce na OÚ TN, OKR predbežné výdavky na záchranné práce spolu s vydanými príkazmi starostov obcí. OÚ Trenčín spolupracuje s riaditeľom Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov Trenčianske Teplice pri vykonávaní overenia výdavkov za stravovanie repatriantov a ostatných výdavkov, ktoré vznikli subjektu hospodárskej mobilizácie Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Trenčianske Teplice (OÚ TN neurčil DSZSU v Trenčianskych Tepliciach za subjekt HM, ale určilo ho Ministerstvo školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).

Bezproblémová je spolupráca so starostom obce Drietoma v súvislosti so zariadením na hraničnom priechode a zabezpečovaním nevyhnutných činností (napr. zabezpečenie odvozu odpadu a iné).
Celkovo možno konštatovať, že spolupráca so  starostami, prednostami, primátormi je aj napriek počiatočným nedorozumeniam so starostami 2 obcí na požadovanej úrovni.
OÚ Trenčín, odbor KR zabezpečuje vybavenie OOPP hraničný priechod Drietoma.