Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

Legislatíva

Odelenie bytovej politiky  |  Oddelenie územného plánovania  |  Oddelenie štátnej stavebnej správy

Zoznam právnych predpisov:


zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,

zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zákony a vykonávacie vyhlášky možno podrobne pozrieť na https://www.slov-lex.sk/domov

zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov