Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

KR - Zvolen

09. 03. 2020: Dňa 06. 03. 2020 boli zaslané e-mailom na obce a vytypované subjekty (Continental, Kronospan, SAD Zvolen, ŽSR Zvolen, DKC Zvolen, TU Zvolen) v okrese Zvolen informácie a odporúčania pre verejnosť ohľadom koronavírusu, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tieto informácie  (vo forme letákov) podľa vlastného uváženia boli zverejnené vhodnou formou (napr. web, vývesné tabule, distribúcia do domácností...) pre obyvateľov obce a zamestnancov. 09. 03. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Usmernenie o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 zo dňa 06. 03. 2020 a Verejná vyhláška  hlavného hygienika SR  zo dňa 06. 03. 2020 v ktorom sú vydané opatrenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre verejných a neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb. 16. 03. 2020: Dňa 10. 03. 2020 bola zaslaná e-mailom na obce Verejná vyhláška UVZ (izolácia v domácom prostredí a zákaz verejného zhromažďovania) zo dňa 09. 03. 2020. Dňa 11. 03. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe zo dňa 09. 03. 2020. Dňa 12. 03. 2020 bol zaslaný e-mailom na obce Prehľad úloh zo zasadania UKŠ č. 5  zo dňa 09. 03. 2020.

SAD Zvolen zaslal na OKR informáciu o zabezpečení opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 (nariadená opakovaná dezinfekcia interiérov autobusov ekologicky nezávadným dezinfekčným prostriedkom, zabezpečenie ochrany zamestnancov subjektu). Dňa 13. 03. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce a vytypované subjekty Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia zo dňa 12. 03. 2020.

23. 03. 2020: na obce mejlom zaslané Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb zo dňa 15. 03. 2020 a Opatrenie UVZ SR, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia zo dňa 12. 03. 2020. Dňa 17. 03. 2020 bola zaslaná e-mailom na obce Zmena a doplnenie opatrenia UVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16. 03. 2020. Na VUC Banská Bystrica bola zaslaná žiadosť na preverenie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v územnom obvode okresu Zvolen (prehľad ambulantných zdravotníckych zariadení). Obec Turová zaslala na OKR OU Zvolen zápis zo zasadnutia Krízového štábu CO obce Turová, na ktorom boli prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (zákaz všetkých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci, ukončenie prevádzky MŠ vrátane poskytovania stravy pre zamestnancov a cudzích stravníkov, uzatvorenie obecnej knižnice, posilňovne a pohostinstvá, obmedzenie úradných hodín na obecnom úrade). Nemocnica Zvolen a. s. zaslala na OKR OU Zvolen informáciu o vyťaženosti lôžok na jednotlivých oddeleniach. Dňa 17. 03. 2020 bolo uskutočnené rokovanie ohľadom dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v subjekte Nemocnica a. s., Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28 Zvolen za účasti MUDr. Jána Belanského, MPH - riaditeľa nemocnice, Ing. Samira Moumaniho - prednostu OU, Ing. Jána Mroceka - vedúceho odboru KR   a Ing. Márie Jakubovej – zamestnankyne OKR. Dňa 18. 03. 2020 boli zaslané e-mailom na obce a na vytipované subjekty nové infografiky z tímu ŠPDTP. OKR OU Zvolen urobil prehľad internátov v okrese Zvolen ktoré by v prípade potreby mohli slúžiť ako karanténne zariadenia. Aktualizácia Krízového plánu Okresného úradu Zvolen. Dňa 19. 03. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce a na vytipované subjekty Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďujú „karanténne opatrenia“. OKR OU Zvolen požiadal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene o poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie evidovaných v okrese Zvolen - profesia doktor, zdravotná sestra, ošetrovateľ, na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. OKR OU Zvolen požiadal Sociálnu poisťovňu pobočku Zvolen o poskytnutie údajov o poistencoch z evidencie poistencov v okrese Zvolen - profesia doktor, zdravotná sestra, ošetrovateľ, na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. Zo skladov CBTČ Čačín boli prevzaté ochranné rúška typ OR 0 až OR 3 v množstve 3 800 ks. Dňa 20. 03. 2020 obec Tŕnie zaslala na OKR OU Zvolen zápis zo zasadnutia Krízového štábu CO obce Tŕnie, na ktorom boli prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (zabezpečenie a distribúcia ochranných rúšok do domácností, prednostne pre obyvateľov nad 60 rokov, nerešpektovanie dodržiavania 14-dňovej karantény u obyvateľa v časti Budička – v riešení polície). Obec Dobrá Niva zaslala zápis zo zasadnutia Krízového štábu obce Dobrá Niva (zabezpečenie zásobovania pre občanov rizikových skupín, zabezpečenie ochranných rúšok, zriadenie hliadok z členov DHZ na dodržiavanie zákazov, obmedzenie úradných hodín...)

30. 03. 2020: bolo uskutočnené rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Zvolen. Na obce a mestá v okrese Zvolen bola zaslaná požiadavka na vykonanie aktualizácie karty obce HM (prehľad počtu obyvateľov podľa kategórií, prehľad určených predajní, prehľad výdajní odberných oprávnení, personálne zabezpečenie výdajne odberných oprávnení, množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou, množstvo balenej pitnej vody). Dňa 24. 03. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Opatrenie UVZ SR o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí  športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy zo dňa 23. 03. 2020. Dňa 24. 03. 2020 zaslala Všeobecná nemocnica Gynpor, s.r.o. zoznam zdravotníckeho personálu na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. Dňa 25. 03. 2020 boli zaslané e-mailom na obce Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní sociálnych služieb č. OLP/2775/2020, o povinnosti nosiť rúška č. OLP/2732/2020 a o zákaze prevádzok v nedeľu a vykonávaní sanitárneho dňa č. OLP/2733/2020. OKR OU Zvolen zaslal na zdravotnícke zariadenia (Nemocnica Zvolen a.s., Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Kúpele Sliač a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, OFTAL s.r.o.) Uznesenie č. 2/2020 z rokovania Bezpečnostnej rady okresu Zvolen zo dňa 23. 03. 2020 s určenými úlohami pre vybrané subjekty. OKR OU Zvolen zaslal e-mailom na obce žiadosť o zaslanie informácií ohľadom kapacity chladiarenských zariadení v márniciach obcí okresu Zvolen.

Kúpele Kováčová, s.r.o., zaslali zoznam zdravotníckeho personálu na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. Dňa 26. 03. 2020 zaslal Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Kováčová zoznam zdravotníckeho personálu na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. Obec Sása zaslala na OKR OU Zvolen záznam zo zasadnutia Krízového štábu CO obce Sása a informovala o nasledovných opatreniach (obvolanie seniorov s ponukou pomoci pri nákupoch; umiestnenie osobitných oznamov na miesta pred multifunkčným aj detským ihriskom o zákaze zdržiavania sa v skupinách; upozornenie nájomcu „Bufetu pod lipkami“ na dodržiavanie otváracích hodín; v karanténe piati občania, ktorí sa vrátili z Nemecka, izolovaní a prítomnosť nahlásili svojim obvodným lekárom, ...). Dňa 27. 03. 2020 zaslali Kúpele Sliač a.s. zoznam zdravotníckeho personálu na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. Sociálna poisťovňa Zvolen a Svet Zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom zaslali zoznam zdravotníckeho personálu na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. Svet zdravia DZS, a.s. Trade  Center, Trieda SNP 37/395 040 11 Košice zaslal zoznam zdravotníckeho personálu ambulancií dopravnej zdravotnej služby.

30. 03. 2020: e-mailom zaslané na obce Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28. marca 2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární". – č. OLP/2778/2020,  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok. – č. OLP/2777/2020 a Uznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu. – č. 6810/2020. Univerzitná nemocnica Martin zaslala zoznam zdravotníckeho personálu Univerzitnej nemocnice Martin na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti. OFTAL s.r.o. a NRC Kováčová zaslali zoznam zdravotníckeho personálu, ktorí sú povinní podriadiť sa pracovnej povinnosti. Dňa 31. 03. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia) - zo dňa 30. 03. 2020 - č. OE/791/86973/2020. Dňa 02. 04. 2020 bola zaslaná e-mailom na obce žiadosť o poskytnutie kontaktných údajov pre dobrovoľnícku činnosť v niektorom z karanténnych zariadení MV SR. Nemocnica s poliklinikou Rožňava, a.s. a ProCare, a.s. - Svet Zdravia, a.s, Bratislava zaslali zoznam zdravotníckeho personálu, ktorí sú povinný podriadiť sa pracovnej povinnosti.

06. 04. 2020: Dňa 02. 04. 2020 sa uskutočnilo rokovanie s Nemocnica Zvolen, a.s. za účasti: Ing. Ľudmily Veselej, MBA - manažérky úseku riaditeľa Nemocnice Zvolen, Ing. Samira Moumaniho - prednostu OU, Ing. Jána Mroceka - vedúceho odboru KR. Bola podaná informácia o pripravenosti Nemocnice Zvolen na príjem nakazených pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Nemocnica Zvolen je pripravená na testovanie ľudí na koronavírus. Pre začatie testovania nutne potrebujú: odberné sady, osobné ochranné pomôcky pre personál vykonávajúci odbery. Dňa 03. 04. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti - zo dňa 02. 04. 2020 - č. OLP/3010/2020. Dňa 05. 04. 2020 nás požiadalo Centrum výcviku Lešť, kde je umiestnených 225 repatriantov o informáciu, akým spôsobom budú negatívni repatrianti odsunutí z priestorov ubytovania. Dňa 05. 04. 2020 boli odobraté výtery od 209 repatriantov s tým, že výsledky budú do 24 až 48 hodín. Žiadame o vydanie rozhodnutia, akým spôsobom bude naložené s „negatívnymi“ repatriantmi a akým spôsobom bude vykonaný ich odsun z priestorov ubytovania - Centrum výcviku Lešť, sú z celého územia SR. Dňa 08. 04. 2020 zaslané na obce Uznesenie vlády č. 207/2002 pre informovanie obyvateľstva. V Nemocnici a. s. Zvolen bolo spustené testovanie na ochorenie COVID 19 metódou RT-PCR, zatiaľ len pre zdravotníckych pracovníkov siete AGEL.

14. 04. 2020: e-mailom zaslané na obce usmernenie k postupu starostu obce pri riešení ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách. Dňa 14. 04. 2020 zaslané e-mailom na obce nariadenie vlády SR číslo 77/2020. Dňa 17. 04. 2020 uskutočnené pracovné stretnutie s riaditeľom kúpeľov Sliač o možnosti vytvorenia karanténneho strediska v tomto objekte.

27. 04. 2020: Dňa 21. 04. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) - zo dňa 20. 04. 2020 - č. OE/791/89586/2020. Dňa 22. 04. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok, režimové opatrenia zo dňa 21.04.2020 - č. OLP/3461/2020. Dňa 24. 04. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. 04. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. Dňa 24. 04. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – schôdze štátnych orgánov - zo dňa 20. 04. 2020 - č. OLP/3354/2020.

04.05. 2020: pre dobrovoľných hasičov v okrese Zvolen boli pre vykonanie dezinfekcie priestorov vydané ochranné odevy SOO CO 6ks a 12ks ochranných filtrov MOF4

Dňa 29. 04. 2020 na rokovaní KŠ mesta Zvolen boli vytypované priestory pre zriadenie karanténneho strediska v meste Zvolen pre bezdomovcov. Pripravené budú  priestory vo vlastníctve mesta Zvolen, v budove - Nám. SNP 35/48, Zvolen. Zo skladu CO boli vydané nosidla, slúžiace ako ležadlá a 20 ks deky.

01. 05. 2020 vydaný príkaz  na určenie subjektu HM a uloženie opatrení HM pre zriadenie karanténneho zariadenia v Hoteli Palace, Kúpele Sliač od 1.5.2020. Personál bol preškolený regionálnym hygienikom. Stráženie zabezpečuje OR PZ Zvolen. V karanténnom zariadení sa nachádza cca 200 repatriantov.

11.05. 2020:

Dňa 05. 05. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Otvorenie prevádzok - 2. fáza - zo dňa   05. 05. 2020 - č. OLP/3795/2020 aOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Hromadné podujatia, bohoslužby - zo dňa 05. 05. 2020  - č. OLP/3796/2020.

Dňa 07. 05. 2020 bolo zaslané e-mailom na obce Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zastupiteľstvá a pohreby - zo dňa   06. 05. 2020 - č. OLP/3881/2020.