Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

KR - Žilina

Činnosti odboru krízového riadenia OÚ Žilina, OÚ v sídle kraja.

Zabezpečovanie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva / MS na území SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia 2. stupňa koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19

Okresný úrad Žilina, OÚ v sídle kraja vo veci šírenia koronavírusu vykonával preventívne opatrenia od 27.02.2020 , od tohto termínu zvoláva pravidelne krízový štáb kraja v zložení pandemického strediska a bezpečnostnú radu kraja, v spolupráci s určenými poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, hygienikmi, PZ, HaZZ a regionálnymi zástupcami vojska operatívne rieši vzniknuté problémy na úrovni kraja a vykonáva záchranné práce (mobilné odbery na COVID-19 v okresoch a v karanténnych zariadeniach, zriaďované karanténne internáty pre zdravotníkov a strategickú infraštruktúru, zabezpečovanie záchytných miest na hraniciach, zabezpečovanie a riadenie karanténnych zariadení, spolupráca pri plnení úloh zverených obciam a mestám, metodické usmerňovanie PO/FO - podnikateľov v súvislosti s opatreniami HH...), operatívne zabezpečuje všetky úlohy Ústredného krízového štábu a vlády SR a pravidelne (minimálne raz do týždňa) predkladá Sekcii krízového riadenia MV SR zásadné odporúčania na Ústredný krízový štáb, ktoré je potrebné prijať na zabezpečenie bezpečnosti a za účelom ochrany života a zdravia obyvateľstva v kraji/ale aj na území SR.

OÚ Žilina, OKR pripravil vzory vecných plnení a pracovných povinností a usmernenia pre okresy vo svojej pôsobnosti vo veci aplikácie ustanovení zákona o CO a vo veci aplikácie uznesení vlády ( mimoriadna situácia na území  SR je vyhlásená prvý krát v histórii SR, preto sme podnikli kroky pre jednotné metodické riadenie v rámci kraja) .

Na dennej báze sa vykonáva informovanie miest/obcí/PO/FO v súvislosti s COVID-19, zabezpečujú sa ad hoc úlohy na zabezpečenie karanténnych centier- odvoz osôb z týchto centier, zabezpečovanie dobrovoľníkov, zabezpečovanie zberných miest na hraničných priechodoch s požadovaným MTZ, zabezpečovanie dovozu do karanténnych miest, kompletná réžia karantény, koordinácia činnosti zamestnancov a koordinátorov, dovoz OOPP, preškoľovanie personálu karanténnych zariadení, riešenie výnimiek v karanténach, koordinácia testovania osôb v zariadení s HaZZ a hygienikmi, pravidelné nahlasovanie obsadenosti na zariadeniach pre KORONA CÚZ. V tejto súvislosti OÚ Žilina OKR rieši zo svojej úrovne aj úlohy, ktoré patria iným okresom v kraji, pretože by to personálne nezvládli napriek ich vysokému pracovnému a osobnému nasadeniu. Všetky úlohy, ktoré boli adresované SKR MV SR pre OÚ Žilina , OKR v súvislosti s COVID-19 od začiatku MS boli vykonané bezodkladne, zamestnanci sú zastihnuteľní a vykonávajú úlohy 24/7 a o plnení úloh obratom informujú .

Obdobie od 28.02.2020 do 11.05.2020.

1.            Krajský krízový štáb OÚ Žilina zasadal spolu 9 x, súčasťou KŠ je zastúpenie nemocníc v kraji a RÚVZ

2.            Spolu KŠ ZA predložil na ÚKŠ prostredníctvom zápisníc z rokovania 37 návrhov opatrení, z toho evidujeme 29  čiastočne alebo úplne akceptovaných návrhov ÚKŠ (80%)

3.            Bezpečnostná rada kraja zasadala 5 x – na KBR sa riešia najmä operatívne úlohy a súčinnosť odboru krízového riadenia s HaZZ, PZ a vojakmi v kraji pri výkone „záchranných prác a preventívnych opatrení“ v boji s COVID-19

4.            OÚ Žilina zriadil pribežne od 12.04.2020 po vyhlásení opatrení hospodárskej mobilizácie 10 karanténnych zariadení

5.            Od 14.04. do 11.5. bolo v našich karanténach umiestnených spolu 1 296 osôb. Z toho pozitívne testovaných 6 osôb .

6.            Počas riešenia COVID-19  zamestnanci OKR zabezpečujú okrem štandardných procesov aj:

 

- Záchytné stanoviská na hraničných priechodoch, zásobovanie vodou a občerstvením, zabezpečenie upratovania a dezinfekcie priestorov

- zabezpečenie dopravcu v pohotovosti 24/7 pre potreby Hraničných priechodov – repatrianti na pešo

- Koordinácia dopravy repatriantov z hraničných priechodov prichádzajúcich zo zahraničia pešo do š. karantény, zabezpečuje sa v pohotovosti 24/7

-  koordinácia umiestňovania repatriantov z HP v ZA kraji v rámci kraja, 24/7

- koordinácia všetkých 10 štátnych karantén určených za subjekty HM OÚ v sídle kraja (+ zariadenie Ľubochňa)

- pravidelné hlásenie počtu ubytovaných a počtu voľných kapacít v kraji, denne na SKR a KORONA CÚZ

- Zaškoľovanie prevádzkového personálu v karanténnych zariadeniach

- zabezpečovanie OOPP pre karanténne zariadenia, žiadosti na SKR – prebratie materiálu zo základní, distribúcia na zariadenia

- Zabezpečovanie a koordinácia dezinfekcie karanténnych zariadení

- Schvaľovanie opustenia karantény osobami so zdravotnými komplikáciami v súčinnosti s regionálnou hygienou

- Zabezpečovanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení ( oslovenie, odvoz, dovoz do zariadenia, preškolenie)

- zabezpečovanie prepravy repatriantov z karanténnych zariadení do domácej karantény a koordinácia prevozu

- koordinácia testovania  repatriantov na COVID-19 v štátnych karanténach s RUVZ a HaZZ

- odvoz odobratých vzoriek na COVID-19 z karantén na RÚVZ v B. Bystrici (striedavo s HAZZ a hygienikmi)

- zabezpečovanie a usmerňovanie opatrení v karanténach s pozitívnym nálezom na COVID- 19 ( súčinnosť s hygienikom)

- zabezpečovanie liekov pre repatriantov v karanténnych zariadeniach

Prikladám aj zoznam návrhov, ktoré z úrovne Krízového štábu OÚ Žilina – Pandemické stredisko boli adresované Ústrednému krízovému štábu prostredníctvom Sekcie krízového riadenia a ktoré ÚKŠ akceptoval vo svojich opatreniach a nariadeniach.

OÚ Žilina na úrovni krajského pôsobenia ako prvý aktivizoval KŠ – Pandemické stredisko v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom na základe podnetu RÚVZ Žilina.

Zoznam prijatých opatrení Ústredným krízovým štábom SR na základe predložených návrhov KŠ OÚ Žilina:

Prvé zasadnutie KŠ OÚ Žilina 28.02.2020

1.            Návrh na spustenie masívnej informačnej kampani o koronavíruse

2.            Zákaz návštev v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb , DDS

3.            Žiadosť pre štátne hmotné rezervy vo veci zabezpečenia OOPP pre zdravotníkov – upozornenie na nedostatočné zabezpečenie nemocníc a záchraniek s OOPP

4.            Aktualizovať pribežne rizikové oblasti v zahraničí s koronavírusom

5.            Aktualizovať usmernenie hlavného hygienika – najmä v časti ako postupovať s osobami prichádzajúcimi zo zahraničia

6.            Návrh na zváženie domácich izolácii

7.            Návrh prerokovať s MPSVaR metodiku vylúčenia zamestnancov z pracovného procesu v súvislosti s COVID-19 po ich návrate zo zahraničia

8.            Návrh na zapojenie viacerých laboratórií na diagnostiku odobratých vzoriek ( najskôr bola len BA)

Druhé zasadnutie KŠ OÚ ZA 10.03.2020

1.            Odporúčanie zvážiť vycestovanie zamestnancov PO do rizikových oblastí ( ÚKŠ zrušil všetky SC do zahraničie a vydal odporúčanie necestovať do 4 najrizikovejších oblastí)

2.            Odporúčanie kontrolovať a informovať osoby vracajúce sa z Talianska na Rakúskej hranici o koronavíruse a prevencii

3.            Návrh zákazu hromadných podujatí

4.            Žiadosť o posilnenie informačných línk vzhľadom na preťaženosť linky 112 a liniek RÚVZ

5.            iniciovanie nastavenia náhrad za čas neprítomnosti na pracovisku v súvislosti s domácou izoláciou: PN, dovolenka, ošetrovné atď.

6.            návrh úpravy stránkových hodín na úradoch  a návrh zvýšiť hygienický režim týchto pracovísk

tretie zasadnutie KŠ OÚ ZA 13.03.2020

1.            návrh vyhlásenie núdzového stavu na území SR ( akceptovaný v prvej fáze pre štátne nemocnice)

2.            žiadosť o aktualizáciu usmernenia Hlavného hygienika – vo veci upresnenia nastavených postupov

3.            návrh na výkon odberov v domácnostiach ( v úvode akceptovaný , pre nedostatočné OOPP však realizované len cca týždeň)

4.            návrh na uzatvorenie aquaparkov, lyžiarských stredísk

5.            návrh na zatvorenie univerzít

6.            návrh na začatie prípravy reprofilizácie v nemocnicach

7.            návrh overenie možnosti na umiestnenie osôb v zariadeniach MV SR na vykonanie karantény mimo domova FO

štvrté zasadnutie KŠ OÚ ZA 18.03.2020

1.            návrh rozšíriť núdzový stav na celú oblasť zdravotníctva (čiastkovo akceptované)

2.            návrh na aktualizáciu usmernenia Hlav. Hygienika ( čiastkovo akceptované)

3.            realizované prvé prerozdelenie OOPP pre VÚC na základe žiadosti OÚ na ŠHR

piate zasadnutie KŠ OÚ ZA 23.03.2020

1.            návrh na rozšírenie núdzového stavu ( čiastočne akceptované pre DDS)

2.            návrh na rozšírenie núdzového stavu na pohyb občanov ( čiastočne akceptované dôrazným odporúčaním nevychádzať z domu bez rúška a pre osoby nad 65 r. iba nevyhnutne)

3.            návrh na stráženie nemocníc policajtmi a vojakmi vzhľadom na rastúcu nervozitu v súvislosti s COVID-19

4.            návrh na zriadenie odberných miest pri každej nemocnici

5.            návrh na mobilný odber sterov ( akceptované prostredníctvom zavedenia odberov z auta pred nemocnicami)

Počas ostatných KŠ po vyhlásení opatrení HM smerovali už úlohy najmä k členom KŠ Žilinského kraja pre zabezpečenie spoločných úloh najmä vo veci karantén, hraníc a DSS.