Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Legislatíva

Pozemkové úpravy

Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (PDF, 574 kB)

Zákon NR SR č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (PDF, 213 kB)

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (PDF, 1 MB)

Zákon NR SR č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 103 kB)

Vyhláška MP SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav (PDF, 2 MB)

Reštitučné náhrady

Zákon NR SR č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (PDF, 275 kB)

Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (PDF, 344 kB)

Zákon NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (PDF, 207 kB)

 

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využití poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 297 kB)

Vyhláška MP SR č. 508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (PDF, 297 kB)

Vyhláška MPaRV SR č. 59/2013, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MP SR č. 508/2004 (PDF, 238 kB)

Nariadenie Vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (PDF, 2 MB)

Zákon NR SR č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov (PDF, 108 kB)

Nájom a nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy

Zákon NR SR č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 216 kB)

Vyhláška MPaRV SR č. 172 z 28. mája 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného (PDF, 951 kB)

Zákon NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov (PDF, 280 kB)

Pozemkové spoločenstvá

Zákon NR SR č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (PDF, 334 kB)

Poľovníctvo

Zákon NR SR č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 760 kB)

Vyhláška  MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (PDF, 2 MB)

Vyhláška  MP SR č. 227/2010 Z. z., ktorou sa mení  vyhláška  Ministerstva  pôdohospodárstva  Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon o poľovníctve (PDF, 181 kB)

Vyhláška MPaRV SR č. 13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o  skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení  evidencie a o požadovaných hláseniach. (PDF, 195 kB)

Vyhláška  MPaRV SR č. 489 /2013, ktorou sa mení  a dopĺňa vyhláška  MP SR  č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov (PDF, 2 MB)

Disciplinárny poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu (PDF, 148 kB)

Lesníctvo

Vyhláška MP SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov (PDF, 525 kB)

Vyhláška MP SR č. 232/2006 o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva (PDF, 143 kB)

Zákon NR SR č. 138/2010 o lesnom reprodukčnom materiáli (PDF, 437 kB)

Zákon NR SR č. 326 / 2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (PDF, 1 MB)

Vyhláška MP SR č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí  a obmedzení z plnenia funkcií lesov (PDF, 107 kB)

Vyhláška  MPaRV SR č. 297/2011 o lesnej hospodárskej evidencii (PDF, 321 kB)

Vyhláška MP SR č. 451/2006 o odbornom lesnom  hospodárovi (PDF, 1 MB)

Vyhláška MPaRV SR č. 118/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPaRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a je ho uvádzaní na trh (PDF, 63 kB)

Vyhláška MP SR č. 441/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti  na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie LHP (PDF, 113 kB)

Vyhláška MP SR č. 397/2006 o lesnej stráži (PDF, 269 kB)