Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Legislatíva

O Európskom fonde pre utečencov Legislatíva Výzva Podporené projekty FAQ Kontakty

Legislatíva EÚ

 • Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES (PDF, 180 kB) z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na roky 2008-2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (Ú.v. EÚ L 144, 06.06.2007);
 • Rozhodnutie Komisie č. 2011/152/EÚ (PDF, 969 kB) z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Komisie č. 2008/22/ES z 19. decembra 2007 ustanovujúce pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly (Ú.v. EÚ L 7, 10.01.2008).
 • Rozhodnutie Komisie č. 2007/815/ES (PDF, 62 kB) z 29. novembra 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, pokiaľ ide o prijatie strategických usmernení na obdobie rokov 2008 až 2013 (Ú.v. EÚ L 326, 12.12.2007).

Ďalšie právne akty

 • Ženevský dohovor z 28. júla 1951 o postavení utečencov, doplnený Newyorským protokolom z 31. januára 1967;
 • Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, 30.09.2004);
 • Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 07.08.2001);
 • Nariadenie Rady (ES) 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 50, 25.02.2003);
 • Nariadenie Rady (ES) 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Ú. v. ES L 316, 15. 12. 2000);
 • Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie Nariadenia (ES) č. 2725/2000 o zriadení „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatnenie Dublinského dohovoru (Ú. v. ES L 62, 05.03.2002);
 • Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 06.02.2003);
 • Smernica Rady 2003/86/CE z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 03.10.2003).

Národná legislatíva

 • Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov